ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik Przemysł Chemiczny nr 5/2024

Miesięcznik Przemysł Chemiczny nr 5/2024

W majowym numerze:

Od redakcji
Kompendium wodorowe
– Raport firmy Deloitte „Green Hydrogen: Energizing the path to net zero”
Personalia
Aktualności
Z życia SITPChem
Z życia FSNT-NOT
Z życia PIPC
Konferencje
– Webinarium Towarzystwa Chemicznego DECHEMA
– Konferencja „Zrównoważony rozwój w obszarze kosmetyków i detergentów”
– Konferencja „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw
– Ciechocinek 2024”
Z prasy zagranicznej
Patenty
Część naukowa
Fire wastewaters in Poland and around the world
Ścieki pożarnicze w Polsce i na świecie

The use of water glass from the “Rudniki” Chemical Plant for fertilizing plants with silicon
Wykorzystanie szkła wodnego z Zakładów Chemicznych „Rudniki” do nawożenia roślin
krzemem
Evaluation of the suitability of new functional dispersing and wetting agents for modification
of waterborne anticorrosive paints by electrochemical impedance spectroscopy

Ocena przydatności nowych funkcjonalnych środków dyspergująco-zwilżających do
modyfikacji wodorozcieńczalnych farb antykorozyjnych metodą elektrochemicznej
spektroskopii impedancyjnej EIS
Gaseous air pollution in cemetery areas during the holiday season
Gazowe zanieczyszczenie powietrza w rejonach cmentarzy w okresie świątecznym

Determination of sulfur mustard permeation rate curves for nonporous materials
Wyznaczenie krzywych prędkości przenikania iperytu siarkowego dla nieporowatych
materiałów

Silica nanoparticles as additives to lubricants. Literature review
Nanocząstki krzemionki jako dodatki do środków smarowych. Przegląd literaturowy

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.