ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Regulamin działalności Sekretarza Generalnego

Regulamin określający szczegółowy zakres działania i kompetencji Sekretarza Generalnego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

§ 1

Sekretarz Generalny jest wybierany, zgodnie z § 25 pkt.3 oraz 4 Statutu SITPChem – zwanego dalej Statutem spośród członków Zarządu Głównego lub w drodze wyjątku może być powołany przez Zarząd Główny spoza jego składu.

§ 2

Sekretarz Generalny – zgodnie z § 28 ust.1 i 2 Statutu – jest stale urzędującym członkiem Prezydium Zarządu Głównego i odpowiada przed Zarządem Głównym i jego Prezydium za całokształt prac biura Zarządu Głównego, jego organów i agend.

§ 3

Sekretarz Generalny:

 1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad całokształtem działalności biura Zarządu Głównego, ustala dla niego strukturę organizacyjną i zadania oraz egzekwuje ich realizację w związku z powyższym angażuje, przeszeregowuje i zwalnia pracowników biura Zarządu Głównego jak i stosuje odpowiednie zachęty materialne w postaci premii, nagród itp.

 2. W imieniu Zarządu Głównego sprawuje merytoryczny nadzór nad całokształtem działalności Zarządów Oddziałów, Zespołu Rzeczoznawców oraz nad działalnością innych organów Zarządu Głównego i agend SITPChem. Wizytując je, jak również uczestnicząc w ich zebraniach w miarę potrzeb.

§ 4

Sekretarz Generalny:

 1. Jest bezpośrednim służbowym przełożonym wszystkich pracowników biura Zarządu Głównego w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Zachowuje uprawnienia przełożonego w stosunku do wszystkich pracowników bezpośrednio zatrudnionych w Zarządach Oddziałów, w Zespole Rzeczoznawców oraz innych organach Zarządu Głównego i agendach.

§ 5

Do zakresu działania Sekretarza Generalnego należy w szczególności:

 1. Przygotowanie i przedkładanie Prezydium Zarządu Głównego i Zarządowi Głównemu:
  1) projektu Protokołów z posiedzeń PZG i ZG
  2) projektów uchwał, regulaminów, organizacyjnych instrukcji Komitetów, Komisji i Sekcji, zespołów itp. organów pomocniczych Zarządu Głównego, ramowych regulaminów dla Zarządów Oddziałów i agend SITPChem – współdziałając w tym zakresie z organami Zarządu Głównego oraz Zarządami Oddziałów SITPChem.
  3) projektów planów:
  a) działalności finansowo-gospodarczej SITPChem ( preliminarze budżetowe)
  b) działalności ujmującej również działalność rzeczową Oddziałów
  4) projektów sprawozdań:
  a) Zarządu Głównego z działalności SITPChem wraz z projektem sprawozdania z wykonania planu finansowo-gospodarczego
  b) z działalności Oddziałów
  5) wniosków w sprawie nagród, odznak i odznaczeń dla członków SITPChem
 2. Uzgadnianie z Prezydium lub Prezesem Zarządu Głównego tematyki i porządku obrad zebrań Zarządu Głównego lub jego Prezydium, a w związku z tym:
  1) przygotowywanie odpowiednich materiałów
  2) referowanie tych materiałów na zebraniach
  3) nadzorowanie opracowania protokołów, sprawozdań ujmujących uchwały i postanowienia podjęte na zebraniach Zarządu Głównego lub jego Prezydium.
 3. Doprowadzenie uchwal Zarządu Głównego i postanowień jego Prezydium do
  wiadomości zainteresowanych organów Zarządu Głównego i agend SITPChem oraz
  nadzór nad ich wykonaniem.
 4. W porozumieniu z odpowiednimi organami Zarządu inicjowanie, a po uzgodnieniu z Prezydium Zarządu Głównego organizowanie sympozjów i narad tematycznie wiążących się z chemią lub problemami przemysłu chemicznego, zarówno przy współudziale jednostek krajowych jak i firm zagranicznych, oraz współpraca w tym zakresie z Komitetami, Komisjami i Sekcjami.

§ 6

Sekretarz Generalny:

 1. Zarządza majątkiem SITPChem, zgodnie z budżetem SITPChem i uchwałami Zarządu Głównego oraz dysponuje w tym zakresie funduszami i majątkiem SITPChem – z uwzględnieniem wymagań § 61 Statutu.
 2. Podpisuje oświadczenia w sprawach majątkowych i finansowych SITPChem – zgodnie z § 61 ust.4 Statutu.
 3. Reprezentuje – wspólnie z Prezesem Zarządu Głównego – SITPChem na zewnątrz.
 4. Podpisuje wszelkie pisma w imieniu Zarządu Głównego.
 5. Zwołuje – w porozumieniu z Prezesem Zarządu Głównego – zebrania Zarządu Głównego lub Prezydium.

§ 7

Sekretarz Generalny realizuje zadania zlecone przez Zarząd Główny lub jego Prezydium, a wynikające z celów, środków i potrzeb statutowej działalności SITPChem.

§ 8

Sekretarz Generalny ustala z Prezydium Zarządu Głównego zastępcę na okres swojego urlopu lub okresowej nieobecności, określając na piśmie zakres uprawnień i odpowiedzialności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi wynikające z § 61 ust.4 Statutu.

§ 9

 1. Niniejszy Regulamin został uchwalony dnia 17.12.2020 r. przez Zarząd Główny SITPChem – zgodnie z § 26 pkt.8 w związku z § 28 ust 3 Statutu – i obowiązuje od dnia uchwalenia. Z dniem tym tracą moc dotychczasowe regulaminy, określające zakres działania i kompetencji Sekretarza Generalnego SITPChem.WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.