ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Regulamin organizacji i trybu pracy Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPChem

Regulamin organizacji i trybu pracy Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPChem

§ 1

 1. Główny Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem jest jedną z naczelnych władz Stowarzyszenia
 2. Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu SITPChem i niniejszego regulaminu.
 3. Główny Sąd Koleżeński, podlega bezpośrednio Walnemu Zjazdowi SITPChem.

§ 2

 1. W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego wchodzi 7 osób – członków Sądu.
 2. Członkami Sądu nie mogą być:
  – członkowie Zarządu Głównego,
  – członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
  – etatowi pracownicy Stowarzyszenia.
  – osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądów powszechnych.

§ 3

 1. Pierwsze zebranie Sądu powinno odbyć się w ciągu 21 dni od daty wyboru.
 2. Pierwszemu zebraniu Sądu przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ostatniego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
 3. Na pierwszym zebraniu Sądu członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Sądu.

§ 4

Do zakresu działania Sądu należy:

 1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie w składzie 3-osobowym w pierwszej instancji, spraw wniesionych przeciwko członkom władz SITPChem oraz władzom Stowarzyszenia wszystkich szczebli, a dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów, uchwał SITPChem, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów, powstałych na tle działalności SITPChem.
 2. Rozpatrywanie i rozstrzyganie w składzie 5-osobowym w drugiej instancji, odwołań od orzeczeń Sądu wydanych w pierwszej instancji..
 3. Rozpatrywanie i rozstrzyganie w składzie 5-osobowym odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów SITPChem.

§ 5

 1. Zespoły orzekające powołuje Prezydium Sądu.
 2. Przewodniczącym zespołu orzekającego jest osoba wyznaczona imiennie przez Prezydium Sądu, spośród członków Sądu.
 3. Ze składu orzekającego reprezentującego określoną sprawę wyłączeni są krewni i powinowaci jednej z zainteresowanych stron, bezpośredni przełożeni jednej ze stron oraz osoby stanowiące jedną ze stron.
 4. Członek Sądu może wnioskować o wyłączenia go ze składu orzekającego w określonej sprawie z innych ważnych powodów.
 5. O wyłączenie poszczególnych osób orzekających może również wnosić osoba zainteresowana.
 6. Decyzję w sprawie wyłączenia ze składu orzekającego podejmuje Sąd zwykłą większością głosów.

§ 6

 1. Zebranie Sądu powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wniesienia sprawy na piśmie.
 2. Członkowie Sądu obowiązani są zachować tajemnicę szczegółów i przebiegu zebrania orzekającego.

§ 7

 1. Członkowie Sądu są w wykonywaniu swoich czynności niezawiśli. Przy rozpatrywaniu spraw i wydawaniu orzeczeń kierują się prawdą, zaistniałymi faktami i przepisami obowiązującymi w Stowarzyszeniu.
 2. W ramach swojej pracy Sąd upoważniony jest do korzystania z pomocy wszystkich władz, organów i instytucji oraz członków Stowarzyszenia, dla zebrania odpowiedniego materiału dowodowego pozwalającego na wydanie orzeczenia.
 3. Wszystkie organa władzy oraz instytucje i członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do udzielania pomocy przy rozpatrywaniu określonej sprawy.

§ 8

 1. W ramach swojej pracy Sąd upoważniony jest do korzystania z pomocy wszystkich władz, organów i instytucji oraz członków Stowarzyszenia, dla zebrania odpowiedniego materiału dowodowego pozwalającego na wydanie orzeczenia.
 2. Wszystkie organa władzy oraz instytucje i członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do udzielania pomocy przy rozpatrywaniu określonej sprawy. Sprawy wniesione do Sądu w drugiej instancji są natychmiast prawomocne.
 3. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest stawić się na wezwanie Sądu i udzielić wyczerpujących wyjaśnień.
 4. W czasie zebrań Sądu bez zgody odpowiednich władz, nie mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą służbową.

§ 9

 1. Decyzje Sądu zapadają zwykłą większością głosów
 2. Żaden członek składu orzekającego nie może uchylać się od głosowania przy wydawaniu orzeczenia.
 3. Każdy z członków składu orzekającego biorących udział w rozpatrywaniu konkretnej sprawy ma prawo do odrębnego głosu, który należy uzasadnić w protokole.
 4. Od decyzji Sądu w pierwszej instancji przysługuje prawo do odwołania się na piśmie. do Sądu w drugiej instancji w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem na piśmie.
 5. Decyzje Sądu w drugiej instancji i w sprawach odwołań od decyzji Sądów Koleżeńskich Oddziałów SITPChem są prawomocne i nie podlegają zaskarżeniu.

§10

Protokół z posiedzenia Sądu rozpatrującego sprawę, powinien zawierać:

 1. Miejsce i datę wydania orzeczenia.
 2. Skład Sądu rozpatrującego sprawę.
 3. Imię i nazwisko pozwanego
 4. Imię i nazwisko lub nazwę organu władzy wnoszącego sprawę
 5. Określenie przedmiotu sprawy posiedzenia Sądu
 6. Orzeczenie Sądu
 7. Uzasadnienie orzeczenia Zastosowane środki zaradcze lub kary
 8. Zastosowane środki zaradcze lub kary
 9. Oświadczenie, że strony zostały poinformowane o możliwości odwołania się od decyzji sądu oraz terminie uprawomocnienia orzeczenia

§11

Sąd może umorzyć sprawę w przypadku:

 • zawarcia przez strony ugody,
 • wycofania pozwu,
 • stwierdzenia braku lub możliwości uzyskania niepodważalnych dowodów w sprawie.
 • śmierci pozwanego,
 • rezygnacji pozwanego z członkostwa w SITPChem

§12

Sąd w przypadku stwierdzenia słuszności pozwu może zastosować następujące środki wychowawcze lub kary:

 1. Może odstąpić od wymierzenia kary
 2. Zobowiązanie do przeproszenia poszkodowanego.
 3. Zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody.
 4. Udzielenie upomnienia.
 5. Udzielenie nagany.
 6. Wniosek o Zawieszenie w prawach pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia na czas określony.
 7. Wniosek o Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na czas określony.
 8. Wniosek o Wykluczenie ze Stowarzyszenia..

Środki wymienione w punktach 2 i 3 mogą być stosowane łącznie z jednym ze środków wymienionych w punktach 4, 5, 6 i 7.

§13

Protokół z zebrania Sądu rozpatrującego sprawę sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują zainteresowane strony i a jeden egzemplarz pozostaje w aktach Sądu.

§14

Wszystkie akta Sądu przechowywane są w Biurze Zarządu Głównego jako poufne.

§15

Sprawozdanie z działalności Sądu w okresie kadencji składa na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Przewodniczący Sądu.

§ 16

Niniejszy Regulamin został uaktualniony na podstawie Uchwały nr 2 XXXI WZ SITPChem w Ustroniu, 26-28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Głównego SITPChem kadencji 2018-2022

§ 17

Niniejszy Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego obowiązuje od zatwierdzenia przez Zarząd Główny SITPChem w dniu 17.12.2020 roku.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.