ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo Energetyczne

SITPChem w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo Energetyczne

Prezes SITPChem, kol. Jerzy Klimczak – po szerokiej konsultacji z Oddziałami SITPChem prowadzącymi Komisje Kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne – skierował pismo do Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych w nawiązaniu do projektu zmian w sprawie komisji kwalifikacyjnych w ustawie Prawo Energetyczne (UC 34 projekt zmiany ustawy PrE z 27-09-2019.docx (23-12-2019), informacja umieszczona na stronie Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji ).

W piśmie tym SITPChem proponuje, aby zapis w proponowanej ustawie:

f) po ust. 3 dodaje się ust. 31 – 34 w brzmieniu:
„31. Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez:

1) Prezesa URE:
a) w przedsiębiorstwach energetycznych zatrudniających co najmniej 200 osób wykonujących prace, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7,

b)przy stowarzyszeniach naukowo – technicznych zrzeszających co najmniej 3000 członków posiadających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej;

zastąpić treścią:

  1. b) przy stowarzyszeniach naukowo – technicznych, które zrzeszają członków posiadających kwalifikacje do zasiadania w komisjach kwalifikacyjnych, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej;

W obszernym uzasadnieniu Prezes ZG SITPChem wyjaśnił, że jedną z podstawowych aktywności Stowarzyszenia jest działalność komisji kwalifikacyjnych nadających uprawnienia energetyczne. Pozostawienie istniejącego dotąd zapisu jest ogromnie ważne nie tylko dla funkcjonowania naszego Stowarzyszenia – również poprzez ochronę interesów środowiska inżynierów i techników z wielu innych stowarzyszeń i organizacji skupiających ekspertów/specjalistów w zakresie energetyki w różnych branżach przemysłowych – ale też dla bezpieczeństwa całego przemysłu chemicznego.

Nowe zapisy, które pojawiły się w proponowanej nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne powodują, że zarówno nasze Stowarzyszenie jak i wiele innych może utracić poważne źródło dochodów, jakim są komisje kwalifikacyjne przeprowadzające egzaminy w zakresie uprawnień do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.(…) Jak wynika z naszych ustaleń, także z materiałów dostępnych na stronie Ministerstwa, nikt nie zgłaszał ani nawet nie sugerował ograniczeń w postaci: ” minimalnej ilość członków stowarzyszenia naukowo-technicznego na poziomie 3.000 i dodatkowo jeszcze zapis, dyskryminujący już właściwie wszystkich mówiący o tym, że tych 3.000 członków musi posiadać uprawnienia energetyczne. To jakiś absurd! Dlatego w imieniu kilku tysięcy członków naszego Stowarzyszenia, naszych Partnerów, Sympatyków i przez zwykłą ludzką przyzwoitość oraz poprawność, proszę i oczekuję zajęcia się tą sprawą – zaznaczył w swoim piśmie Jerzy Klimczak. Prezes SITPChem rozmawiał także w tej sprawie z Prezesami innych stowarzyszeń naukowo-technicznych, poszukując wspólnego działania całego środowiska inżynierskiego.

(inf. SITPChem, 24.01.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.