ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny 12/2022 – już dostępny

Przemysł Chemiczny 12/2022 – już dostępny

Ukazało się ostatnie tegoroczne wydanie miesięcznika Przemysł Chemiczny, a w nim wiele interesujących materiałów dziennikarskich i artykuły naukowe.


Zdjęcie na I okładce: Jubileusz 60-lecia istnienia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu (Foto: Archiwum Łukasiewcz – IMPIB)

Od redakcji ……………………………………………………………………………………………….. 1036
Artykuł promocyjny
• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
w Toruniu obchodzi Jubileusz 60-lecia – Ewa Zdziebłowska, Monika Kurpas, Dariusz Łubkowski 1037
Wywiad z Michaelem Hiltem, prezydentem FATIPEC, i Józefem Koziełem, sekretarzem generalnym FATIPEC ……………………………………………………………………………….. 1041
Komentarz
• Outsourcing obsługi infrastruktury technicznej w chemicznych laboratoriach badawczych – prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik …………………………………………. 1046
Aktualności ……………………………………………………………………………………………….. 1050
Z życia SITPChem ……………………………………………………………………………… 1057
Z życia PIPC …………………………………………………………. 1061
Konferencje
• XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Analitycy PoKoChA-li Łódź! – Komitet Organizacyjny 1063
• 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego – dr hab. prof. UMCS Monika Wawrzkiewicz, dr hab. prof. UMCS Beata Podkościelna ………………………………… 1065
• Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne Central European Technology Forum CETEF’22 – Józef Kozieł ……………………………………………………………… 1070
• Posiedzenie Sekcji Materiałów Niemetalowych KIMiM PAN
– dr inż. Jerzy Polaczek . 1072
Z prasy zagranicznej ……………………………………………………………………………….. 1074
Patenty ………………………………………………………………………………………………….. 1078

Część naukowa
Studies on optical and mechanical properties of PLA/PHB films subjected to UV-VIS radiation
Wpływ promieniowania UV-VIS na właściwości optyczne i mechaniczne folii PLA/PHB
Rafał Malinowski, Magdalena Stepczyńska, Volodymyr Krasinskyi, Lauren Szymańska ……………… 1082
Water-based anticorrosive primers pigmented with zinc – the effect of the type of zinc pigments on the properties of coatings
Wodne grunty antykorozyjne pigmentowane cynkiem – wpływ rodzaju pigmentów cynkowych na właściwości powłok
Małgorzata Zubielewicz, Ewa Langer, Agnieszka Królikowska, Leszek Komorowski, Sławomir Piłat .. . 1087
Sorption properties of activated carbon produced by pyrolysis of car tires
Właściwości sorpcyjne aktywowanego węgla wytworzonego przez pirolizę opon samochodowych
Cezary Dębek …………………………………………………………………………………………….. 1094
Technology of wastewater treatment from industrial butter production.
Part 1. Studies using the mobile set-up in enlarged scale
Technologia oczyszczania ścieków z przemysłowej produkcji masła.
Cz. I. Badania z wykorzystaniem mobilnego zestawu w powiększonej skali
Sławomir Żak ………………………………………………………………………………………………… 1100
Technology of wastewater treatment from industrial butter production.
Part 2. Full-scale industrial installation and specificity of operational conditions
Technologia oczyszczania ścieków z przemysłowej produkcji masła.
Cz. II. Instalacja w pełnej skali przemysłowej i specyfika uwarunkowań eksploatacyjnych
Sławomir Żak ………………………………………………………………………………………………. 1106
Urea alcoholysis as a potential method of obtaining propylene carbonate on a technical scale
Alkoholiza mocznika jako potencjalna metoda otrzymywania węglanu propylenu na skalę techniczną
Łukasz Kotyrba, Agnieszka Siewniak, Piotr Woszczyński, Ewa Nowakowska-Bogdan, Anna Chrobok .. .. 1112
Solid heterogeneous rocket propellants containing aluminum powder.
Part 1. Mechanism of aluminum combustion – literature review
Stałe heterogeniczne paliwa rakietowe zawierające pył glinu.
Cz. I. Mechanizm spalania glinu – przegląd literaturowy
Paulina Paziewska, Katarzyna Gańczyk-Specjalska, Andrzej Maranda
Use of mesocellular foam as an adsorbent for cinnarizine
Zastosowanie mezokomórkowej pianki jako adsorbentu dla cynaryzyny
Małgorzata Geszke-Moritz, Agnieszka Pyć, Michał Moritz ………………………….. 1127
Agricultural use of municipal sewage sludge in the face of the European Green Deal challenges
Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w obliczu wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu
Dominika Szołdrowska, Marzena Smol ………………………………………………………. 1130
Utilization of waste materials from the food industry as fuels to power solid oxide fuel cells
Zagospodarowanie materiałów odpadowych z przemysłu spożywczego jako paliw do zasilania stałotlenkowych ogniw paliwowych
Bartosz Adamczyk, Magdalena Dudek, Andrzej Raźniak ……………………………… 1136
The novel wetting&dispersing agent with hydrophobic character
Nowy środek dyspergująco-zwilżający o charakterze hydrofobowym
Łukasz Toma, Monika Słowikowska ……………………………………………………………. 1143
Use of mineral fertilizers on farms in the Lubelskie Voivodeship
Zużycie nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego
Janusz Podleśny, Karolina Smytkiewicz ………………………………………………………… 1147

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.