ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

List intencyjny w sprawie współpracy SITPChem z Politechniką Warszawską

List intencyjny w sprawie współpracy SITPChem z Politechniką Warszawską

19 kwietnia br. w Warszawie pomiędzy SITPChem a Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej został podpisany List intencyjny w sprawie woli współpracy w zakresie m. in. uczestnictwa zespołów badawczych i pracowników Stron w projektach międzynarodowych oraz programach badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez Unię Europejską; transferu technologii oraz wdrożenia projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych na linii nauka-gospodarka; udoskonalania procesów kształcenia PW w celu wzrostu potencjału kapitału ludzkiego i kompetencji absolwentów uczelni na rynku pracy; organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych na posiadanym potencjale kadrowym i aparaturowym Stron; przyjmowania studentów Wydziału Chemicznego PW na praktyki i staże zawodowe oraz prace studialne związane z wykonywaniem prac dyplomowych.

List Intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy, a szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań będą ustalane w odrębnie zawieranych umowach.

Trzeba mieć nadzieję, że List Intencyjny stanie się przyczynkiem do wielu nowych wspólnych działań, a także pozwoli na sprawniejszą realizację już trwającej współpracy.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.