ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem, Warszawa, 2 września 2019r.

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem, Warszawa, 2 września 2019r.

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem, siódme w bieżącej kadencji odbywało się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Najwięcej miejsca poświęcono omówieniu stanu realizacji przetargu dotyczącego „Projektu strategicznej ramy Kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRKChem), gdzie SITPChem jest podwykonawcą kieleckiej firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. W ramach tej współpracy w okresie lipiec-sierpień realizowane były spotkania konsultacyjne w Tarnowie, w Gliwicach i w Warszawie.

Przedyskutowano także możliwość realizacji drugiego, wspólnie z EPRD przetargu dotyczącego wprowadzenia nowych kwalifikacji w sektorze chemicznym. (osobna informacja o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajduje się w niniejszym serwisie)

Kol. Sekretarz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych.

Ważnym postanowieniem Prezydium ZG SITPChem było uzupełnienie składu Rady Programowej miesięcznika Przemysł Chemiczny o osobę Pana prof. dr. hab. inż. Hieronima Maciejewskiego (UAM w Poznaniu i Poznański Park Naukowo Technologiczny); decyzję podjęto jednogłośnie.

Prezes ZG SITPChem przed posiedzeniem Prezydium podpisuje list gratulacyjny dla PTChem

Kol. Prezes Jerzy Klimczak z satysfakcją poinformował o znakomitym klimacie rozmów z Panią Prezes i Zarządem PTChem; wszyscy członkowie Prezydium ZG SITPChem w poszerzonym składzie zostali zaproszeni na uroczystość obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego – do Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Podobnie dobrze układa się współpraca z FSNT-NOT.

Prezes, kol. Jerzy Klimczak nie ustaje w wysiłkach na rzecz wznowienia wydawania miesięcznika CHEMIK, którego aktywność została – decyzją ZG SITPChem poprzedniej kadencji – zawieszona w 2016 r. Prezes wspomniał o rozmowach z Wydawnictwem SIGMA NOT w tej sprawie i bardzo wysokich proponowanych kosztach wydawniczych. Rozmowy trwają, a ich dynamika może wzrosnąć po tym, jak miesięcznik CHEMIK w najnowszym rankingu polskich czasopism uzyskał 20 pkt!

Kol. Prezes i Sekretarz Generalny wspomnieli o udziale Koleżanek i Kolegów z SITPChem w pogrzebach naszych wspaniałych Przyjaciół i Kolegów. Miniony czas bardzo boleśnie doświadczył środowisko polskich Chemików; zmarł wspaniały Profesor, wieloletni dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak i nasz Przyjaciel, kol. mgr inż. Adam Mazur. Kol. Prezes i Sekretarz Generalny żegnali prof. Paryjczaka w Łodzi, a delegacja, uzupełniona jeszcze o kol. Teodora Beka, Jerzego Kropiwnickiego, Andrzeja Puszyńskiego z Małżonką i Annę Bieniecką – wraz z pocztem sztandarowym SITPChem – uczestniczyła w pogrzebie kol. Adama Mazura.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.