ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny 2/2024

Przemysł Chemiczny 2/2024

Spis treści nr. 2/2024

Od redakcji…………………………………………………………………………155

Wydarzenia

Konferencja „Przemysł Chemiczny” 2023 – Jerzy Klimczak……………………157

Komentarze

– Grupa Azoty w kleszczach zadłużenia – Jerzy Polaczek…………………………186

Artykuł promocyjny

– Polska technologia przetwarzania laminatów LDPE-Al pochodzących z recyklingu wielomateriałowych opakowań kartonowych po płynnej żywności typu Tetra Pak – Adam A. Marek, Szymon Wojciechowski….……………………………………..189

Personalia…………………………………………………………………………194

Aktualności………………………………………………………………………..195

Z życia PIPC………………………………………………………………………199

Z życia SITPChem…………………………………………………………………200

Z życia FSNT-NOT…………………………………………………………………202

Konferencje

– 47. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture” – Jerzy Klimczak……………………………………………    …….203

– 8. Kongres Biogazu – Jerzy Polaczek……………………………………………210

Z półki księgarskiej………………………………………………………………..215

Z prasy zagranicznej………………………………………………………………217

Patenty……………………………………………………………………………..221

Część naukowa

 Reusing and recycling of composite wind turbine blades. A review of current practices and prospects. Part 1. Academic research

Ponowne wykorzystanie i recykling kompozytowych łopat turbin wiatrowych. Przegląd obecnych praktyk i perspektywy. Część I. Badania naukowe

Andrzej Błędzki, Magdalena Urbaniak, Andrzej Adamcio, Marcin Sobczyk, Szymon Demski, Anna Boczkowska, Holger Seidlitz, Mathias Köhler……………………..225

 

Reusing and recycling of composite wind turbine blades. A review of current practices and prospects. Part 2. Industrial activities

Ponowne wykorzystanie i recykling kompozytowych łopat turbin wiatrowych. Przegląd obecnych praktyk i perspektywy. Część II. Działalność przemysłowa

Andrzej Błędzki, Magdalena Urbaniak, Andrzej Adamcio, Marcin Sobczyk, Szymon Demski, Anna Boczkowska, Holger Seidlitz, Mathias Köhler……………………..234

 

Reusing and recycling of composite wind turbine blades. A review of current practices and prospects. Part 3. Various proposals offered by small and middle companies

Ponowne wykorzystanie i recykling kompozytowych łopat turbin wiatrowych. Przegląd obecnych praktyk i perspektywy. Część III. Różne propozycje oferowane przez małe i średnie firmy

Andrzej Błędzki, Magdalena Urbaniak, Andrzej Adamcio, Marcin Sobczyk, Szymon Demski, Anna Boczkowska, Holger Seidlitz, Mathias Köhler……………………..241

 

Used textiles. Burdensome waste or valuable biotechnological raw material?

Zużyte tekstylia. Uciążliwy odpad czy wartościowy surowiec biotechnologiczny?

Justyna Z. Żuberek, Michał J. Binczarski, Anna Baranowska-Korczyc, Małgorzata Cieślak, Izabela A. Witońska………………………………………………………………..251

 

Chemical synthesis of 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin derivative

Synteza chemiczna pochodnej 7-etylo-10-hydroksykamptotecyny

Hao Kuang, Jisheng Wang, Zhiming Hong, Haisong Li.………………………….262

 

Stability of fuel fractions from pyrolysis of waste plastics

Stabilność frakcji paliwowych z pirolizy odpadowych tworzyw sztucznych

Oliwia Liberek, Jakub Dąbrowski, Paweł Grabowski, Adam Hańderek..…………266

 

Efficiency of using aminochelate fertilizers in plant nutrition

Efektywność stosowania nawozów aminochelatowych w uprawie roślin

Katarzyna Barczyk, Karolina Jasiak-Małota, Marzena S. Brodowska……………271

 

Studies on the accelerated solvent extraction process of essential oils from clove (Syzygium aromaticum)

Badania procesu przyśpieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem olejków eterycznych z goździków (Syzygium aromaticum)

Marcin Cichy………………………………………………………………………277

 

Production technology of controlled-release mineral feritlizers (CRF) using biodegradable materials in the coating process

Technologia produkcji mineralnych nawozów o kontrolowanym uwalnianiu (CRF) z wykorzystaniem materiałów biodegradowalnych w procesie powlekania

Łukasz Rusek, Marzena S. Brodowska, Sebastian Schab, Piotr Rusek……….……282

 

Products of decomposition and combustion of tetrabromobisphenol A diallylether, bromine flame-retardant

Produkty termicznego rozkładu i spalania eteru diallilowego tetrabromobisfenolu A, bromowego środka ograniczającego palność polimerów

Monika Borucka, Kamila Mizera, Jan Przybysz, Agnieszka Gajek……                                       ……………….286

 

Modeling of the hydrodynamics in a bubble reactor with a special design

Modelowanie hydrodynamiki reaktora barbotażowego nowej konstrukcji

Jolanta Jaschik, Marek Tańczyk, Aleksandra Janusz-Cygan, Daniel Janecki, Jan Mrozowski…………………………………………………………………………293

 

Effect of printing devices and post-polymerization time on the mechanical and tribological properties of light-cured materials used in DLP 3D printing technology

Wpływ urządzeń drukujących i czasu post-polimeryzacji na właściwości mechaniczne i tribologiczne materiałów światłoutwardzalnych stosowanych w technologii druku 3D DLP

Andrzej Snarski-Adamski, Daniel Pieniak, Zbigniew Krzysiak, Remigiusz Michalczewski, Marcel Firlej……………………………………………………….301

 

An innovative method for testing solid fuels as a way for safe and sustainable use of coking coals

Innowacyjna metoda badania paliw stałych jako sposób na bezpieczne i zrównoważone wykorzystanie węgli koksowych

Marcin Dreger, Piotr Celary……………………………………………………….307

Zdjęcie na I okładce: Konferencja „Przemysł Chemiczny” 2023; na zdjęciu w ramce laureaci Konkursu o tytuł „Inżynier Przemysłu Chemicznego”, od lewej: mgr inż. Paweł Markowicz, mgr inż. Piotr Jaworski i mgr inż. Jan Wais (Foto: SITPChem)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.