ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

23-26 września 2012

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików http://www.fmch2012.umcs.lublin.pl/node/12 jest nową inicjatywą podjętą przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne przy wsparciu wydziałów chemicznych ośrodków akademickich z całego kraju. Głównym celem Forum Młodych Chemików jest propagowanie chemii jako dziedziny przemysłu i dyscypliny naukowej przyjaznej człowiekowi i środowisku naturalnemu. Stanowi ono nową formę współpracy uniwersytetów ze szkołami ponadgimnazjalnymi, która może zaowocować zwiększeniem zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Pierwsze spotkanie z tego cyklu zorganizowane zostało w Krakowie w dniach 15-18 września 2011, natomiast w kolejnych latach inicjatywa ta zostanie podjęta przez inne ośrodki akademickie.
II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików odbędzie się w Lublinie w dniach 23-26 września 2012. Uczestnikami Forum będą uczniowie szkół średnich. Tematyka tego spotkania obejmie podstawowe dziedziny chemii oraz nauki interdyscyplinarne wykorzystujące narzędzia i metody chemiczne. W programie przewidziane są wykłady plenarne wygłaszane przez wybitnych chemików różnych specjalności oraz komunikaty ustne i plakaty prezentowane przez uczniów. Ważną część programu Forum będą stanowić warsztaty, pokazy chemiczne i zwiedzanie laboratoriów naukowych. Uczestnicy Forum będą mieli także możliwość poznania uroków Lublina oraz udziału w  imprezach towarzyszących. Prezentacje przedstawione w czasie Forum zostaną opublikowane w formie krótkich streszczeń w specjalnie wydanych materiałach. Organizatorzy zapewniają bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących. Jedyną opłatą ponoszoną przez uczestników będą koszty podróży.
Rekrutacja uczestników Forum przeprowadzona będzie za pośrednictwem Komitetów Okręgowych Olimpiady Chemicznej, których adresy dostępne są na stronie internetowej: http://www.olchem.edu.pl/.  Reprezentacja z każdego okręgu może składać się maksymalnie z 15 uczniów oraz 2 opiekunów i zaprezentować podczas Forum jeden komunikat ustny i 10 plakatów. Komunikaty, jak i plakaty mogą obejmować między innymi zagadnienia z historii chemii, najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego znaczenia bądź prezentować wyniki badań prowadzonych przez uczniów.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.