ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

UCHWAŁA 30. Walnego Zjazdu SITPChem

UCHWAŁA 30. Walnego Zjazdu SITPChem
Cieszyn, 24-26 września 2014 r.

1. Kontynuować współpracę z organizacjami gospodarczymi i naukowymi w Polsce (m. in. PIPC, PTChem, Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej) oraz zagranicznymi (m. in. CEFIC, EFCE, FATIPEC, DECHEMA).

2. Wobec niskiej wiedzy technicznej, jaką absolwenci wydziałów chemicznych politechnik wynoszą z uczelni, Stowarzyszenie powinno podjąć działania na rzecz rozszerzenia kształcenia w obszarze przedmiotów technicznych na tych wydziałach w celu lepszego niż obecnie przygotowania absolwentów do pracy w przemyśle i do realizacji prac naukowo-badawczych o charakterze innowacyjnym, rozwojowym i wdrożeniowym.

3. Wypracować i podejmować różne sposoby zainteresowania działalnością SITPChem w celu pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia.

4. Podjąć działania wspierające racjonalizację stanowiska administracji państwowej i gospodarczej wobec polityki klimatycznej.

5. Kontynuować działalność promującą i wspierającą stworzenie w Polsce krajowego systemu odzysku energetycznego i recyklingu odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw polimerowych.

6. Kontynuować działania na rzecz stworzenia w Polsce realnej koncepcji wykorzystania dostępnych źródeł surowcowych i nośników energii dla przemysłu i energetyki.

7. Rozszerzyć działania edukacyjne i propagujące poprawę wizerunku i podnoszenie wiedzy o wiodącej roli chemii w życiu i w gospodarce, m. in. poprzez uruchomienie projektu „Słoneczna Chemia – bezpieczna chemia na co dzień”.

8. Kontynuować działania Komisji Prawodawstwa Chemicznego przy ZG SITPChem z uwzględnieniem opiniowania nowych i zmienianych aktów prawnych polskich i europejskich.

9. Kontynuować konkursy SITPChem na najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni – z opcją nagród w postaci staży w firmach chemicznych.

10. Rozpocząć II etap tworzenia wirtualnego muzeum polskiego przemysłu chemicznego.

11. Podjąć starania o uchwalenie w Polsce Roku prof. Wojciecha Świętosławskiego, 2018 – w pięćdziesięciolecie śmierci uczonego.

12. Przygotować materiały niezbędne do sformułowania uprawnień do prowadzenia mikro-, małej i średniej produkcji chemicznej.

13. Upowszechniać (także poprzez Biuletyn FSNT NOT) informacje o działaniach oraz kompetencjach i doświadczeniu SITPChem.

14. Dokonać analizy możliwości zwiększenia liczby delegatów wybieranych przez Oddziały na Walne Zjazdy SITPChem.

15. Zorganizować konferencję międzyzjazdową SITPChem w połowie kadencji 2014-2018.

16. Zorganizować uroczystość Jubileuszu 90-lecia SITPChem w 2017 r.

Cieszyn, 26 września 2014 r.

 
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.