ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny 9/2022

Przemysł Chemiczny 9/2022

Wrześniowy numer Przemysłu Chemicznego zawiera m. in.


Tekst Od redakcji
Komentarz
„Internacjonalizacja” polskiej nauki – dr inż. Jerzy Polaczek
Aktualności
Z życia SITPChem
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Patenty

Część naukowa

Studies on efficiency of pheromone lures in trapping of invasive box-tree moth (Cydalima perspectalis) in Poland
Badania skuteczności działania wabików feromonowych w odławianiu inwazyjnej ćmy bukszpanowej (Cydalima perspectalis) w Polsce
Paweł K. Bereś, Grażyna Soika, Tomasz Jabłoński, Jacek Grodner

Carbon dioxide as a carrier of geothermal energy
Ditlenek węgla jako nośnik energii geotermalnej
Renata Polak, Dariusz Dziki, Andrzej Krzykowski, Stanisław Rudy, Beata Biernacka

Wood tar then and today. Collected news
Dziegieć kiedyś i dziś. Wiadomości zebrane
Agnieszka Richert

Effect of birch tar on plants, soil, aquatic organisms and microorganisms
Wpływ dziegciu brzozowego na rośliny, organizmy glebowe, wodne i mikroorganizmy
Agnieszka Richert

Hand cleansing and disinfectant products based on hydrogen peroxide
Preparaty do mycia o działaniu przeciwdrobnoustrojowym na bazie
nadtlenku wodoru
Magdalena Korol, Elżbieta Sikora

Research on the briquetting process of bronze bearing shavings in the roll press
Brykietowanie wiórów brązów łożyskowych w prasie walcowej
Bogdan Kosturkiewicz, Andrzej Janewicz

Comparative studies of the briquetting of mill scale sludge in a roll press
Analiza porównawcza brykietowania mułków zgorzelinowych w prasie walcowej
Andrzej Janewicz, Bodan Kosturkiewicz

Analysis of the combustion process of low calorific waste gases in burners of various designs using the numerical calculation methods
Analiza procesu spalania niskokalorycznych gazów odpadowych w palnikach różnej konstrukcji z wykorzystaniem numerycznej metody obliczeniowej
Ewa Kolczyk

Advanced water revitalization processes in the Pasternik dam reservoir in Starachowice
Zawansowane procesy rewitalizacji wody w zbiorniku zaporowym Pasternik w Starachowicach
Robert Mazur, Zbigniew Kowalewski, Aleksandra Wagner, Agnieszka Włodyka-Bergier

Probiotic raw materials as active ingredients of cosmetic formulations
Probiotyczne surowce jako składniki aktywne formulacji kosmetycznych
Anna Łętocha, Małgorzata Miastkowska, Elżbieta Sikora

Microalgae (Chlamydomonas reinhardtii) microencapsulation via membrane emulsification technique
Mikroenkapsulacja mikroalg (Chlamydomonas reinhardtii) metodą emulsyfikacji membranowej
Anna Dawiec-Liśniewska

Oxidation and advanced oxidation processes for the car wash wastewater treatment
Procesy utleniania i zaawansowanego utleniania do oczyszczania ścieków z myjni samochodowej
Agnieszka Włodyka-Bergier, Tomasz Bergier, Robert Mazur, Zbigniew Kowalewski

Assessment of the applicability of the Fenton process for the car wash wastewater treatment
Ocena możliwości zastosowania procesu Fentona do oczyszczania ścieków z myjni samochodowej
Agnieszka Włodyka-Bergier, Tomasz Bergier, Robert Mazur, Zbigniew Kowalewski

Quality of biogas from sewage sludge treatment by thermal hydrolysis and digestion process. Siloxanes analysis
Jakość biogazu z przetwarzania osadów ściekowych w procesie termicznej hydrolizy i fermentacji. Analiza siloksanów
Jakub Mukawa, Tadeusz Rzepecki, Tadeusz Pająk

Drag reduction of flows
Redukcja oporów przepływu
Tadeusz Malcher

Analysis of the purification process of slurry from mine dewatering with the use of gravity sedimentation
Analiza procesu oczyszczania zawiesin z odwadniania kopalń z wykorzystaniem sedymentacji grawitacyjnej
Krzysztof Kołodziejczyk, Piotr Warzecha, Bartłomiej Hilger

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.