ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Regulamin Komisji Prawodawstwa Chemicznego

Komisja Prawodawstwa Chemicznego jest organem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, powołanym Uchwałą ZG SITPChem z dnia 5 lipca 2007 r. – zlokalizowanym przy Oddziale SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu. Adres Biura Komisji: ul. Wojska Polskiego 16, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 483-36-55.

Komisja działa na podstawie ogólnego Regulaminu SITPChem oraz w oparciu o Regulamin niniejszy, zatwierdzony przez Zarząd Główny, zgodnie z par. 9 oraz par. 27 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia.

Przedmiotem działania Komisji jest prawodawstwo chemiczne na szczeblu krajowym, unijnym i światowym, a w szczególności przepisy:

1)   obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE ws. REACH (Rejestracja, Ewaluacja i Autoryzacja Chemikaliów),

2)   projektowanego Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE ws. GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów).

Komisja może wyłonić grupy tematyczne – na przykład ds. REACH, ds. GHS, a także inne – w celu zwiększenia efektywności działania.

Do zadań Komisji należy:

organizowanie konsultacji, narad, szkoleń i konferencji poświęconych  zagadnieniom ustawodawstwa chemicznego;

opracowywanie opinii i ekspertyz oraz wystąpień z inicjatywami dotyczącymi ustawodawstwa chemicznego;

współdziałanie z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz organizacjami w zakresie ustawodawstwa chemicznego.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Oddziałów SITPChem, którzy zajmują się przedmiotową tematyką i pisemnie zadeklarują uczestnictwo.

Pracami Komisji kieruje Prezydium: przewodniczący – z nominacji Prezydium ZG SITPChem oraz – z wyboru zebrania – jego zastępcy, sekretarz i członkowie.

Komisja jest powołana na czas nieoznaczony, przy czym członkowie jej Prezydium mogą być odwołani z funkcji po upływie kadencji władz SITPChem.

Członkowie Komisji komunikują się głównie drogą elektroniczną, a zebrania powinny się odbywać według potrzeb, nie rzadziej niż raz w półroczu.

Komisja składa ZG SITPChem – do połowy grudnia – sprawozdanie za dany rok,  oraz plan pracy i wydatków na następny rok.

Działalność Komisji jest finansowana:
z wpłat uczestników konferencji i szkoleń organizowanych przez Komisję
przez firmy delegujące służbowo członków Komisji
przez SITPChem i Oddziały SITPChem na podstawie uzgodnień
z innych źródeł – po akceptacji ZG SITPChem

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego SITPChem dnia 7 sierpnia 2007 r.

 
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.