ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania. Trendy.

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania. Trendy.

Ustroń 24-26 października 2018 r.

Konferencja podzielona była na cztery sesje, którym kolejno przewodniczyli: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki – Prezes ZO SITPChem Gliwice – organizatora Konferencji; mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka; dr inż. Arkadiusz Kamiński – PKN ORLEN SA i prof. Witold Gnot.

W pierwszym dniu konferencji omówiono m. in. nowelizację ustawy o odpadach oraz stabilizację chemiczną wybranych rodzajów odpadów przemysłowych; substancje SVHC w tworzywach sztucznych w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz tworzywa sztuczne w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) i wyroby lakierowe przyjazne środowisku. Miłym akcentem była Chemia dla bystrzaków – prezentacja i demonstracja Katarzyny Sofińskiej, uczennicy Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach.

Kolejny dzień w porannej sesji rozpoczął bardzo interesujący wykład dr. inż. Arkadiusz Kamińskiego o systemowym podejmowaniu decyzji w zintegrowanym zarządzaniu ochroną środowiska, na przykładzie systemu LDAR i gorąca dyskusja po wykładzie. Kolejno zaprezentowano perspektywy wypełniania przez instalacje koksownicze wymagań środowiskowych wynikających z BAT oraz procesy absorpcji chemicznej stosowane do usuwania CO2. Następnie prof. jerzy Zwoździak z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zaprezentował Nature Based Solutions – jako narzędzie ochrony klimatu w mieście. Atrakcją tej sesji była demonstracja kotła mobilnego, który spełnia normy emisyjne dyrektywy IED wraz z konkluzjami z 2017 r. – pokazująca, jak skutecznie można zmieniać warunki spalania węgla przyczyniając się do obniżenia niskiej emisji.

Popołudniową sesję rozpoczął – zawsze oczekiwany z niecierpliwością – wykład prof. Beaty Cwaliny, tym razem na temat: promieniowanie elektromagnetyczne a organizmy żywe, wskazujący, jak wiele urządzeń używanych na co dzień zmienia nasze otoczenie i wpływa na komfort życia. Kolejno zajmowano się problemami zużytych baterii w kontekście gospodarki odpadami. Bardzo obszernie i interesująco został przedstawiony przez Stanisława Oczkowicza problem: czy energia wiatrowa jest rzeczywiście ekologiczna? Sesję zakończyły rozważania prof. Macieja Hajdugi z ATH z Bielska Białej pt. Opowiedział dzięcioł sowie – filmowe refleksje przyrodnicze. Profesor, znany przyrodnik i miłośnik lasu, pięknie zaprezentował świat lasu, roślin, ptaków, także w kontekście naszych, niestety nie zawsze właściwego szacunku dla tego niezastępowanego dobra.

Ostatnia, piątkowa sesja, przyniosła omówienie wielu ciekawych spraw, w tym: przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym – ponad 15 lat obowiązywania przepisów w Polsce; ciekawy wykład Zbigniewa Ślęzaka „Zasad ostrożności – czy zasadna?” oraz dwa referaty poświęcone glebie: stabilizacja chemiczna gleby skażonej benzenem i badania pilotowe procesu usuwania metali ciężkich ze ścieków metalurgicznych.

Doroczna, dziewiętnasta w tym roku, Konferencja charakteryzuje się szeroką dyskusją po każdym wykładzie, co połączeniu z prezentacjami, skłania uczestników Konferencji do sformułowania wniosków, którymi organizatorzy starają się zainteresować Osoby i Instytucje mogące mieć wpływ na ich rozważenie i realizację. Uczestnicy XIX Konferencji postąpili podobnie, formułując następujące wnioski i postulaty:

Wnioski
XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej OCHRONA ŚRODOWISKA
Ustroń-Jaszowiec, 24-26 października 2018 r.

Po wysłuchaniu wykładów i dyskusji, uczestnicy Konferencji sformułowali następujące wnioski:

  1. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące BAT (najlepszych dostępnych technik) są wprowadzane w Polsce aktami prawnymi, bez dostatecznych konsultacji z przemysłem, co skutkuje licznymi wątpliwościami co do treści tych dokumentów, albo są one wręcz niewykonalne. Niezbędne są jednoznaczne interpretacje wiążące przemysł i administrację w procedurach administracyjnych.
  2. Samorządy zabiegające o poprawę stanu środowiska i zdrowia mieszkańców, przy projektowaniu nowych rozwiązań urbanistycznych powinny uwzględniać nowoczesne narzędzia takiego projektowania, zawarte np. w Nature Based Solutions – uwzględniającym kompleksowo zarówno ochronę klimatu w mieście, w tym m.in. tereny zieleni, wody opadowe i emisje szczytowe, jak i dotrzymywanie standardów projektowania budynków i stref zieleni w mieście.
  3. Należy dokładać wszelkich starań dla zmniejszenia niskiej emisji z palenisk domowych. Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne kotłów opalanych węglem oraz systematyczna edukacja w zakresie sposobów rozpalania i zasilania kotłów, powinny być promowane jako proste i skuteczne metody redukcji emisji zanieczyszczeń w spalinach i zmniejszenie zużycia węgla do spalania.
  4. W związku z gwałtownym rozwojem zastosowań urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz obserwowanym ich negatywnym wpływem na organizmy żywe, zasadne jest podjęcie działań dla ograniczenia tego zjawiska.
  5. Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadzona po serii pożarów na składowiskach odpadów, zawiera bardzo kosztowne i praktycznie niemożliwe do spełnienia wymagania, które mogą zniechęcać do recyklingu odpadów wobec braku opłacalności takiego biznesu.
  6. Wobec nagromadzenia i wciąż rosnącej produkcji tworzyw sztucznych, przeznaczonych w 1/3 na opakowania jednorazowe, niezbędne są działania zmierzające do zwiększania świadomości społecznej i zmniejszania masy plastików, w tym przeznaczonych na opakowania.
  7. W obszarze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, kluczowa jest znajomość stwarzanych przez zakłady przemysłowe zagrożeń oraz stała edukacja i ćwiczenia symulujące niebezpieczne zdarzenia.
  8. Przewidywana w prawodawstwie Unii Europejskiej zasada ostrożności jest często stosowana, a niekiedy nadużywana. Zrozumienie troski o zdrowie człowieka i środowisko przeplata się z podejrzeniem o przesadne obawy, a nawet próby ingerencji w rynek chemikaliów.
  9. Celowe jest przywrócenie przepisów zawartych w Ustawie o OZE sprzed 2016 r. niedyskryminujących energetyki wiatrowej ani małych elektrowni wodnych.

Ustroń, 26 października 2018

XIX Konferencja potwierdziła potrzebę prezentacji i dyskusji problemów środowiskowych w wielu aspektach; w kuluarach chwalono organizatorów za dobór tematów i prelegentów. I – ja co roku – dziękowano za niezwykłą, przyjazną, koleżeńską atmosferę spotkań w Ustroniu i niezwykłe kompetencje wykładowców i uczestników dyskusji.

Szczegółowy wykaz PT Autorów i tytuły referatów znajdziecie Państwo na www.gliwice.sitpchem.org.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.