Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

ANDRZEJ KRZEŚLAK
Nasz serdeczny Kolega, wybitny znawca i popularyzator prawodawstwa chemicznego.
Odszedł od nas 20 sierpnia 2018 r. w wieku 60 lat. Pogrzeb śp. Andrzeja Krześlaka odbędzie się 28 sierpnia na Cmentarzu Północnym w Warszawie (Wólka). Początek uroczystości o godz. 13:30 w Domu Pogrzebowym – Sala B.

Pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej i współdziałał z Ministerstwem Gospodarki i Handlu oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, a także Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Specjalizował się głównie w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, dotyczących zarządzania chemikaliami i bezpieczeństwa chemicznego.

Studiował zapowiedzi nowych przepisów i przedstawiał je przedstawicielom polskich przedsiębiorstw i innych organizacji na szkoleniach i seminariach. Przy udziale Marceli Palczewskiej-Tulińskiej zorganizował w IChP Centrum ds. REACH (Rozporządzenie ws. rejestracji, oceny i dopuszczania bądź ograniczania lub zakazu stosowania chemikaliów) oraz CLP (Rozporządzenie ws. klasyfikacji oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych). Wraz z zespołem prowadził niezliczone wykłady i warsztaty dla osób zajmujących się tymi zagadnieniami. Organizował i występował na wielu seminariach i konferencjach, przybliżając zawiłości obowiązującego w Unii prawa chemicznego. Szczególnie dobre wspomnienia wiążemy z aktywną obecnością Andrzeja na ogólnopolskich spotkaniach poświęconych rozwojowi chemii i ochronie środowiska, zwoływanych przez SITPChem. Był świetnym wykładowcą. Mówił bardzo interesująco i nie wahał się wskazywać nieścisłości, błędy lub negatywne skutki nowych przepisów. Zawsze służył radą i konsultacją.

Dzięki tej działalności setki ludzi w Polsce zapoznało się z obowiązującym w Unii prawodawstwem chemicznym, które ma zapewnić skuteczną ochronę zdrowia i środowiska. Zaczynało się od przekazywania wiadomości podstawowych, aby stopniowo pogłębiać i doskonalić nabytą wiedzę. Większość uczestników tych szkoleń stała się specjalistami zdolnymi do samodzielnego działania w relacji z Europejską Agencją Chemikaliów oraz partnerami w państwach członkowskich. Polskie firmy potrafiły prawidłowo wdrożyć regulacje dotyczące zarządzania chemikaliami. Ten okres nowego podejścia do substancji chemicznych zawsze będziemy kojarzyć z Andrzejem Krześlakiem. Jego dzieło jest ogromne, choć przerwane. Jeszcze w bieżącym roku Andrzej zaplanował kolejne kursy, gdyż takie jest zapotrzebowanie. Odbędą się bez Andrzeja…

W ciągu ostatnich kilkunastu lat śp. Andrzej Krześlak wykreował zastępy specjalistów w dziedzinie legislacji chemicznej. Zapewne wszyscy, którzy współdziałali lub kontaktowali się z Andrzejem, zachowali bardzo ciepłe wspomnienia, a także wdzięczność. Tylko, czy ktoś spośród nich ośmieli się mienić Jego następcą? Tę garstkę wspomnień dedykujemy śp. Andrzejowi w imieniu koleżanek i kolegów z SITPChem.

Zbigniew Ślęzak i Jerzy Kropiwnicki

Witamy na stronie SITPChem

Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej – organizacji z 90-letnią tradycją.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r., a jego działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz społeczne i gospodarcze znaczenie chemii.

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego. Stowarzyszenie działa w Warszawie i w 23. Oddziałach SITPChem w całej Polsce.

Ramy działania Stowarzyszenia określa Statut SITPChem zatwierdzony przez XXVIII WZD SITPChem w Tarnowie, 21 października 2006 r. i zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, XXII Wydział Gospodarczy KRS, 30 lipca 2007 r.
Najwyższą władzą SITPChem jest Walny Zjazd.

czytaj dalej

Należę do SITPChem, bo….

1. chcę być członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, skupiającego kadry chemików
i zawodów związanych z chemią, które nie jest partią polityczną, ani związkiem zawodowym, ale reprezentuje wielki potencjał intelektualny;

2. dostrzegam rosnący wpływ “środowiska technicznego” na decyzje polityczne
i ekonomiczne w różnych krajach, także w Polsce, a więc sposobność i sens wyrażania poprzez SITPChem opinii i postulatów, zwłaszcza dotyczących gospodarki;

3. znajduję w Statucie Stowarzyszenia ważne cele i możliwości oddziaływania na otoczenie siłą profesjonalnej wiedzy i argumentów merytorycznych, szczególnie w obszarach bliskich mi z racji wykształcenia, profesji i zainteresowań;

4. widzę, że SITPChem integruje chemików oraz sympatyków przemysłu chemicznego z różnych firm i miejscowości, stwarzając wyjątkową platformę porozumienia i współdziałania na rzecz branży ważnej, lecz wciąż źle postrzeganej;

5. mogę uczestniczyć w seminariach i konferencjach SITPChem, które przybliżają daną dziedzinę, pozwalają odświeżyć i pogłębić wiedzę specjalistyczną i ogólną, a często usłyszeć o najnowszych rozwiązaniach i trendach;

6. mam w Stowarzyszeniu możliwość, niezależnie od pozycji zawodowej, spróbowania sił w zorganizowaniu i poprowadzeniu interesującego spotkania, jak również zaprezentowania własnych opracowań i poddania wysuwanych poglądów pod dyskusję;

7. nawiązuję, poprzez SITPChem, cenne kontakty z ludźmi nauki i przemysłu, którzy często są lub stają się moimi partnerami biznesowymi, a relacje koleżeńskie ułatwiają komunikację i są przydatne w działalności zawodowej;

8. spotykam w Stowarzyszeniu koleżanki i kolegów, z którymi łączy mnie wspólnota zainteresowań, których towarzystwo przypomina ową atmosferę lat nauki i studiów, którzy odczuwają zwykłą potrzebę bycia “w naszym gronie”;

9. podoba mi się, że chemicy traktują chemię jak sztukę, są wrażliwi artystycznie, krzewią w Środowisku kulturalną rozrywkę, ujawniają różne talenty humanistyczne, dowodząc, iż “nie samą chemią żyją”;

10. wiem, że wizerunek SITPChem kreują nie tylko działacze, ale wszyscy członkowie, od pomysłowości i zaangażowania których zależy ranga i przyszłość Organizacji, a zatem i ja mogę coś dla niej uczynić;

Zbigniew Ślęzak, członek ZG SITPChem

czytaj dalej

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca