ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2018-2022. Warszawa, 09 października 2018 r.

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2018-2022. Warszawa, 09 października 2018 r.

 

Obradom przewodniczył kol. Prezes Jerzy Klimczak.

Porządek obrad odejmował m. in. informację o XXXI WZ SITPChem; ukonstytuowanie się Zarządu Głównego SITPChem; wybór Prezydium Zarządu Głównego: wiceprezesów SITPChem; skarbnika; sekretarza generalnego; przedstawiciela SITPChem do Rady Krajowej FSNT-NOT oraz wyznaczenie osób wiodących do realizacji Uchwał XXXI Walnego Zjazdu SITPChem. Podczas posiedzenia Koleżanki z Oddziału SITPChem we Wrocławiu, Ewelina Ortyl i Sonia Zielińska w ciekawej prezentacji przedstawiły informację o działalności Oddziału SITPChem we Wrocławiu. Zgłaszano także inicjatywy/projekty działania w kadencji 2018-2022. ZG SITPChem przyjął kolejno Uchwały w sprawach organizacyjnych.

UCHWAŁA ZG SITPChem nr 1 z 09.10.2018
ZG SITPChem wybrał w głosowaniu tajnym na Członków Prezydium Zarządu Głównego SITPChem/Wiceprezesów w kadencji 2018-2022, kol.; kol: Jerzego Kropiwnickiego; Jerzego Marcinko; Ryszarda Bielasa; Adama Tarniowego; Józefa Kozieła

UCHWAŁA ZG SITPChem nr 2 z 09.10.2018
ZG SITPChem wybrał na Skarbnika Zarządu Głównego SITPChem/Dyrektora ds. Ekonomicznych kol. Lecha Bartkowskiego (O/Poznań).

UCHWAŁA ZG SITPChem nr 3 z 09.10.2018
ZG SITPChem wybrał kol. Stanisława Oczkowicza na stanowisko Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2018-2022.

UCHWAŁA ZG SITPChem nr 4 z 09.10.2018
ZG SITPChem wybrał kol. Bożennę Kawalec-Pietrenko na przedstawiciela SITPChem w Radzie Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT w kadencji 2018-2022.

Nawiązując do uchwały XXXI WZ SITPChem, kol. Prezes zaproponował powołanie Zespołu ds. Klubu Członków Honorowych SITPChem – z kol. Zbigniewem Ślęzakiem jako liderem.
Podobnie, nawiązując do Uchwały XXXI WZ SITPChem, kol. Prezes zaproponował powołanie Zespołu ds. rozwoju członkostwa w SITPChem – z kol. Zbigniewem Paprockim (O/Tarnów) jako liderem.

Prezentując koncepcję organizacyjną SITPChem, kol. Prezes zaproponował utworzenie Departamentu ds. Komunikacji i PR oraz poprosił kol. Annę Czumak-Bieniecką (O/Gliwice) o objęcie stanowiska Dyrektora ds. Komunikacji i PR. Ponadto Prezes przedstawił koncepcję utworzenia Departamentu ds. Międzynarodowych i poprosił o objęcie stanowiska Dyrektora tego Departamentu przez kol. Bożennę Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk) .

Kol. Prezes zapowiedział też powołanie dwóch Zespołów: ds. Rzeczoznawców i Szkoleń w SITPChem z liderem kol. Ryszardem Bielasem (O/Police) oraz ds. Szkolnictwa Wyższego – z liderem prof. Bożenną Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk).

Wszystkie osoby powołane na liderów zgodziły się na objęcie swoich funkcji i przygotowanie na najbliższe posiedzenie Prezydium ZG SITPChem propozycji składów osobowych swoich zespołów oraz ramowego programu działania.

Kol. Prezes szeroko dyskutował z Członkami Zarządu Głównego i innymi osobami obecnymi na inauguracyjnym posiedzeniu Zarządu Głównego zadania postawione do realizacji na XXXI Walnym Zjeździe Delegatów SITPChem. Zadania te objęte są Uchwałą nr IV XXXI WZ SITPChem. W trakcie dyskusji ustalono osoby lub zespoły, odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

Zgłoszono kilka inicjatyw do realizacji w tej kadencji; o ich realizacji będziemy sukcesywnie informować.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego na 13-14 grudnia 2018 r. w Oświęcimiu, i termin posiedzenia Prezydium ZG SITPChem na 7 listopada 2018 r. w Warszawie.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.