ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Współpraca SITPChem – PIPC

Współpraca SITPChem – PIPC

SITPChem jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego- PIPC (www.pipc.org.pl).

Jako chemicy, inżynierowie i technicy przemysłu chemicznego SITPChem powinniśmy aktywnie uczestniczyć i współpracować w programach i pracach Izby. Członkowie SITPChem obecnie uczestniczą w pracach Rady Izby PIPC oraz w komisjach specjalistycznych.

Istnieje jednak pilna konieczność głębszej i bardziej merytorycznej współpracy, głównie poprzez wnoszenie z naszej strony istotnych uwag i propozycji związanych z chemią, nauką
i przemysłem. Jako stowarzyszenie z dużą tradycją powinniśmy być lepiej widoczni dla firm
i instytutów naukowych skupionych w PIPC. Powinniśmy uczestniczyć w pracach legislacyjnych, kongresie, webinariach, seminariach prezentacjach, naradach organizowanych przez PIPC.  Problem ten powinien być głównym tematem jednego z posiedzeń prezydium ZG.

 

PIPC realizuje szereg głównych zadań dla firm chemicznych w Polsce, w tym, m.in.:

▪ bieżące prace w zakresie rzecznictwa, w tym liczne konsultacje z krajową administracją publiczną, opracowanie oraz dystrybucja stanowisk legislacyjnych Izby

▪ oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa wspierającego rozwój przemysłu chemicznego

▪ reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych członków na szczeblu ogólnokrajowym i unijnym.

▪ opiniowanie założeń i projektów rozwiązań legislacyjnych dla organów krajowej administracji i parlamentu, organów Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych
w zakresie dotyczącym przemysłu chemicznego;

▪ występowanie Izby do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących członków PIPC;

 • organizacja debat w ramach Kampanii „Polska Chemia” z udziałem Europarlamentarzystów, przedstawicieli administracji krajowej, Komisji Europejskiej;
 • organizacja i przeprowadzenie VIII Kongresu Polska Chemia w formule TV Online;

▪ organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązań ekonomicznych, technicznych, środowiskowych, bezpieczeństwa technicznego;

▪ współpracę ze szkołami wyższymi i instytutami naukowymi.

Najważniejsze obszary legislacyjne w zakresie działania PIPC:

 • Regulacje krajowe dotyczące kwestii energetyczno-klimatycznych,
 • Klasyfikacja substancji chemicznych.
 • Regulacje krajowe w obszarze gospodarki wodnej i gospodarki odpadami
 • Inicjatywy związane z Green Deal, m.in.: – rewizja Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, unijna strategia wodorowa, – rewizja Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, i inne.
 • Opiniowanie projektu dyrektyw i rozporządzeń UE dotyczących szeregu obszarów chemii

 

W ramach PIPC działają Komisje specjalistyczne:

Komisja Środowiska, obszary pracy:

 • Stałe monitorowanie zmian w przepisach obowiązujących na gruncie prawa polskiego i UE: gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka wodna, polityka energetyczno-klimatyczna, dokumenty referencyjne BREF, oddziaływanie na środowisko, materiały polimerowe, zrównoważony rozwój.

Komisja Bezpieczeństwa i Techniki.

Tematyka prac:

 • Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy i procesowego, aspekty funkcji wsparcia, projektowania, realizacji inwestycji, utrzymania ruchu w zakładach chemicznych oraz Przemysłu 4.0, procesy klasyfikacyjne substancji i mieszanin chemicznych, zmiany w przepisach krajowych
  i unijnych.

 

Komisja Gospodarki.

Tematyka prac:

 • Kwestie podatkowe, zrównoważone finansowanie i taksonomia, umowy o wolnym handlu, rynek pracy, gospodarka o obiegu zamkniętym.
 • Zagadnienia międzynarodowej polityki handlowej.
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa polskiego i UE.
 • Współpraca z administracją krajową i organami państwowymi w zakresie regulacji istotnych dla branży.
 • Inicjowanie procesu zmian w projektowanych oraz obowiązujących przepisach.

 

Komisja Badań i Innowacji.

Tematyka prac:

 • Współpraca nauka-przemysł, promowanie prac badawczych i działań innowacyjnych podmiotów przemysłu chemicznego, instytutów badawczych i środowiska naukowego, krajowe i unijne finansowe mechanizmy wsparcia (dotacje) i programy badawcze, własność intelektualna, rozwój kadr.
 • Współpraca z administracją krajową, NCBR, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
  w zakresie programów wspierających rozwój innowacyjności i funkcjonujących narzędzi finansowych.
 • Monitorowanie programów badawczych i działalności administracji publicznej w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności sektora chemicznego w Polsce.
 • Rzecznictwo w zakresie mechanizmów wsparcia dla działań B+I w chemii oraz ochrony własności intelektualnej.
 • Współpraca z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami sektora chemicznego, klastrami chemicznymi i parkami przemysłowymi, organizacjami branżowymi oraz administracją publiczną w obszarze wspierania rozwoju innowacyjności i potencjału badawczego sektora chemicznego.

Komisja Transportu i Dystrybucji.

Tematyka prac:

 • Transport, logistyka i dystrybucja produktów chemicznych, bezpieczeństwo, zatrudnianie pracowników, pakiet mobilności, strategia na rzecz zrównoważonej mobilności.
 • Monitorowanie i udział w procesach legislacyjnych w przedsiębiorstwach transportowych, procedowania z towarami niebezpiecznymi, transportu intermodalnego w Polsce.
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa polskiego i UE,
 • Współpraca z administracją krajową i unijnymi organami państwowymi w zakresie regulacji istotnych dla branży.
 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi usługodawców na rynku transportowym i dystrybucyjnym.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa w operacjach logistycznych produktów chemicznych.
 • Logistyka chemikaliów.
 • Promocja dobrych praktyk i rozwiązań intermodalnych.

W dniu 16 czerwca 2021 odbył się VIII Kongres PIPC „Polska Chemia” (w trybie zdalnym). Główny motyw kongresu: „Chemia dla Przyszłości”

W bardzo interesującym programie wzięli udział menadżerowie największych firm chemicznych, instytutów, fachowcy, praktycy i naukowcy z kraju i zagranicy. Kongres odbywał się w blokach tematycznych:

 • Zielona transformacja
 • Rozwój i postęp cywilizacyjny
 • Bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiej chemii

W ramach każdego bloku odbywały się panele specjalistyczne, debaty strategiczne, rozmowy z ekspertami (goście specjalni).

Przemysł chemiczny w Polsce został zakwalifikowany jako strategiczny. Stanowi ok 25% całego przemysłu, ok 13 000 firm, 320 tysięcy miejsc pracy. Silna chemia to silna cała gospodarka.   Przyszłość i związane z tym prace to głownie trendy: europejski zielony ład, chemia 4.0, szerokie stosowanie wodoru, gospodarka w obiegu zamkniętym, i in. Przemysł chemiczny postrzegany jest jako ogromny „konsument” energii i duży „producent” CO2 wpływającego na zmiany klimatyczne.  Dlatego wyzwaniem jest innowacyjność, dążenie do neutralności emisyjnej (koszty emisji CO2 rosną w bardzo szybko), dywersyfikacji źródeł energii, transformacje energetyczne. Jako strategiczne działania uznano wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, elektromobilność,  wytwarzanie i stosowanie „zielonego wodoru” jako źródła energii, odnawialne źródła energii (OZE), gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ).

Elementem budowania przewag konkurencyjnych jest już teraz wdrożeni systemu „Przemysł 4.0” – „cyfrowa fabryka” z elementami: cyfryzacja i automatyzacja, rozszerzona wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, zarządzanie informacją (big data)

Transformacja cyfrowa jest jednym z sześciu głównych celów zawartych w wytycznych Unii Europejskiej na lata 2019-2024.

W sejmie powoływany jest parlamentarny zespół ds. chemii. Organizuje go poseł Stanisław Bukowiec.

Kongres zaprezentował duży zakres wiedzy o wyzwaniach i strategii rozwoju przemysłu chemicznego.

(Opracowanie: Józef Kozieł, 12.07.2021)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.