ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Regulamin organizacji i trybu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej

Regulamin
organizacji i trybu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej SITPChem

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego tworzy się Regulamin SITPChem określający organizację i tryb pracy Głównej Komisji Rewizyjnej następującej treści:

§ 1

Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją jest organem kontroli SITPChem i działa na podstawie Statutu SITPChem (§ 29, § 30, § 31 i § 32 ) i niniejszego Regulaminu.

§2

Komisja jest jedną z naczelnych władz SITPChem, na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3. Statutu SITPChem.

§3

Komisja składa się z 7 członków wybranych na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia.

§4

Członkami Komisji mogą być członkowie SITPChem, z wyłączeniem osób zatrudnionych jako etatowi pracownicy SITPChem.

§5

Za rezultaty swojej pracy Komisja odpowiada przed Walnym Zjazdem SITPChem.

§6

 1. Pierwsze zebranie Komisji powinno się odbyć w ciągu 21 dni od daty jej wyboru.
 2. Pierwszemu zebraniu Komisji przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ostatniego Walnego Zjazdu SITPChem.
 3. Na pierwszym zebraniu Komisji członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych SITPChem, ani pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, w stałym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§7

Ukonstytuowana zgodnie z § 6 pkt. 3 niniejszego regulaminu, Komisja przejmuje protokolarnie od Przewodniczącego ustępującej Komisji wszystkie akta dotyczące działalności Komisji z ostatniej kadencji. Dokumentacja z poprzednich kadencji jest przechowywana w biurze ZG SITPChem.

§8

 1. Zebrania Komisji powinny być zwoływane, co najmniej dwa razy do roku
 2. Zebrania Komisji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Komisji, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§9

 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania.
 2. Członkowie Komisji mogą żądać okazania wszelkich materiałów niezbędnych do dokonania czynności kontrolnych.

§10

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie działalności SITPChem, z wyjątkiem działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPChem.
2) Składanie sprawozdania na Walnym Zjeździe SITPChem wraz z oceną działalności i wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3) Przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności SITPChem.
4) Instruowanie Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
5) Rozpatrywanie wniosków o uchylenie decyzji Zarządu Głównego i/lub władz Oddziału, sprzecznych z obowiązującym prawem, statutem lub interesem SITPChem.
6) Złożenie, w razie potrzeby, wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem.
7) Reprezentowanie SITPChem w umowach zawieranych z Prezesem lub członkiem Zarządu Głównego lub w sporach z tymi osobami.

§11

 1. Kontrola powinna obejmować całokształt działalności SITPChem, zarówno pod względem rzeczowym jak i formalnym, a w szczególności;
  1) zgodność działania z Uchwałą Walnego Zjazdu SITPChem, postanowieniami Statutu i regulaminów poszczególnych organów Stowarzyszenia (oddziałów, kół, komisji i sekcji)
  2) wykonywania uchwał Walnych Zjazdów SITPChem
  3) gospodarkę finansową oraz jej celowość i zgodność z przepisami prawa.
 2. Komisja dokonuje czynności kontrolnych w pełnym składzie lub w zespołach roboczych powołanych na zebraniu Komisji lub wyznaczonych przez Przewodniczącego.
 3. Komisja dla dokonania określonych czynności kontrolnych może powołać rzeczoznawców, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Głównym.
 4. Zespoły robocze lub wyznaczeni członkowie składają Komisji protokoły z dokonanych czynności kontrolnych – do rozpatrzenia na najbliższym zebraniu GKR.

§12

 1. Protokół z dokonanych czynności kontrolnych powinny zawierać:
  1) określenie przedmiotu i zakres dokonanych czynności kontrolnych
  2) oznaczenie okresu objętego kontrolą
  3) ocenę działalności kontrolowanego organu wraz z wnioskami
  4) podpisy osób biorących udział w kontroli.
 2. W protokole mogą być umieszczone zastrzeżenia przedstawiciela organu kontrolowanego lub uwaga, że dodatkowe wyjaśnienia zostaną przesłane Komisji w terminie przez nią wyznaczonym.
 3. Protokół Komisji sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje organ kontrolowany, drugi – wraz z wnioskami Komisji – Zarząd Główny SITPChem, trzeci pozostaje w aktach Komisji; lub w dwóch egzemplarzach, jeżeli przedmiotem kontroli jest Zarząd Główny SITPChem.

§13

 1. Komisja za okres kadencji sporządza sprawozdanie na podstawie kontroli całokształtu działalności SITPChem i przedstawia je Walnemu Zjazdowi SITPChem.
 2. Sprawozdanie Komisji powinno zawierać:
  1) oznaczenie okresu objętego sprawozdaniem
  2) ocenę działalności rzeczowej
  3) ocenę gospodarki finansowej i ustalenie zamknięć rachunkowych
  4) wniosek dotyczący udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 14

Przewodniczący Komisji:

 1. Ustala zakres i termin zarządzanej kontroli.
 2. Reprezentuje Komisję na zewnątrz i działa w jej imieniu.
 3. Zwołuje zebrania Komisji i im przewodniczy.
 4. Zgłasza uwagi i wnioski na zebraniach Zarządu Głównego lub jego Prezydium.
 5. Podpisuje wszelkie akta w imieniu Komisji.
 6. Składa sprawozdanie i zgłasza wnioski na Walnym Zjeździe SITPChem.

§15

Wiceprzewodniczący Komisji:

 1. Zastępuje przewodniczącego na jego życzenie lub w czasie jego nieobecności.
 2. Wykonuje czynności zlecone przez Przewodniczącego z zakresu jego działania.

§16

Sekretarz Komisji:

 1.  Opracowuje protokoły z zebrań Komisji.
 2. Przygotowuje sprawozdania z działalności Komisji.

§17

Niniejszy Regulamin został uaktualniony na podstawie Uchwały nr 2 XXXI WZ SITPChem w Ustroniu, 26-28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Głównego SITPChem kadencji 2018-2022

§ 18

Niniejszy Regulamin został uchwalony dnia 17.12.2020 r. przez Zarząd Główny SITPChem i obowiązuje od dnia uchwalenia. Z dniem tym tracą moc dotychczasowe regulaminy, określające zakres organizacji i trybu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.