ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Informacja o wygranym Konkursie na realizację Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”

Informacja o wygranym Konkursie na realizację Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”

Sekretarz Generalny SITPChem, kol. Stanisław Oczkowicz przekazał informację, że 28 września 2021 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie, Prezes ZG SITPChem kol. Jerzy Klimczak oraz Sekretarz Generalny SITPChem podpisali Umowę na realizację Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podpisanie Umowy poprzedziła wielomiesięczna praca związana z przygotowaniem i złożeniem (w marcu 2021 roku) Wniosku na realizację tego Projektu (nr Wniosku WND-POWR.02.15.00-00-1003/21), jak również wiele działań związanych z wymaganymi (koniecznymi) uzupełnieniami i modyfikacjami przez Zleceniodawcę (okres od kwietnia do sierpnia 2021 roku).

Konkurs został rozstrzygnięty formalnie końcem sierpnia 2021 roku. Umowę podpisano, jak już wspomniano powyżej, w dniu 28 września 2021 roku.
Czas realizacji Projektu, to okres od października 2021 do końca sierpnia 2022 roku.

ZG SITPChem, jest głównym Beneficjentem Projektu (Liderem), natomiast głównym Partnerem w realizacji tego Projektu, jest firma EUROKREATOR z Krakowa.

Celem głównym Projektu, jest wsparcie kształcenia zawodowego w tzw. obszarze II, w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM), poprzez opracowanie we współpracy z pracodawcami 9. programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) z branży CES i 7. z branży CHM. Programy DUZ będą opracowane z uwzględnieniem modelu realizacji praktycznej nauki zawodu, w tym dwóch wariantów realizacji kształcenia praktycznego:
wariant szkoła – centrum kształcenia praktycznego – pracodawca oraz wariant szkoła prowadząca kształcenia zawodowe – pracodawca.

Projekt zakłada, że w okresie od 01.10.2021 do 31.08.2022, konsorcjum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) i spółki EUROKREATOR S.C., we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji sektora chemicznego, Związkiem Pracodawców Polskie Szkło i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, opracuje i zweryfikuje łącznie 16. programów nauczania DUZ .
Po wielu konsultacjach i weryfikacjach wybrano następujące propozycje DUZ dla branży ceramiczno-szklarskiej (CES):
1. Przygotowywanie modeli wyrobów ceramicznych
2. Odlewanie form matecznych i roboczych do produkcji wyrobów ceramicznych
3. Wykonywanie szkliwienia wyrobów ceramicznych
4. Projektowanie modeli ceramicznych
5.Projektowanie grafiki stosowanej w wyrobach ceramicznych przy użyciu technologii informatycznych
6. Produkcja szkła w piecach szklarskich z zastosowaniem najnowszych materiałów ogniotrwałych
7. Optymalizacja i prowadzenie procesów produkcji szkła pod kątem wymogów środowiskowych
8. Produkcja szkła z wykorzystaniem procesu recyklingu
9. Produkcja szkieł do specjalnych zastosowań

Również po wielu konsultacjach i weryfikacjach, wybrano następujące propozycje DUZ dla branży chemicznej (CHEM) Propozycje DUZ dla branży CHM zgodne z Rekomendacjami Zwyczajnymi nr 2-2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego:
1. Wykorzystanie robotyki i automatyzacji procesów w przetwórstwie tworzyw sztucznych
2. Monitorowanie oddziaływania zakładu przemysłu chemicznego na środowisko
3. Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
4. Prowadzenie recyklingu w procesach chemicznych
5. Wykorzystanie symulatorów procesowych w przemyśle chemicznym
6. Wykonywanie analiz związków chemicznych w kontroli jakości
7. Obsługiwanie aparatury instrumentalnej analizy chemicznej w laboratoriach badawczych

Powyższe propozycje DUZ uzyskały pozytywną opinię przedstawicieli właściwych branż.
Opracowane programy nauczania będą zawierać w szczególności:
1. Założenia ogólne zawierające: krótki opis dodatkowej umiejętności zawodowej, uzasadnienie odnoszące się do potrzeb na rynku pracy.
2. Założenia organizacyjne, w tym: liczbę godzin przewidzianych na realizację programu, wymagania kwalifikacyjne osób prowadzących zajęcia, wyposażenie dydaktyczne, ewentualne wymagania wobec osób kształconych zgodnie z programem.
3. Cele kształcenia w formie zadań zawodowych (do wykonywania jakich zadań przygotowywana jest osoba kształcona zgodnie z programem).
4. Plan nauczania.
5. Treści nauczania w formie oczekiwanych efektów kształcenia, a także kryteria ich weryfikacji.
6. Analizę kosztochłonności realizacji kształcenia w zakresie DUZ w określonych zawodach, z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów mających wpływ na koszty kształcenia.
DUZ zostaną opracowane dla min. 8 zawodów z ww. branż, 3 z branży CES i 5 z branży CHM. Programy nauczania będą zgodne z wymaganiami przepisów dotyczących: zawodów szkolnictwa branżowego, podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, praktycznej nauki zawodu, a także uwzględnią obowiązujące przepisy prawa oświatowego i oczekujące na wejście w życie. Liczba godzin w programach nauczania DUZ nie przekroczy różnicy pomiędzy liczbą godzin wynikającą z ramowego planu nauczania danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin wynikającą z podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie.

Działania realizowane przez SITPChem (Beneficjent) w ostatnim czasie, w ramach przygotowań do realizacji Konkursu na opracowanie programów Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (tzw. DUZ) dla branży ceramiczno-szklarskiej (CES) oraz branży chemicznej (CHM)

1. Prowadzenie działań związanych z zakończeniem Karty Negocjacji Projektu.
2. Prowadzenie prac związanych z przygotowaniami do podpisania przez Beneficjenta Umowy z MEiN (korespondencja, wyjaśnienia, uzupełnienia materiałów, wprowadzanie poprawek, weryfikacja, ostateczne uzgodnienia).
3. Weryfikacja i modyfikacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
4. Określenie zasobów merytorycznych.
5. Przygotowanie materiałów naukowych do wykorzystania w opracowywaniu DUZ-ów (wstępny wykaz literatury).
6. Wstępne określenie środków i materiałów dydaktycznych.
7. Prowadzenie rozpoznania rynkowego możliwości wykonania prac w określonych obszarach realizacji programów DUZ.
8. Zakończenie spraw związanych z Umową partnerską z firmą EUROKREATOR S.C ( łącznie z umową o prawach autorskich).
9. Podpisanie w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie Umowy na realizację Projektu ( 28 wrzesień 2021 roku)
10. Zapoznanie się ze specyfiką działania systemu SL2014.

Sukcesywnie będziemy informowali o postępach w realizacji Projektu.

(inf. Stanisław Oczkowicz, ZG SITPChem, 26.10.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.