ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prezydium Zarządu Głównego SITPChem, 27 lutego 2018 r., Warszawa

Prezydium Zarządu Głównego SITPChem, 27 lutego 2018 r., Warszawa

Prezydium podjęło większością głosów decyzję o organizacji XXXI Walnego Zjazdu SITPChem w Gdańsku, w terminie 19-21 września 2018 r.
Potwierdzony został Harmonogram przygotowań do XXXI WZ SITPChem, zatwierdzony na posiedzeniu ZG SITPChem 23 stycznia br.

Prezydium zobowiązało ponadto kol. A. Bieniecką, rzecznika prasowego SITPChem, do prowadzenia wszystkich prac związanych z przygotowaniem i wydaniem materiałów zjazdowych, w tym sprawozdania z kadencji 2014-2018 – na podstawie materiałów przesłanych z Oddziałów oraz z Komisji i Sekcji SITPChem, zgodnie z harmonogramem przygotowań XXXI WZ SITPChem. Regulaminy dotyczące XXXI WZ SITPChem przygotuje, zgodnie z zapisami w nowym Statucie SITPChem, kol. Lech Bartkowski, Przewodniczący Komisji Regulaminowej SITPChem, a scenariusz XXXI WZ SITPChem i propozycje składu komisji zjazdowych – kol. Jerzy Kropiwnicki, Sekretarz Generalny SITPChem.
Przedyskutowano możliwość zorganizowania konferencji SITPChem towarzyszącej XXXI WZ SITPChem pod roboczym tytułem Rola chemików polskich w budowie gospodarki niepodległej Polski. Prof. Ignacy Mościcki i inż. Eugeniusz Kwiatkowski – postaci autoryzujące sukces gospodarczy 20-lecia międzywojennego. Ustalono, że taka Konferencja odbędzie się i podejmiemy próbę wpisania jej w wieloletni program NIEPODLEGŁA – instytucji powołanej przez Ministra KiDN, a dotyczących działań wpisujących się w ten Jubileusz i mających merytoryczny z nim związek. Wykłady przygotują Profesorowie: kol. Prezes, prof. Jacek Kijeński oraz kol. Wiceprezes (o Ignacym Mościckim), prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko (o Eugeniuszu Kwiatkowskim – twórcy Gdyni).

Prezydium ZG SITPChem powróciło do rozważenia realizacji preliminarzy przychodów i wydatków 2017 oraz zaproponowanych projektów tych preliminarzy na 2018 rok.
Prezydium przyjęło także zaproponowany przez Sekretarza Plan pracy’2018, który obejmuje działania prowadzące do realizacji Uchwały 30. WZ SITPChem oraz podejmowanie nowych działań – w miarę zmieniających się zewnętrznych warunków funkcjonowania SITPChem.
Podejmowano również temat wznowienia wydawania miesięcznika CHEMIK, jednak jeszcze bez wiążących konkluzji w tym zakresie.
Rozważano w dyskusji sprawę możliwego, ograniczonego zaangażowania SITPChem w przygotowanie i przebieg Kongresu FATIPEC’2020, kładąc nacisk na to, że SITPChem realizuje przede wszystkich interesy swoich członków i tej działalności poświęca najwięcej aktywności; organizacja kongresów międzynarodowych nie jest priorytetowym działaniem SITPChem, a ograniczone możliwości zaangażowania finansowego w takie działania nie pozwalają na zmianę tej sytuacji. Za to każde merytoryczne międzynarodowe uczestnictwo członków SITPChem w organizacjach branżowych i wydarzeniach, dobrze służy wizerunkowi naszego Stowarzyszenia.
Koleżanki i Koledzy, uczestnicy posiedzenia jednoznacznie poparli inicjatywę spotkania wspomnieniowego poświęconego kol. śp. Jerzemu Paprockiemu. Trwa uzgadnianie możliwego terminu w porozumieniu z Rodziną śp. Jerzego.
Posiedzenie zakończyło się wezwaniem do dobrego przygotowania do Walnego Zjazdu SITPChem we wrześniu br. w Gdańsku

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.