ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Regulamin Sekcji Edukacyjnej

przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

1. Sekcja Edukacyjna jest jednostką organizacyjną Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Warszawie z siedzibą przy Zarządzie Oddziału, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 25, tel./fax (032) 231-27-26

2. Członkami sekcji mogą być osoby prawne i fizyczne, które pisemnie zadeklarują uczestnictwo.

3.1. Głównym zadaniem Sekcji jest współpraca z nauczycielami chemii i ochrony środowiska mająca na celu podniesienie poziomu nauczania chemii w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez:
a) zapoznawanie z nowoczesnymi technologiami chemicznymi,
b) propagowanie nowoczesnych programów ekologicznych,
c) zapoznawanie z nowymi przepisami i wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska,
d) propagowanie aktywizującym metod nauczania chemii,
e) integracja i humanizacja środowiska nauczycieli chemii,
f) popularyzację chemii wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
3.2. Sekcja stawia sobie za cel również współpracę z wydziałami chemicznymi wyższymi uczelniami w zakresie współorganizowania praktyk zawodowych przez studentów wydziałów chemicznych.

4. Sekcja spełnia swoje zadanie poprzez:
a) organizację wykładów dla nauczycieli,
b) szkolenia i konferencje naukowo-techniczne,
c) wycieczki do zakładów i instytutów chemicznych,
d) współpracę z ośrodkami metodycznymi w zakresie organizacji szkoleń i warsztatów metodycznych,
e) organizację ogólnopolskiej olimpiady chemicznej.

5. Sekcją kieruje przewodniczący, powołany na czas nieokreślony przez ZG SITPChem. na wniosek Zarządu Oddziału w Gliwicach. Przewodniczący Sekcji powołuje Sekretarza.

6. Sekcja może być współorganizatorem konferencji naukowo-technicznych, kursów i szkoleń.
7. Zyski z organizowanych lub współorganizowanych szkoleń, kursów czy konferencji Sekcja gromadzi na koncie Zarządu Oddziału w Gliwicach.

8. Udział członków w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Sekcję jest bezpłatny lub ulgowy. Wysokość ulgi jest każdorazowo ustalana przez organizatorów.

9. Materiały informacyjne lub opracowania specjalistyczne są dla członków Sekcji bezpłatne. Ich dalsze powielanie i rozpowszechnianie wymaga zgody przewodniczącego Sekcji.

10. Przewodniczący Sekcji i jej Sekretarz zapewniają obsługę administracyjną, a Zarząd Oddziału – obsługę finansową.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.