ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Regulamin Sekcji Ochrony Środowiska

1. Sekcja Ochrony Środowiska jest sekcją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Warszawie z siedzibą przy Zarządzie Oddziału w Gliwicach ul. Górnych Wałów 25

2. Członkami Sekcji są osoby deklarujące chęć pracy w Sekcji i wytypowane zostaną przez Zarządy Oddziałów , zakłady przemysłowe lub instytucje naukowe . Kadencja członków Sekcji trwa 4 lata.

3. Sekcja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza
Osoba Przewodniczącego musi uzyskać akceptację Prezydium Zarządu Głównego.

4. Zadaniem Sekcji jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska . Sekcja spełnia to zadanie poprzez – organizowanie lub współorganizowanie konferencji naukowo-technicznych, kursów, szkoleń spotkań i wizyt w zakładach przemysłowych i jednostkach badawczych.
– umożliwianie bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami zajmującymi się ochroną środowiska w różnych instytucjach i firmach.
Sekcja może podejmować prace własne jak: opracowywanie raportów ,instrukcji, zaleceń itp.

5. Swoje zadania Sekcja realizuje w oparciu o roczny plan pracy przygotowywany przez Sekretarza Sekcji a zaakceptowany przez wszystkich członków Sekcji.

6. Koszty delegacji członków Sekcji pokrywane są przez instytucje macierzyste (Zarząd Oddziału, zakład pracy). W uzasadnionych przypadkach koszty te mogą być pokryte przez Zarząd Główny.

7. Członkowie Sekcji otrzymują materiały informacyjne , konferencyjne i inne ważne w pracy Sekcji

8. Do Sekcji mogą należeć również członkowie zbiorowi; osoby prawne lub fizyczne wspomagające działalność Sekcji. Członkowie zbiorowi płacą roczne składki w wysokości 200zł

9. Członkowie zbiorowi mają pierwszeństwo w uczestniczeniu w imprezach wym. w pkt 4 nin. Regulaminu oraz 5% zniżkę za udział w konferencjach.

10. Przewodniczący Sekcji i Sekretarz zapewniają obsługę administracyjną Sekcji
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.