Prezydium

Zarząd Główny wybiera spośród siebie: wiceprezesów, skarbnika, sekretarza generalnego i członków w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium w liczbie nie większej niż 1/3 składu osobowego Zarządu Głównego. Organizację oraz tryb pracy Prezydium Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem.

Prezydium Zarządu Głównego w kadencji 2018-2022:

Prezes

mgr inż. Jerzy Klimczak

ZG SITPChem

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

(22) 826 78 96

e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

e-mail: prezes@sitpchem.org.pl

Wiceprezes

mgr inż. Jerzy Marcinko

Grupa Azoty

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

Al.1000-lecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

e-mail: jerzy.marcinko@grupaazoty.com

Wiceprezes

mgr inż. Jerzy Kropiwnicki

Zarząd Oddziału SITPChem

ul. Górnych Wałów 25

44-100 Gliwice

tel.: (32) 231 27 26

e-mail: jerzykropiwnicki@wp.pl

Wiceprezes

inż. Ryszard Bielas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Oddział Police

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

e-mail: rbielas@o2.pl

Wiceprezes

mgr inż. Józef Kozieł

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem

Oddział w Cieszynie

ul. Rynek 12

43-400 Cieszyn

e-mail: koziel.jozef@gmail.com

Wiceprezes

dr inż. Adam Tarniowy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Oddział Oświęcim

ul. Chemików 1B

32 - 602 Oświęcim

e-mail: tarniowyc@interia.pl

Skarbnik/Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Lech Bartkowski

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

ul. Wojska Polskiego 71b

60-630 Poznań

tel. 61 845 58 74

e-mail: lbart@onet.eu

Sekretarz Generalny

mgr inż. Stanisław Oczkowicz

ZG SITPChem

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

(22) 826 78 96

e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

Zakres działania Prezydium Zarządu Głównego:

1) realizacja uchwał Zarządu Głównego,

2) kierowanie bieżącą działalnością SITPChem,

3) ocena działalności oddziałów, komitetów, komisji i sekcji SITPChem,

4) nadawanie uprawnień rzeczoznawców SITPChem,

5) występowanie w sprawie nagród, odznak i odznaczeń dla członków SITPChem oraz zatwierdzanie wniosków zgodnie z przedmiotowymi regulaminami,

6) przedstawianie Zarządowi Głównemu projektów planów pracy działalności i preliminarzy budżetów SITPChem,

7) podejmowanie decyzji o gospodarowaniu funduszami Zarządu Głównego SITPChem,

8) opiniowanie wniosków o:

a) powołanie lub likwidację organizacyjnych jednostek terenowych,

b) nawiązanie współpracy lub przystąpienie do organizacji krajowych i zagranicznych oraz desygnowanie do nich przedstawicieli SITPChem

9) składanie wniosku do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem.

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca