ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Techniczna ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki

XXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Techniczna ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki

450. impreza Europejskiej Federacji Korozyjnej /EFC Event No. 450
Ustroń-Jaszowiec, 20-22 marca 2019 r.

Doroczna, od 27 lat, Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Techniczna ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki ma stałe ważne miejsce w kalendarzu inżynierów i naukowców zajmujących się problemami korozyjnymi. To wyjątkowe spotkanie w Ustroniu Jaszowcu sprzyja omówieniu spraw w korozji najważniejszych w trójkącie praktycy-inżynierowie ruchu i/lub odpowiedzialni za stan konstrukcji, budowli, elementów aparatury – projektanci – naukowcy, proponujący najnowsze rozwiązania; a także na pewnym poziomie abstrakcji wskazują, jak pani prof. Beata Cwalina Korozję i jej przeciwdziałanie – efekty podwójnej roli mikroorganizmów; albo Opowieści starej choiny – prof. dr. hab. inż. Maciej Hajdugi zagadnienia mające wpływ na procesy korozji. Taka formuła konferencji spełnia zadanie wymiany myśli i dokonań, którymi są zainteresowani praktycy w swoich firmach. Ważnym elementem tej Konferencji jest także organizowanie Sesji Posterowej, na której młodzi naukowcy prezentują prace i tłumaczą/wyjaśniają swoje twórcze myśli i powstające z nich konkretne rozwiązania. Dla młodych adeptów konferencyjnych zmagań jest to spotkanie bardzo ważne. Nie tylko trzeba bez tremy pokazać się przed swoim posterem, ale odpowiedzieć na pytania zainteresowanych, dyskutować, dobierać argumenty – przed swoimi rówieśnikami, ale też profesorami, często z innych środowisk, analizujący zawarte w posterze koncepcje. Dobrze, że autorzy posterów przyjeżdżają na tę konferencję ze swoimi promotorami, profesorami. Wszędzie da się zauważyć ten miły związek Profesor-Uczeń. Z tego powodu ANTYKOROZJA w Ustroniu jest miejscem ważnym i ściągającym najważniejsze gremia spośród wielu środowisk akademickich, ale też z firm korzystających z wiedzy zawartej w prezentacjach i dyskusji po każdym referacie.

Sesja posterowa podczas konferencji ANTYKOROZJA’2019 – z profesorem Bogdanem Szczygłem

Niewątpliwie są jeszcze inne aspekty konferencji  ANTYKOROZJA … To magia miejsca i gospodarzy – organizatorów Konferencji – znakomitego Zespołu Koleżanek i Kolegów z Oddziału SITPChem Gliwice – Elżbiety Jarguz, Grażyny Król, Teresy Piotrowskiej, adwigi Przyłuckiej, Stefana Kiełtyki i Szefa wszystkich, kol. Jerzego Kropiwnickiego, prezesa Oddziału SITPChem Gliwice.

Organizatorzy ATYKOROZJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gliwice, Sekcja Korozji przy ZG SITPChem, kierowana przez prof. dr hab. inż. Witolda Gnota – wielkiego entuzjasty tego spotkania, szanującego jego tradycję, oraz Naczelną Organizację Techniczną SNT Rada Miejsca NOT w Gliwicach, przygotowują spotkanie na najwyższym poziomie merytorycznym, ale też bardzo przyjazne dla wszystkich uczestników. Warto tu przyjechać pierwszy raz, by potem być już co roku…

Organizatorzy zapraszali do przygotowywania referatów i posterów, których teksty mogą być opublikowane po recenzji w miesięczniku Ochrona przed Korozją (www.ochronaprzedkorozja,pl)  – istniała też możliwość publikacji na Portalu Informacji Technicznej w systemie otwartego dostępu: www.sigma-not.pl (koszt: 200 zł + 23% VAT)

Organizację Konferencji poprzedziły działania Komitetu Naukowego, który pracował pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Witolda Gnota; Członkowie: prof. dr hab. Henryk BALA, prof. dr hab. inż. Jacek BANAŚ, prof. dr hab. inż. Beata CWALINA, dr hab. inż. Piotr FALEWICZ ,prof. dr hab. inż. Maria FIERTAK, dr hab. Iwona FLIS-KABULSKA, prof. dr hab. inż. Janusz FLIS, dr Arkadiusz GAJEK, dr hab. Krystyna GIZA, prof. dr hab. inż. Zbigniew GRZESIK, prof. dr hab. inż. Maciej HAJDUGA, dr hab. inż. Mariusz JAŚNIOK, prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI, prof. nadzw. dr hab. Halina KRAWIEC, dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, dr Lech KWIATKOWSKI, dr inż. Artur MACIEJ, dr hab. inż. Bogusław MENDALA,  dr hab. inż. Grzegorz MOSKAL,  dr hab. inż. Ginter NAWRAT,  dr hab. Grażyna PAWŁOWSKA,  dr hab. inż. Roman PRZELIORZ,  dr hab. inż. Wojciech SIMKA,  prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK ,  dr inż. Wojciech SOKÓLSKI prof. dr hab. inż. Maria SOZAŃSKA dr inż. Elżbieta STANASZEK-TOMAL prof. dr hab. inż. Lucjan SWADŹBA, prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGIEŁ, prof. nadzw. dr hab. inż. Maria TRZASKA, prof. dr hab. inż. Tadeusz WIERZCHOŃ, dr inż. Juliusz WINIARSKI, prof. dr hab. inż. Tadeusz ZAKROCZYMSKI, dr hab. inż. Małgorzata ZUBIELEWICZ, prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA, prof. dr hab. inż. Zbigniew ŻUREK.

Oraz Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczył mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI

Członkowie: mgr inż. Elżbieta  JARGUZ, mgr inż. Grażyna KRÓL, mgr Małgorzata ŚMIESZEK-GLANC

Organizatorzy Konferencji ANTYKOROZJA’2019 bardzo dziękowali  za niezwykle ciekawe wykłady i prezentacje, za umożliwienie młodym naukowcom przyjazdu i zmierzenia się z rolą tłumaczenia/ wyjaśniania treści swoich posterów. A pytań było wiele; równie dużo komplementów za formę graficzną i merytoryczną swoich posterów.

Sesje i referaty/postery ANTYKOROZJA’2019
20 marca 2019 r.

Konferencja obradowała w czterech sesjach i Sesji Posterowej.

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. inż. Witold GNOT – mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI

SESJA 1
Przewodniczący Sesji: – prof. dr hab. Henryk BALA – prof. dr hab. inż. Maria SOZAŃSKA

 1. Elektrochemiczna metoda przenikania wodoru – jak zaprojektować i wykorzystać ją poprawnie i skutecznie – prof. dr hab. inż. Tadeusz ZAKROCZYMSKI – Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 2. Zdefektowanie i właściwości transportowe tlenku wysokoentropowego (Co,Cu,Mg,Ni,Zn)O – prof. dr hab. inż. Zbigniew GRZESIK, dr inż. Grzegorz SMOŁA, dr inż. Mirosław STYGAR, dr inż. Juliusz DĄBROWA, dr inż. Marek ZAJUSZ, prof. dr hab. inż. Marek DANIELEWSKI – Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów, Wydział Inżynierii  Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, dr hab. inż.  Krzysztof MROCZKA prof. UP – Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 3. Mechanizm kołkowania zgorzeliny w nowych nadstopach kobaltu z dodatkiem itru  –  dr hab. inż. Grzegorz MOSKAL prof. PŚ, mgr inż. Damian MIGAS – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice
 4. Elektroosadzanie powłok mosiężnych z wybranych cieczy jonowych –  dr inż. Artur MACIEJ, mgr inż. Monika KĄDZIELA, mgr inż. Natalia ZIAJKA, dr inż. Agata JAKÓBIK-KOLON, dr inż. Joanna MICHALSKA – Instytut Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska , Grzegorz DERCZ – Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski
 5. Certyfikacja osób zajmujących się ochroną katodową – nowa norma, nowe wyzwania – dr inż. Wojciech SOKÓLSKI – Corrpol Sp. z o.o., Gdańsk

21 marca 2019 r.

 SESJA 2
Przewodniczący Sesji: – prof. dr hab. inż. Zbigniew GRZESIK – prof. dr hab. inż. Tadeusz ZAKROCZYMSKI

 1. Aktywowanie nadstechiometrycznego stopu wodorkowego na drodze selektywnego ługowania w roztworze 6M KOH  – prof. dr hab. Henryk BALA – Katedra Chemii Fizycznej, Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowa  ; Jerzy GĘGA, Piotr PAWLIK – Wydział Inżynierii Produkcji I Technologii Materiałowej, Politechnika Częstochowska; Martyna DYMEK – Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 2. Powłoki ceramiczne otrzymywane metodą zol-żel osadzane na materiałach metalicznych – dr inż. Jacek CHĘCMANOWSKI , Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 3. Odporność na korozję stali stopowej 304 poddanej polaryzacji anodowej w niewodnej kąpieli złożonej z chlorku choliny i kwasu szczawiowego –  dr inż. Juliusz WINIARSKI, dr inż. Włodzimierz TYLUS, mgr inż. Marek MARCZEWSKI  – Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 4. Nowe powłoki z dodatkiem pigmentu na bazie kompozytu polianiliny z rdzeniem nieorganicznym i nano-tlenkiem tytanu(IV) do zastosowań antykorozyjnych – Krzysztof URBANEK, Jakub ŚLIWIŃSKI, Bartłomiej KOBIAŁKA, Barbara KAZUBEK – NANOPURE, Sp. z o.o., Warszawa
 5. Korozja i wydzielanie wodoru na elektroosadzonych warstwach niklu z tlenkiem grafenu – dr hab. inż. Iwona FLIS-KABULSKA prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

SESJA POSTEROWA z konkursem na najlepszy poster  (wykaz posterów dalej)  

SESJA 3
 Przewodniczący Sesji: – prof. dr hab. Iwona  FLIS-KABULSKA – prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGEŁ

 1. Opowieści starej choiny –  prof. dr hab. inż. Maciej HAJDUGA – Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
 2. Naprężeniowe pękanie korozyjne (Stress Corrosion Cracking) w stopie magnezu AE44 – prof. dr hab. inż. Maria SOZAŃSKA – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 3. Wyniki 25 lat monitoringu korozyjności atmosfery w Polsce – mgr Joanna KOBUS, dr Lech KWIATKOWSKI, mgr inż. Rafał LUTZE – Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 4. Właściwości powłok metaloceramicznych wytworzonych z nieorganicznych zawiesin modyfikowanych nanoproszkami ceramicznymi – dr hab. inż. Bogusław MENDALA prof. PŚ, mgr inż. Jarosław TRACZ, prof. dr hab. inż. Lucjan SWADŹBA, mgr inż. Bartosz WITALA – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii  Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska  dr inż. Radosław SWADŹBA – Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
 5. Zabezpieczenie maszyn i urządzeń oraz środków transportu drogowego i kolejowego przed działaniem agresywnych mediów – innowacyjna technologia aplikacji wykładzin gumowych i ebonitowych – Katarzyna ŻYTA – Dyrektor Zakładu Antykorozyjnego, METALKO Sp. z o.o., Bydgoszcz
 6. Korozja i jej przeciwdziałanie – efekty podwójnej roli mikroorganizmów – prof. dr hab. inż. Beata CWALINA – Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Ochrony Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska .

22 marca 2019 r.

SESJA 4 
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Beata CWALINA, mgr inż. Katarzyna ŻYTA 

 1. Sekwencyjne pomiary elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej powłok ochronnych wytworzonych na stopie magnezu w procesie PEO – dr inż. Łukasz FLORCZAK – Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
 2. Zanurzeniowe powłoki aluminiowe na stali zbrojeniowej B5OOSP – dr inż. Jacek SIPA – Kierownik Zespołu Badawczego, REMIX SA, Świebodzin, dr inż. Henryk KANIA – Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska
 3. Rola wielkości uziarnienia proszku do natryskiwania w kształtowaniu właściwości użytkowych powłok WCCoCr nanoszonych naddźwiękowo na stopie Ti6Al4V – dr inż. Aleksander IWANIAK – Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska
 4. Modelowanie czasu uszkodzenia otuliny betonowej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu – dr hab. inż. Tomasz KRYKOWSKI prof. PŚ, dr inż. Tomasz JAŚNIOK, mgr inż. Faustyn RECHA  – Katedra Konstrukcji Budowlanych,  Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
 5. Efekt synergizmu podczas rozpadu kompozytowych powłok TBC typu Sm2Zr2O7+8YSZ w warunkach korozji wysokotemperaturowej –  dr hab. inż. Grzegorz MOSKAL prof. PŚ – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, mgr inż. Sebastian JUCHA  – Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 6. Warstwy hybrydowe otrzymane na powierzchni stopu tytanu –   mgr inż. Katarzyna LEŚNIAK,
  dr inż. Alicja KAZEK-KĘSIK, dr inż. Joanna PŁONKA, dr hab. inż. Wojciech SIMKA prof. PŚ – Instytut Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska.

Sesja posterowa XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo –Technicznej ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki.
450. impreza Europejskiej Federacji Korozyjnej /EFC Event No. 450

21 marca 2019 r.

 1. Własności mechaniczne i korozyjne szkieł metalicznych Mg68-x Zn28+x Ca4 (x=0,2,4) – prof. dr hab. inż. Ryszard NOWOSIELSKI, dr inż. Katarzyna CESARZ-ANDRACZKE, dr hab. inż. Rafał BABILAS – Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska
 2. Wpływ nanokompozytu sadza C45-Ag na właściwości elektrochemiczne elektrody wodorkowej dr hab. Krystyna GIZA – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
 3. Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na grubość i strukturę powłoki cynkowej utworzonej na powierzchni po cięciu termicznym – mgr inż. Mateusz PAWEŁEK – Politechnika Śląska, dr inż. Sylwia WĘGRZYNKIEWICZ – Belos-PLP S.A., Bielsko-Biała,  dr hab. inż. Maria SOZAŃSKA prof. PŚ – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice
 4. Wpływ obróbki wibrościernej na odporność korozyjną powłoki cynkowej – prof. dr hab. inż. Maciej HAJDUGA – ATH, Bielsko-Biała, dr inż. Sylwia WĘGRZYNKIEWICZ – Belos-PLP S.A., Bielsko-Biała, mgr inż. Marek MAŚLANKA – Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Bielsko-Biała,  mgr inż. Krzysztof LALIK – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, Kraków, Zygmunt GŁUCHOWSKI – ZJG Kooperacja Przemysłowo-Handlowa, Gliwice
 5. Odporność na korozję powłoki chromowej otrzymanej z mieszaniny eutektycznej chlorku choliny i chlorku chromu(III) – dr inż. Juliusz WINIARSKI, inż. Joanna SZCZEPAŃSKA, prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGIEŁ  – Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 6. Testy w warunkach operacyjnych uszczelnień mechanicznych typu washpipe do pracy na wiertniach – dr inż. Aleksander IWANIAK – Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska mgr inż. Łukasz NORYMBERCZYK, Mirosław DUŹNIAK – ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o., Kozy
 7. Struktura porowatości zaprawy CEM II modyfikowanej nano-TiO2 poddanej działaniu biogenicznego kwasy siarkowego – dr inż. Elżbieta STANASZEK-TOMAL – Instytut Inżynierii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
 8. Sposób aplikacji przeciwelektrody na wyciętych rdzeniach betonowych stosowanych w badaniach korozyjnych stalowego zbrojenia – dr inż. Tomasz JAŚNIOK, dr hab. inż. Mariusz JAŚNIOK prof. PŚ – Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
 9. Wpływ środowiska gazowego w laserowych procesach modyfikacji warstwy wierzchniej na odporność korozyjną stali AISI 304 – mgr inż. Katarzyna ŁĘCKA, dr hab. inż. Arkadiusz ANTOŃCZAK prof. PWr – Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, mgr inż. Anna MAZUR-NOWACKA, prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGIEŁ – Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 10. Budowa strukturalna oraz odporność korozyjna na przekroju poprzecznym warstwy wierzchniej  borowanej stali nierdzewnej dr inż. Karina JAGIELSKA-WIADEREK – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
 11. Wpływ parametrów procesu osadzania na własności ochronne powłok sianowych – dr Edyta OWCZAREK – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
 12. Wpływ chlorków w betonie na właściwości ochronne powłoki cynkowej na stali zbrojeniowej – dr hab. inż. Mariusz JAŚNIOK, mgr inż. Jacek KOŁODZIEJ – Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska
 13. Analiza numeryczna rozkładu naprężeń i temperatury w powłokowych barierach cieplnych typu Sm2Zr2O7 – dr inż. Anna JASIK, dr inż. Marta MIKUŚKIEWICZ, dr hab. inż. Grzegorz MOSKAL prof. PŚ – Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, Katowice
 14. Ceramiczne warstwy Y2O3 otrzymane metodą zol-żel w ochronie korozyjnej stali 316L eksponowane w płynach ustrojowych – mgr inż. ANNA MAZUR-NOWACKA, dr inż. Jacek CHĘCMANOWSKI, prof. dr hab. inż. BOGDAN SZCZYGIEŁ – Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 15. The top surface condition of La2Zr2O7based TBC system after corrosion test at Na2SO4liquid deposits with addition of 5% V2O5 – dr inż. Marta MIKUŚKIEWICZ, dr hab. inż. Grzegorz MOSKAL prof. PŚ – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, mgr inż. Sebastian JUCHA  – Katedra Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Materiałowej  i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice

Sowy – nagrody w konkursie na najlepszy poster oraz nagroda specjalna

W konkursie na najlepszy poster laureatami zostali:

I miejsce: Wpływ Środowiska gazowego w laserowych procesach modyfikacji warstwy wierzchniej na odporność korozyjną stali AISI 304 –  Katarzyna Łęcka, Arkadiusz Antończak – Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznychi Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska; Anna Mazur-Nowacka, Bogdan Szczygieł – Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemuczny, Politechnika Wrocławska

 II miejsce: Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na grubość i mikrostrukturę powłoki cynkowej utworzonej na powierzchni stali po wypalaniu gazowym – Sylwia Węgrzynkiewicz – Belos-PLP S.A. Bialsko Biała; Maria Sozańska, Mateusz Pawełek – Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska Katowice

Wyróżnieni laureaci otrzymali SOWY – tradycyjne figurki tych mądrych ptaków z odpowiednią dedykacją. Nagrodę specjalną – dużą SOWĘ otrzymał Pan Profesor Henryk Bala.

                                                                                     xxx

Organizowana już 27. raz Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA. Systemy-Materiały-Powłoki ma na celu zaprezentowanie aktualnej wiedzy, osiągnięć, wskazania propozycji do zastosowania i/lub nawiązania współpracy. Sprzyjają temu warunki w Ustroniu, gdzie obok Sesji wykładowych są możliwości indywidualnych rozmów z uczestnikami Konferencji, często z najwybitniejszymi przedstawicielami w swoich dziedzinach – w nauce i w praktyce. Tę możliwość trudno przecenić!

W konkursie na najlepszy poster, laureaci otrzymują wyróżnienia – sowy. W tym roku nagrodę specjalną – sowę większą i najmądrzejszą otrzymał Przyjaciel konferencji ANTYKOROZJA i od wielu lat członek Komitetu Naukowego – prof. dr hab. Henryk Bala. Gratulacje!

Konferencja, to także szkolenie w zakresie tematyki spotkania – tutaj nie tylko można się nauczyć, ale także zdobyć kontakty, by rozmowy i współpracę kontynuować już ze swoich zawodowych pozycji w miejscu pracy. Trudno przecenić możliwość powstania podczas tej konferencji kontaktów producent-wykonawca-użytkownik, z możliwością jeszcze naukowej konsultacji na najwyższym poziomie.

W marcu 2019 roku w Ustroniu spotkało się  blisko 60. Antykorozjonistów z całej Polski; prawie po równo z uczelni i instytutów badawczych i firm zajmujących się zabezpieczaniem maszyn, budowli, tworzyw, rozwiązujących problemy korozji w budownictwie; osobnym wątkiem było prezentowanie materiałów, systemów, technologii w świetle obowiązujących przepisów i wymagań Unii Europejskiej. Wśród gości byli Prezes ZG SITPChem, Jerzy Klimczak  z małżonką Beatą oraz Sekretarz Generalny SITPChem, Stanisław Oczkowicz.

Kończąc tegoroczną Konferencję, prof. Witold Gnot i Prezes Jerzy Kropiwnicki zapraszali do Ustronia za rok, na XXVIII edycję ANTYKOROZJI.

opr. abc

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.