ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ogólnopolski Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni – rozstrzygnięty

Ogólnopolski Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni – rozstrzygnięty

 

Jury Ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni zebrało się 9 kwietnia 2019 r. w biurze Zarządu Głównego SITPChem w Warszawie, i dokonało oceny prac magisterskich przygotowanych na Konkurs SITPChem w roku akademickim 2016/2017 – 6 prac oraz w roku akademickim 2017/2018 – 11 prac.

Jury Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni w składzie:  prof. dr hab. inż. Henryk Bem (członek ZO SITPChem/Łódź);  mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (wieceprezes ZG SITPChem); dr hab. Jacek Nowaczyk (SITPChem O/Toruń); dr Robert Przekop (SITPChem O/Poznań);  dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska (SITPChem O/Wrocław), oceniało prace pod kątem realizacji celu Konkursu SITPChem, którym jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, takich jak dobór tematu i oryginalność, stopień trudności, ujęcie wyników, możliwość wykorzystania wyników, aspekt przemysłowy.

Jury wybrało spośród siebie przewodniczącą – dr hab. inż. Elżbietę Wojaczyńską. Sekretarzem Jury była mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka (członek ZG SITPChem). Jury, na podstawie indywidualnego formularza ocen, podjęło następujące decyzje:

Konkurs SITPChem w roku akademickim 2016/2017

I miejsce
za pracę pt. Badania stopnia funkcjonalizacji kauczuków butadienowo-styrenowych grupami krzemoorganicznymi metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego z Politechniki Śląskiej, którą przygotował Pan Robert Bogacz; promotorem był dr inż. Tadeusz Bieg

II miejsce
za pracę pt. Zastosowanie enzymów jako biokatalizatorów w wybranych reakcjach estryfikacji i hydrolizy, którą przygotowała Pani Patrycja Wójcik z Politechniki Śląskiej; promotorami były: dr hab. inż. Danuta Gillner, prof. Pol. Śl  i dr hab. inż. Katarzyna Szymańska

III miejsce
za pracę pt. Nowy sposób organokatalitycznej funkcjonalizacji pochodnych 2-alkilo – 1,4 –naftochinonu, którą otrzymała Pani Dominika Pomikło z Politechniki Łódzkiej; promotorem był dr hab. inż. Łukasz Albrecht.

Konkurs SITPChem w roku akademickim 2017/2018

I miejsce
za pracę pt. Usuwanie powłok miedzianych z powierzchni stali poddanej obróbce cieplno-chemicznej, które otrzymała Pan Aleksander Wyciszkiewicz z Politechniki Śląskiej; promotor dr hab. inż. Ginter Nawrat, prof. Pol. Śl.

II miejsce ex aequo
za pracę pt. Otrzymywanie warstw organiczno-nieorganicznych na powierzchni wybranych stopów tytanu, które otrzymała Pani Katarzyna Leśniak; promotor dr inż. Alicja Kazek-Kęsik

II miejsce ex aequo
za pracę pt. Opracowanie konkurencyjnej metody syntezy katalizatorów Cu/nośnik reakcji wodoroodtleniania 5–hydroksymetylofurfuralu, które otrzymała Pani Magdalena Brzezińska z Politechniki Łódzkiej; promotor dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ

II miejsce ex aequo
za pracę pt. Reakcje utleniającego sprzęgania w syntezie skoniugowanych oligopiroli, które otrzymała Pani Liliia Moshniaha z Uniwersytetu Wrocławskiego; promotor  prof. dr hab. Marcin Stępień

III miejsce
za pracę pt. Poliaktyd modyfikowany policykliczną bakteriocyną jako biodegradowalny materiał przeciwbakteryjny, które otrzymała Pani Iwona Tarach z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; promotor dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska.

Organizatorzy Konkursu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, składają gratulacje Laureatom i serdeczne podziękowania Promotorom. Bardzo serdecznie dziękują też władzom uczelni, które wkładają wiele trudu w organizację regionalnych edycji. Mają też nadzieję na jeszcze większy zasięg Konkursu SITPChem w następnych latach.

Informacje o Konkursie SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni, regulamin i warunki Konkursu oraz miejsca edycji regionalnych są dostępne https://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/konkursy/

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.