ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Najnowsze wydanie miesięcznika Przemysł Chemiczny

Najnowsze wydanie miesięcznika Przemysł Chemiczny

W wydaniu 4/2023 Przemysłu Chemicznego wiele interesujących materiałów:

Od redakcji…………………………………………………………………………..310

Kompendium wodorowe

Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. I. Procesy wytwarzania – Jerzy Polaczek….312

Komentarz

Potrzeby kompetencyjne przedsiębiorstw sektora chemicznego w Polsce w świetle wyzwań współczesnej gospodarki – dr hab. inż., prof. ZUT Irena Łącka…………….322

Personalia……………………………………………………………………………328

Aktualności…………………………………………………………………………..330

Z życia SITPChem……………………………………………………………………334

Z życia FSNT-NOT………………………………………………………………….336

Z życia PIPC…………………………………………………………………………339

Konferencje

– Doroczna konferencja prasowa koncernu BASF– dr inż. Jerzy Polaczek…………343

– Posiedzenie sekcji materiałów niemetalowych PAN – dr inż. Jerzy Polaczek…….344

Z prasy zagranicznej…………………………………………………………………347

Patenty……………………………………………………………………………….351

 

Część naukowa

 Plasma sprayed coatings for the needs of the chemical industry

Powłoki natryskiwane plazmowo dla potrzeb przemysłu chemicznego

Sławomir Morel……………………………..……………………………………….355

Plasma-catalytic conversion of combustible carbonaceous matter into pure CO + H2 syngas

Plazmowo-katalityczna konwersja palnej materii węglonośnej do czystego gazu syntezowego CO + H2

Albin Czernichowski, Marek Tyksiński..……………………………………………362

Synthesis of new lamivudine, adamantine and warfarin derivatives from isoxazole carboxylic acids and their esters as compounds with possible antiviral activity

Synteza nowych pochodnych lamiwudyny, adamantyny i warfaryny z udziałem kwasów izoksazolokarboksylowych jako związków o potencjalnej aktywności przeciwwirusowej

Aleksander Michalski, Andrzej Maranda, Magdalena Kwiatek, Mirosław Gucma, Alicja Michalczyk………………………………………………..…………………………368

Effect of adjuvants on nitrogen and herbicide mobility in the soil

Wpływ adiuwantów na mobilność azotu i herbicydów w glebie

Mariusz Kucharski, Urszula Sienkiewicz-Cholewa…………………………………..376

Microplastics found in compost as a barrier to the circular economy (CE)

Mikroplastiki obecne w kompoście stanowiące barierę dla gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)

Katarzyna Grąz, Anna Gronba-Chyła, Krzysztof Chyła..……………………………381

Fire safety study of flat polyurethane belts

Badanie bezpieczeństwa pożarowego płaskich taśm poliuretanowych

Marianna Tomaskova, Hana Pacaiova, Daniela Marasova, Jr., Lubomir Ambrisko, Jiri Pokorny, Lukas Duris, Ivan Habala………………………………………………….384

Effectiveness of physicochemical methods in the treatment of wastewater from the poultry industry

Skuteczność metod fizykochemicznych w oczyszczaniu ścieków z przemysłu drobiarskiego

Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski……………….……………………………..390

Study of the effect of the addition of vacuum residue from the recovery of used oils on the properties of 20/30 asphalt

Badanie wpływu dodatku pozostałości próżniowej pochodzącej z przerobu olejów przepracowanych na właściwości asfaltu 20/30

Tomasz Płowucha……………………………………………………………..……..398

Zdjęcie na I okładce: kolaż 3 zdjęć ze strony www.canva.com

 (inf. redakcja Przemysł Chemiczny, 26.04.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.