ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium i ZG SITPChem w Policach

Posiedzenie Prezydium i ZG SITPChem w Policach

VIII wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w Policach, 12 października br.,  poświęcone było sprawom Konferencji Przemysł Chemiczny i Konkursowi o tytuł Inżyniera Przemysłu Chemicznego. Omówiono także sprawy związane z działalnością zespołów zadaniowych SITPChem oraz udział SITPChem w organizacji Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w Policach i w Płocku. Sporo miejsca zajęły też sprawy organizacyjne Stowarzyszenia, a także omówienie ważnych wydarzeń w branży chemicznej.

 

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w Policach

Posiedzenie ZG SITPChem w Policach; na końcu stołu stoją gospodarze,
Kol. Krzysztof  Dziarnowski i Ryszard Bieleas

13 października odbyło się V posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, wyjazdowe, na zaproszenie Zarządu Oddziału SITPChem w Policach. Podczas posiedzenia omówiono działalność Komisji i Sekcji przy ZG SITPChem w 2023 r. Kol. Sekretarz Generalny przedstawił finalne sprawy związane z realizacją projektu opracowywania programów DUZ. Kol. Bieniecka zaproponowała zmianę zapisów w Warunkach Udziału w Konkursie SITPChem na najlepszą Pracę Dyplomową w zakresie miejsc realizacji regionalnych edycji Konkursu, a to: Oddział SITPChem w Gliwicach będzie obejmował uczelnie z Gliwic, Częstochowy i dodatkowo z Katowic; Oddział SITPChem w Gdańsku będzie obejmował uczelnie z Gdańska i Olsztyna (teraz bez Szczecina); O/Warszawa dodatkowo – obok uczelni z Warszawy i Białegostoku – uczelnie z  Radomia. Dodatkowo Oddział SITPChem w Policach będzie organizował edycję regionalną Konkursu dla uczelni ze Szczecina, Zielonej Góry, Koszalina i Słupska.

Warto przypomnieć jeszcze, że prace powinny być oceniane w edycjach regionalnych do końca grudnia każdego roku i przekazane do edycji ogólnopolskiej, do biura ZG SITPChem w Warszawie do końca stycznia każdego roku.

Takie zmiany wcześniej zaakceptowało Prezydium ZG SITPChem, a na posiedzeniu 13.10.2023 Zarząd Główny SITPChem przyjął je jednomyślnie.

Kol. Józef Kozieł przypomniał o przesyłaniu do KNiO wniosków o odznaczenia członków SITPChem. Stosowne pismo w tej sprawie zostało wysłane do Oddziałów; jednak biorąc pod uwagę dotrzymanie terminów, także posiedzenia KNiO FSNT-NOT, oraz nieliczne jeszcze przekazane do Komisji wnioski, warto przyspieszyć.

Najważniejszą obecnie aktywnością Zarządu Głównego jest Konferencja SITPChem Przemysł Chemiczny w dniach 5-7 grudnia br. w Warszawie i nadzór nad pracami Komitetów Organizacyjnego i Naukowego Konferencji. Przygotowania nabierają tempa wobec bardzo już bliskiego terminu Konferencji. Ale stan zaawansowania jest bardzo dobry.

Podobnie jest ze stanem przygotowań do Konkursu na tytuł Inżyniera Przemysłu Chemicznego. Wpłynęły już niektóre kandydatury do tego Tytułu. Wszystkim zależy aby Konferencja i Konkurs stały się wizytówką SITPChem nie tylko w branży chemicznej, ale też w środowisku Federacji SNT-NOT.

Kol. Krzysztof Dziarnowski zaprezentował Oddział SITPChem w Policach, w przeszłości funkcjonujący jako Koło przy Oddziale Szczecin, dzisiaj skupiający blisko 200 członków, bardzo aktywny i z sukcesem aktywizujący środowisko. O dobrej kondycji Oddziału i wzajemnej współpracy świadczy także zaproszenie członków Zarządu Głównego wraz z Prezesami Oddziałów i stworzenie możliwości obejrzenia najnowszych instalacji Grupy Azoty Poliolefins SA, która realizuje jedną z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym. Celem projektu jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego swoim zakresem morski terminal gazowy, instalacje do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH), instalacje do produkcji polipropylenu wraz z infrastrukturą logistyczną oraz instalacje pomocnicze i połączenia międzyobiektowe. (https://zchpolice.grupaazoty.com) Obejrzeliśmy wspaniałe nowiutkie instalacje w towarzystwie inż. Adama Walczaka

Członkowie Zarządu przed budynkiem biurowym Grupy Azoty Police.
Nasi przewodnicy, inż. Wojciech Blew – wiceprezes Poliolefins SA (z przodu)
 i inż. Adam Walczak (pierwszy z lewej)

Z wielkim zainteresowaniem słuchamy informacji o nowej instalacji Polimery Police

Dziękujemy za wspaniały wykład panu Wojciechowi Blewowi, członkowi Zarządu Grupa Azoty Polyolefines SA Police.
Wojciech Blew, kol. Maja Więcek, członek Zarządu Oddziału SITPChem Police i Prezes
ZG SITPChem, Jerzy Klimczak. Uśmiechy wszystkich świadczą o satysfakcji ze spotkania.

Kolejnym obiektem odwiedzanym w Policach był Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, popularnie nazywany tutaj Białą Szkołą. Po obiekcie oprowadzała nas Pani dyrektor Placówki Agata Jarymowicz. Zapewniam, że każdy chciałby uczyć się w takim miejscu. Zespół szkół to: Szkoła Podstawowa, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe i Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia (www.zspolice.pl). Zespół Szkól i gmina Police wraz z SITPChem są uczestnikami projektu BCU Police. Powiat Policki (gmina Police województwo zachodniopomorskie), będący organem prowadzącym Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, jako wnioskodawca i lider projektu wraz z wiodącym partnerem branżowym, którym jest SITPChem oraz partnerem dodatkowym Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Tworzą konsorcjum. ZG SITPChem wygrał konkurs na wiodącego partnera branżowego projektu i podpisał wcześniej list intencyjny o współpracy w organizacji BCU w Policach z Powiatem Polickim. Fakt ten sprawił dodatkowo, że z uczestników spotkania w Białej Szkole odwiedził Starosta Policki, Andrzej Bednarek.

Wieczorem, po posiedzeniu Zarządu Głównego, spotkaliśmy się wspólnie z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty Police na uroczystej kolacji, podczas której był czas na rozmowy, pytania, wymianę opinii.

Uczestnicy wieczornego spotkania w Policach

Koleżeństwo z Polickiego Oddziału zorganizowało Zarządowi Głównemu i Prezesom Oddziałów Stowarzyszenia wspaniały czas w Policach. Bardzo za to dziękujemy!

(inf. ZG SITPChem, 15.10.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.