ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem w Projekcie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem)

SITPChem w Projekcie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem)

SITPChem wspólnie z EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Kielce, jako podwykonawca kieleckiej firmy współpracuje przy przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym oraz późniejszej realizacji zamówienia polegającego na wykonaniu projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem), w ramach postępowania przetargowego ogłoszonego przez Instytut Badań Edukacyjnych. W ramach wspólnego projektu, do zadań SITPChem jako Partnera będzie należało:

– Konsultowanie i przekazywanie uwag do dokumentów i materiałów przygotowanych przez Lidera
– Zaproszenie 16 ekspertów i zapewnienie ich udziału w 4 wywiadach grupowych (w każdym z wywiadów udział weźmie 4 ekspertów)
– Organizacja 3 spotkań konsultacyjnych oraz zapewnienie udziału w każdym z nich 12 osób reprezentujących najważniejszych grup interesariuszy sektora przemysłu chemicznego
– Wskazanie 10 osób, reprezentujących najważniejsze grupy interesariuszy sektora przemysłu chemicznego z którymi Lider przeprowadzi wywiady,
–  Organizacja seminarium podsumowującego oraz zapewnienie udziału 35 osób reprezentujących najważniejsze grupy interesariuszy sektora przemysłu chemicznego w Polsce.
10 innowacyjnych kwalifikacji rynkowych

Kolejny projekt we współpracy SITPChem – EPRD dotyczy (w części dotyczącej sektora przemysłu chemicznego) opisania 10 innowacyjnych kwalifikacji rynkowych i zgłoszenie ich do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Pozwoli to podmiotowi zaangażowanemu w opisanie i zgłoszenie kwalifikacji stać się w przyszłości  Instytucją Certyfikującą.
Kwalifikacja, to określony zestaw efektów uczenia się,  których osiągnięcie przez daną osobę zostało potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję. Inaczej mówiąc, jest to zbiór umiejętności niezbędnych do wykonywania jednego lub kilku zadań zawodowych, opisany w wystandaryzowany sposób. W ramach przetargu, jest możliwość przygotowania opisów oraz pokrycia kosztów zgłoszenia kwalifikacji do Rejestru.
Innowacyjne kwalifikacje
mają mieć postać krótkiego opisu, wskazującego jakie zadania ma wykonywać posiadacz takiej kwalifikacji oraz uzasadnienia, które potwierdzi zapotrzebowanie na takich specjalistów – obecnie lub w najbliższej przyszłości. Kwalifikacja będzie uznana za innowacyjną, jeśli nie ma jej obecnie w systemie szkolnictwa zawodowego oraz jeśli spełniony zostanie przynajmniej jeden warunek: A.  Kwalifikacja związana jest z tworzeniem nowych, innowacyjnych produktów; B.  Związana jest z zastosowaniem nowych technologii lub metod produkcji; C. Kwalifikacja dotyczy nowych usług; D. Kwalifikacja odpowiada na nowe potrzeby lub zaspokaja je w nowy sposób. W przetargu ZG SITPChem występuje ponownie jako podwykonawca.

(inf. SITPChem, 20 maja 2019)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.