ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem na 45. Dniach Nauki i Techniki w 2019 r. we Wrocławiu

SITPChem na 45. Dniach Nauki i Techniki w 2019 r. we Wrocławiu

Z wielkim uznaniem dla organizatorów, wskazujemy, że 45. Dni Nauki i Techniki we Wrocławiu będą przygotowywane także przez członków SITPChem z Wrocławia. Dalej podajemy PT Autorów i tytuły publikacji wraz z abstraktami, gratulując Koleżeństwu z Oddziału SITPChem we Wrocławiu pracy, wytrwałości, realizowania Misji Stowarzyszenia.

24 października 2019 r., s. 104, budynek Domu Technika NOT

16:00-16:20

Włókna naturalne i syntetyczne

dr inż. Aleksandra Korbut, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Bawełna, len, jedwab, bambus a może wiskoza, modal lub polar? Wybór tkanin dostępnych na rynku jest bardzo szeroki, jak wybrać tą najlepszą? Podczas wykładu dowiemy się jaki wpływ na komfort noszenia odzieży mają domieszki, z czego wykonuje się kombinezony dla kosmonautów i kamizelki kuloodporne. Porozmawiamy również o dawnych i obecnych metodach wytwarzania włókien.

16:30-16:50

Biomimetyczne implanty: kości „wyhodowane” w laboratorium chemicznym

dr hab. Łukasz John, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, lukasz.john@chem.uni.wroc.pl

Niezwykle szybki rozwój biomateriałów stosowanych w chirurgii urazowej kości, spowodował wytwarzanie implantów o różnych właściwościach. Spośród różnorodnych materiałów stosowanych jako mimetyki tkanki twardej, organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe znajdują największe zainteresowanie. Takie układy są określane mianem materiałów biomimetycznych, czyli takich które naśladują rozwiązania podpatrzone w żywej tkance. Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie czy chemik, używając swojego warsztatu naukowego, potrafi „wyhodować” kość w laboratorium chemicznym.

7 listopada 2019 r., s. 104, budynek Domu Technika NOT

16:00-16:20

Nanocząstki złota i srebra a luminescencja lantanowców

dr hab. inż. Paula Gawryszewska, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, paula.gawryszewska@chem.uni.wroc.pl

Związki lantanowców ze względu na swoje właściwości luminescencyjne znajdują zastosowanie w biologii, medycynie, urządzeniach elektroluminescencyjnych dla OLED (organic light emitting diodes), optoelektronice i innych. Prezentacja dostarczy odpowiedzi na pytania dlaczego dla pewnych zastosowań luminescencja lantanowców wymaga wzmacniania i jaki udział w tym procesie mogą mieć nanocząstki złota i srebra.

16:30-16:50

Klatrochelaty – biosondy o dużym potencjale aplikacyjnym

dr Sławomir Potocki, prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, slawomir.potocki@gmail.com

Specyficzne rozpoznawanie elementów powierzchni białka, jest ważne dla rozwoju technik biochemicznych i biomedycznych, wykorzystujących czujniki, metody powinowactwa, biomateriały, czy techniki immobilizacji [1]. Syntezowane przez nas sondy oparte o “klatkowe” kompleksy jonów metali bloku d (tzw. klatrochelaty), wykazują wrodzoną chiralność i są w stanie indukować asymetrię achiralnych związków organicznych i koordynacyjnych, a zatem mogą powodować pojawienie się sygnału w ich widmach dichroizmu kołowego. Indukowane pasma CD (ICD) są bardzo wrażliwe na rozmieszczenie miejsc wiązania w białkach gospodarza i mogą odzwierciedlać zarówno zmiany strukturalne, jak i przejścia konformacyjne białek. Nasze ostatnie wyniki dotyczą klatrochelatów żelaza (II), które jako makrobicykliczne kompleksy są zdolne do tworzenia wieloośrodkowych oddziaływań supramolekularnych we wnękach lub na powierzchni białek i/lub ich kompleksów makrocząsteczkowych [2,3,4].

Badania realizowane są w ramach projektu CLATHROPROBES, który poświęcony jest projektowaniu nowych, wydajnych sond chirooptycznych, luminescencyjnych, IR oraz NMR. W skład konsorcjum projektu wchodzą cztery instytucje akademickie (Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg, The University of Vienna, INEOS RAS, University of Wroclaw) oraz dwie firmy przemysłowe zajmujące się opracowywaniem nowych związków chemicznych i badaniem ich interakcji z układami biologicznymi (PBMR Labs Ukraine. SARA Pharm Solutions). Komplementarność specjalistycznej wiedzy uczestników projektu w dziedzinie chemii organicznej, nieorganicznej, biokoordynacyjnej, różnych technik spektroskopowych i metod bioanalitycznych, pozwola nie tylko otrzymywać nowe biosondy, ale również w pełni charakteryzować ich właściwości fizykochemiczne
i możliwości aplikacyjne. Ponadto, utworzenie sieci CLATHROPROBES umożliwia szkolenie członków zespołów w różnych, lecz uzupełniających się obszarach badawczych.

Literatura:

[1] S. van Dun, C. Ottmann , L.-G. Milroy, L. Brunsveld, J. Am. Chem. Soc. 139 (2017) 13960.
[2] V. Kovalska, S.V. Vakarov, M.V. Kuperman, M.Y. Losytskyy, E. Gumienna-Kontecka, Y.Z. Voloshin,  O. A. Varzatskii, Dalton Trans. 47 (2018) 1036.
[3] V. Kovalska, M. Kuperman, M. Losytskyy, S. Vakarov, S. Potocki, S. Yarmoluk, Y. Voloshin, O. Varzatskii, E. Gumienna-Kontecka, Metallomics 11 (2019) 338.
[4] V. Kovalska, S.V. Vakarov, M.Y. Losytskyy, M.V. Kuperman, N. Chornenka, Y. Toporivska, E. Gumienna-Kontecka, Y.Z. Voloshin, O.A. Varzatskii, A. Mokhir, RSC Advances, 9 (2019), 24218.

Podziękowania:

Projekt jest finansowany z Unijnego Programu Badań i Innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy Marie Skłodowska-Curie, nr 778245.

14 listopada 2019 r., s. 104, budynek Domu Technika NOT

16:00-16:45

Wkład polskiej myśli technicznej w rozwój światowego przemysłu chemicznego

dr inż. Andrzej Biskupski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, andrzej.biskupski@pwr.edu.pl

Podstawowymi przesłankami do szybkiego rozwoju przemysłu azotowego były brak żywności dla zwiększającej się populacji świata oraz możliwości wykorzystania wielu związków chemicznych azotu w charakterze materiałów wybuchowych. W prezentacji zostaną omówione koncepcje polskich uczonych i inżynierów, wnoszące istotny wkład w rozwój światowego przemysłu azotowego w XX i XXI wieku oraz takie koncepcje, które stanowią alternatywę dla obecnie stosowanych rozwiązań w tym zakresie.

(inf. SITPChem O/Wrocław)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.