ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie ZG SITPChem, 5 kwietnia 2018 r.

Posiedzenie ZG SITPChem, 5 kwietnia 2018 r.

 

5 kwietnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG SITPChem; porządek obrad obejmował m. in. omówienie planu pracy na 2018 r.; przyjęcie preliminarzy przychodów i wydatków Stowarzyszenia za 2017 rok oraz omówienie i przyjęcie projektu preliminarza na 2018 rok; przyjęcie informacji przewodniczącego Komisji Regulaminowej SITPChem o treści zapisów we wniosku do KRS o rejestrację zmian w Statucie SITPChem; omówiono też i zdecydowano o zmianie miejsca i terminu XXXI Walnego Zjazdu SITPChem, który odbędzie się w dniach od 26 do 28 września 2018 r. w Ustroniu Jaszowcu; zatwierdzone zostały niektóre wnioski o odznaczenia – na wniosek KNiO SITPChem oraz podjęto decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy SITPChem – na wniosek Komisji Kwalifikacyjno-Weryfikacyjnej na tytuł Rzeczoznawcy SITPChem – w dziedzinie Inżynieria chemiczna i projektowanie przemysłowe: kol. Arturowi Wojtasiowi (O/Puławy) i kol. Ireneuszowi Ciepaczowi (O/Wrocław).

Profesor Stefan Góralczyk gościem ZG SITPChem, 5 kwietnia 2018 r.
Prof. Stefan Góralczyk zaprezentował Zarządowi Głównemu SITPChem ideę Instytutu Technicznego FSNT-NOT – pełniącego funkcję ośrodka badawczo-wdrożeniowego w dziedzinie techniki oraz mogącego świadczyć usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorców.
Instytut stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną FSNT-NOT działającą przy ZG FSNT-NOT, opartą na zasadzie samofinansowania swojej działalności. Powstał na podstawie Uchwały nr 58/XXV ZG FSNT-NOT z dnia 10. 01. 2018.
Najważniejsze obszary działalności Instytutu, to:
– inspirowanie i wprowadzanie nowych form rozwoju innowacji technicznych w polskiej gospodarce, w szczególności w sektorze msp
– organizowanie i prowadzenie badań poziomu innowacyjności polskiej gospodarki oraz skuteczności instrumentów ją wspierających
– opracowywanie i prowadzenie programów FSNT-NOT w dziedzinie innowacji technicznych, kształcenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz pozyskiwania nowych kompetencji
– realizacja zadań zleconych przez organy administracji publicznej, w tym prowadzenie projektów grantowych
– wydawanie opinii o innowacyjności projektów przedsiębiorstw w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych
– opracowywanie opinii, na wniosek przedsiębiorców, potwierdzającej zastosowanie nowej technologii, na którą został udzielony Kredyt Technologiczny
– świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie innowacji, obejmujących: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabycia i ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw własności intelektualnych oraz korzystania z nich
– opracowywanie analiz ryzyka wdrożenia innowacji
– udzielanie pomocy przedsiębiorcom w opracowywaniu dokumentacji funkcjonalno-technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
– organizowanie różnych form promocji innowacyjnych przedsiębiorstw, firm i jednostek badawczych oraz efektów ich współpracy.
Prof. Góralczyk wyjaśnił, że kierunki działania Instytutu określi Rada programowa powoływana przez prezesa FSNT-NOT za zgodą Zarządu Głównego; Rada programowa opiniuje przedstawione przez Dyrektora Instytutu plany roczne i wieloletnie Instytutu.
Profesor powiedział, że obecnie trwa formułowanie Rady Programowej, w której powinni zasiąść znani naukowcy i doświadczeni menedżerowie, przedstawiciele różnych stowarzyszeń. Zachęcał do zainteresowania i podejmowania współpracy.
SITPChem jest pierwszym stowarzyszeniem, które zainteresowało się możliwościami współpracy i zadeklarowało wyznaczenie osoby do pracy w Radzie Programowej.
Kontakt w sprawie Instytutu Technicznego przez Biuro ZG FSNT-NOT w Warszawie.

(materiał przygotowany na podstawie treści Uchwały nr 58/XXV ZG FSNT-NOT)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.