ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

X posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 28 kwietnia 2021 r.

X posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 28 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Zarządu ZG STPChem odbywało się w trybie zdalnym. Do udziału, obok członków Zarządu Głównego, zostali zaproszeni Przewodniczący GKR, kol. Stanisław Gruszka i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, kol. Wiesław Bartyzel oraz Prezesi Oddziałów SITPChem niebędący członkami ZG SITPChem.

Po dopełnieniu procedur, kol. Janusz Kucharski, Prezes ZO SITPChem w Puławach, jednego z największych w Stowarzyszeniu, zaprezentował działalność Oddziału, zwracając uwagę na ograniczenia w działalności w ostatnim roku wywołane pandemią. Tradycja i obszerne pola pracy Oddziału wyróżniają go spośród innych, ale intencją prezentacji oddziałów podczas posiedzeń Zarządu Głównego jest także wskazanie sposobów pracy i zdobywania środków w różnych miejscach w Polsce; Oddział w Puławach ma tutaj wiele sukcesów (www.sitpchem.pulawy.pl).

Kol. Sekretarz Generalny przedstawił informację dotycząca stanu realizacji 6. grantów dla firmy EDUEXPERT z Torunia (Grantodawca), dotyczących opracowania programów Kursów Kwalifikacji Zawodowych w określonych zawodach chemicznych. Warto zwrócić uwagę, że uczestnictwo SITPChem w realizacji grantów wspólnie z partnerami jest ważną aktywnością Stowarzyszenia, dzięki której nie tylko wykorzystywany jest potencjał ekspercki członków Stowarzyszenia, ale też poprawia się bilans całego SITPChem.

Kol. Oczkowicz pokrótce omówił też sprawy związane z wnioskiem realizowanym wspólnie z firmą EUROKREATOR, a dotyczącym projektu opracowania programów nauczania Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (DUZ) w określonych zawodach chemicznych – dla poziomu szkoły zawodowej oraz bieżące sprawy dotyczące potencjalnie nowego projektu (także z firmą EUROKREATOR) – pilotażowego wdrożenia opracowanej Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego.

Przygotowanie tych wszystkich projektów jest niezwykle pracochłonne, ale potencjalne korzyści skłaniają do podejmowania i kontynuowania tej działalności.

Zarząd Główny przyjął informację i zatwierdził preliminarze przychodów i wydatków w 2021 r. – kolejnym trudnym roku dla prowadzenia działalności stowarzyszeniowej oraz zatwierdził wnioski Komisji Nagród i Odznaczeń.

Bardzo ważnym elementem posiedzenia ZG SITPChem była dyskusja związana z rekomendacją Prezesa Jerzego Klimczaka na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma Przemysł Chemiczny. Po przedstawieniu planów i zamierzeń, Zarząd jednogłośnie przyjął kandydaturę Jerzego Klimczaka na stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika Przemysł Chemiczny.
Zarząd wyraził też podziękowanie za wieloletnią, wspaniałą pracę redaktorowi Andrzejowi Szyprowskiemu, odchodzącemu na emeryturę.

(inf. SITPChem, 5 maja 2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.