ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Regulamin Zarządu Głównego

Regulamin
organizacji i trybu pracy Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego tworzy się Regulamin SITPChem określający organizację i tryb pracy Zarządu Głównego następującej treści:

§ 1

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, zwany dalej Zarządem Głównym, jest jedną z naczelnych władz SITPChem.

§ 2

Zarząd Główny jest najwyższą władzą SITPChem w okresie między Walnymi Zjazdami SITPChem.
Zarząd Główny działa w imieniu SITPChem na podstawie Statutu SITPChem i niniejszego regulaminu.

§ 3

Zarząd Główny składa się z Prezesa oraz 18 do 25 członków, wybranych przez Walny Zjazd SITPChem.
Zarząd Główny wybiera spośród siebie: Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza Generalnego i członków w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny, którzy łącznie z Prezesem stanowią Prezydium w liczbie nie większej niż 1/3 składu osobowego Zarządu Głównego.

§ 4

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Organizowanie i kierowanie działalnością SITPChem zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu SITPChem.
 2. Reprezentowanie SITPChem na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Reprezentowanie interesów zawodowych członków SITPChem i środowiska technicznego.
 4. Zarządzanie majątkiem i finansami SITPChem.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych SITPChem.
 6. Sporządzanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych Zarządu Głównego.
 7. Sporządzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Zarządu Głównego.
 8. Powoływanie i rozwiązywanie organizacyjnych jednostek terenowych i specjalistycznych, zatwierdzanie regulaminów działania oraz ocenianie ich działalności.
 9. Podejmowanie uchwał o nawiązywaniu współpracy lub przystąpieniu SITPChem do organizacji krajowych i zagranicznych.
 10. Wybór przedstawicieli SITPChem do władz organizacji krajowych i zagranicznych.
 11. Wspomaganie i inspirowanie działalności oddziałów, komisji, sekcji itp.
 12. Informowanie Oddziałów o swojej działalności.
 13. Realizowanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej.
 14. Zwoływanie Walnych Zjazdów SITPChem.
 15. Powoływanie i nadzorowanie jednostek działalności gospodarczej funkcjonujących przy Zarządzie Głównym, w tym zatwierdzanie regulaminów i trybu ich działania.
 16. Ustalanie zasad organizowania pomocy koleżeńskiej oraz nadzór nad gospodarką funduszami pomocy koleżeńskiej.
 17. Ustalanie wysokości składek członkowskich według zasad określonych przez Walny Zjazd SITPChem.
 18. Wnoszenie spraw do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 19. Ustalanie zasad przyznawania honorowych odznak i medali.
 20. Nadawanie członkom SITPChem odznak, medali i dyplomów.
 21. Występowanie w sprawie nagród, orderów, odznaczeń i innych wyróżnień dla członków SITPChem oraz zatwierdzanie wniosków z przedmiotowymi regulaminami.
 22. Nadawanie uprawnień rzeczoznawców SITPChem

§5

Zarząd Główny za swoją działalność odpowiada przed Walnym Zjazdem SITPChem.

§ 6

 1. Pierwsze plenarne zebranie Zarządu Głównego powinno odbyć się w ciągu 21 dni od daty wyboru.
 2. Pierwsze zebranie Zarządu Głównego zwołuje i przewodniczy jego obradom, Prezes Zarządu Głównego.
 3. Na pierwszym plenarnym zebraniu, Zarząd Główny wybiera ze swego grona:
  Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza Generalnego i członków Prezydium, którzy łącznie z Prezesem stanowią Prezydium Zarządu Głównego (PZG), w liczbie nie większej, niż 1/3 składu osobowego Zarządu Głównego.
 4. Sekretarz Generalny może być powołany przez Zarząd Główny spoza jego składu. W przypadku powołania Sekretarza Generalnego spoza składu Zarządu Głównego, uczestniczy on w posiedzeniach PZG z głosem doradczym.

§ 7

Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego, reprezentuje Zarząd Główny i kieruje, poprzez Sekretarza Generalnego bieżącą działalnością SITPChem pomiędzy plenarnymi zebraniami Zarządu Głównego.

§ 8

Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:

 1. Realizacja uchwał Zarządu Głównego.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością SITPChem.
 3. Ocena działalności Oddziałów, komitetów, komisji i sekcji SITPChem.
 4. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadawanie uprawnień rzeczoznawców SITPChem.
 5. Występowanie w sprawie nagród, odznak i odznaczeń dla członków SITPChem oraz wnioskowanie zgodnie z przedmiotowymi regulaminami.
 6. Przedstawienie Zarządowi Głównemu projektów planów pracy działalności i preliminarzy budżetów SITPChem.
 7. Podejmowanie decyzji o gospodarowaniu funduszami Zarządu Głównego SITPChem.
 8. Opiniowanie wniosków o:
  1) powołanie lub likwidację organizacyjnych jednostek terenowych
  2) nawiązanie współpracy lub przystąpienie do organizacji krajowych i zagranicznych oraz desygnowanie do nich przedstawicieli SITPChem.
 9. Składanie wniosku do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
  SITPChem.

§ 9

Zarząd Główny działa poprzez:
1) Zebrania plenarne
2) Zebrania Prezydium
3) Prezesa Zarządu Głównego
4) Sekretarza Generalnego
5) Członków Zarządu Głównego, zgodnie z wyznaczoną przez Zarząd Główny funkcją.

§10

 1. Zebrania plenarne (posiedzenia) Zarządu Głównego powinny być zwoływane w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku Przynajmniej raz do roku, w posiedzeniach Zarządu Głównego powinni brać udział Prezesi Oddziałów SITPChem. Dopuszcza się inne formy zebrania plenarnego Zarządu Głównego (takie, jak telekonferencja, wideokonferencja). Dopuszcza się głosowania Członków Zarządu Głównego, drogą elektroniczną.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez:
  – Prezydium Zarządu Głównego
  – na wniosek 1/3 ilości członków Zarządu Głównego
  – na wniosek 1/3 ogólnej ilości Oddziałów
 3. Zebrania Prezydium Zarządu Głównego powinny być zwoływane w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące . Dopuszcza się inne formy zebrania Prezydium (takie, jak telekonferencja, wideokonferencja). Dopuszcza się głosowania Członków Prezydium zarządu Głównego, drogą elektroniczną.
 4. Uczestnicy zebrań plenarnych powinni być zawiadamiani o terminach zebrań, co najmniej na 14 dni przed terminem, a uczestnicy zebrań Prezydium, co najmniej na 7 dni przed terminem.

§11

 1. W zebraniach plenarnych Zarządu Głównego uczestniczą:
  1) wszyscy członkowie Zarządu Głównego, bez prawa zastępstwa z głosem stanowiącym,
  2) przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji, z głosem doradczym.
 2. Na zebrania plenarne Zarządu Głównego mogą być zapraszani z głosem doradczym:
  1) Prezesi Oddziałów SITPChem,
  2) Przedstawiciele NOT i innych SNT,
  3) Przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych.

§ 12

W zebraniach Prezydium Zarządu Głównego uczestniczą członkowie Prezydium, bez prawa zastępstwa, z głosem stanowiącym

§13

Uchwały podejmowane na zebraniach plenarnych Zarządu Głównego oraz na zebraniach Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności Prezesa Zarządu Głównego lub Wiceprezesa i co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania (posiedzenia).

§14

Uchwały Prezydium ZG podjęte w zakresie działalności statutowej, mają moc uchwał Zarządu Głównego i są przedstawiane na zebraniach plenarnych Zarządu Głównego do akceptacji.

§ 15

 1. Każdy członek Zarządu Głównego ma obowiązek:
  1) uczestniczenia w pracach Zarządu Głównego
  2) stosowania się do uchwał Zarządu Głównego
  3) na podstawie decyzji Prezydium Zarządu Głównego – uczestniczenia w WZ Oddziałów SITPChem, w zebraniach Zarządu Oddziałów SITPChem, w zebraniach organów Zarządu Głównego oraz w zebraniach władz i agend SITPChem, w celu:
  – zapoznania się z ich aktualną działalnością
  – inspirowania działań wynikających z programów SITPChem
  – przekazania informacji o kierunkach działań Zarządu Głównego
  4) wypełniania powierzonych przez Zarząd Główny, lub jego Prezydium, innych czynności lub funkcji, wchodzących w zakres działania Zarządu Głównego.
 2. Członkowie Prezydium Zarządu Głównego mają ponadto obowiązek:
  1) uczestniczenia w pracach Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z wyznaczoną funkcją
  2) stosowania się do uchwał Prezydium Zarządu Głównego.

§ 16

Członkowie Zarządu Głównego mają prawo:
1) udziału w zebraniach innych władz, organów i agend SITPChem, jako zaproszeni goście z głosem doradczym
2) udziału w Walnych Zjazdach Oddziałów SITPChem.

§ 17

Prezes Zarządu Głównego, obok praw i obowiązków członka Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego, kieruje działalnością Zarządu Głównego i jego Prezydium, a zwłaszcza:
1) reprezentuje SITPChem na zewnątrz
2) zwołuje zebrania Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego,
b) 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów,
3) podpisuje oświadczenia w sprawach majątkowych i finansowych SITPChem.

§ 18

 1. Wiceprezes, oprócz praw i obowiązków członka Zarządu Głównego i jego Prezydium:
  1) zastępuje Prezesa na jego życzenie lub podczas jego nieobecności (w przypadku braku możliwości wyrażenia decyzji w tej sprawie przez Prezesa, zastępujący Prezesa Wiceprezes, zostaje wybrany przez Prezydium ZG),
  2) wykonuje czynności zlecone przez Prezesa lub wynikające z Uchwał ZG i Prezydium ZG.
 2. Wiceprezes działający w zastępstwie Prezesa, ma wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu Głównego.

§ 19

Sekretarz Generalny, jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego i odpowiada za całokształt pracy Biura Zarządu Głównego i agend SITPChem. Szczegółowy zakres działania i kompetencji Sekretarza Generalnego ustala odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd Główny. Sekretarz Generalny SITPChem może być powołany przez Zarząd Główny spoza jego składu. W przypadku powołania Sekretarza Generalnego spoza składu Zarządu Głównego, uczestniczy on w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 20

 1. Skarbnik Zarządu Głównego, oprócz praw i obowiązków członka Zarządu Głównego i jego Prezydium:
  1) współdziała z Prezesem i Sekretarzem Generalnym w sprawach majątkowych i finansowych SITPChem
  2) ma prawo podpisu oświadczeń w sprawach majątkowych i finansowych SITPChem
  3) podpisuje plany finansowe i sprawozdania z ich wykonania.
  4) ma prawo posługiwać się nazwą stanowiska: Dyrektor ds. Ekonomicznych.

§ 21

W razie ustąpienia przed upływem kadencji Prezesa lub Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego lub Skarbnika, Zarząd Główny na zebraniu plenarnym, dokonuje wyboru uzupełniającego w trybie zgodnym z ustaleniami statutu. Osoby nowo wybrane pełnią swoje funkcje do końca tej kadencji, w której zostały wybrane.

§ 22

Niniejszy Regulamin został uaktualniony na podstawie Uchwały nr 2 XXXI WZ SITPChem w Ustroniu, 26-28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Głównego SITPChem kadencji 2018-2022

§ 23

Niniejszy Regulamin został uchwalony dnia 17.12.2020 r. przez Zarząd Główny SITPChem i obowiązuje od dnia uchwalenia. Z dniem tym tracą moc dotychczasowe regulaminy, określające zakres organizacji i trybu pracy Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego.




WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.