ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Plan pracy ZG SITPChem na 2020 r.

Plan pracy ZG SITPChem na 2020 r.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego SITPChem 11 grudnia 2019 r. został przyjęty plan pracy Stowarzyszenia na 2020rok. Wiele zapisanych w tym planie aktywności jest kontynuacją działań z lat poprzednich; ale sporo wymaga wielkiej mobilizacji i wspólnej pracy dla osiągnięcia zamierzonych celów. Przedstawione dalej punkty planu opisują zadania dla wszystkich członków SITPChem:

 1. Prowadzić stałe działania dla zwiększenia liczby członków Stowarzyszenia. Sformułować metody, sposoby i możliwości zainteresowania nowych członków działalnością w SITPChem.
 2. Zorganizować sympozjum/konferencję dla młodzieży studenckiej na temat np. „Rola inżynierów i techników w tworzeniu i rozwoju przemysłu – decydujących o wzroście gospodarki narodowej”.
 3. Podejmować kolejne próby zainteresowania organów administracji państwowej i gospodarczej działalnością SITPChem. Starać się o włączenie się SITPChem w prace Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego i/lub do innych zespołów ekspertów.
 4. Kontynuować działania edukacyjne na rzecz poprawy wizerunku chemii i pogłębiania wiedzy o wiodącej roli chemii w życiu, w gospodarce i rozwoju cywilizacyjnym świata. Podjąć próbę stworzenia drugiego etapu programu „Słoneczna Chemia – bezpieczna chemia na co dzień”.
 5. Dążyć do organizowania spotkań na uczelniach i w szkołach dla zainteresowania chemią młodzieży; popularyzować informacje o znaczeniu chemii i nauk chemicznych dla gospodarki narodowej.
 6. Kontynuować i rozszerzać działania Sekcji, Komisji SITPChem oraz Komitetów NOT. 7. Nawiązywać kontakty z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 7. Propagować kartę zawodową inżyniera, tytuł rzeczoznawcy, eksperta i stopnie specjalizacji zawodowej – jako potencjalne korzyści przynależności do SITPChem. Wskazywać inne możliwości awansu zawodowego, związane z przynależnością do SITPChem.
 8. Dążyć do reaktywowania miesięcznika „CHEMIK”
 9. Wspierać Oddziały znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej.
 10. Informować i szeroko upowszechniać wnioski z organizowanych konferencji, imprez i spotkań SITPChem – przekazywać materiały do wszystkich osób i instytucji, które mogą mieć wpływ na ich realizację.
 11. Prowadzić intensywne i skuteczne działania zmierzające do dobrej realizacji przez SITPChem organizacji międzynarodowego Kongresu ETCC2020 w Krakowie.
 12. Zrealizować Międzyzjazdowy Zjazd Delegatów na XXXI WZD SITPChem w połowie kadencji 2018-2022.
 13. Kontynuować konkursy na najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii przemysłowej dla absolwentów wyższych uczelni
 14. Systematycznie aktualizować i uatrakcyjniać stronę internetową www.sitpchem.org.pl
 15. Kontynuować wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji; Newsletter, Facebook, Instagram.
 16. Kontynuować tworzenie wirtualnego muzeum przemysłu chemicznego.
 17. Wspierać działalność Klubu Członków Honorowych przy ZG SITPChem.
 18. Przeanalizować zasady rozliczeń finansowych oddziałów z ZG SITPChem

(Inf. SITPChem 16.01.2020)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.