ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Tytuł doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dla dr. Arkadiusza Kamińskiego

Tytuł doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dla dr. Arkadiusza Kamińskiego

Nasz Kolega Arkadiusz Kamiński, prezes SITPChem O/Płock, uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Jest absolwentem studiów na Wydziale Budownictwa Mechaniki
i Petrochemii (2000) oraz studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Finansami Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe. Bezpieczeństwo Procesowe; ukończył też studia MBA.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej a stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podstawą Jego habilitacji była monografia naukowa pt. „Opracowanie koncepcji systemu zintegrowanego zarządzania środowiskowego w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym” wydana przez Wydawnictwa AGH w 2020 r. (ISSN 0867-6631 ISBN 978-83-66364-53-0)

Arkadiusz Kamiński posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru. Od września 2009 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN. Od 2014 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia SITPChem Oddział Płock; jest członkiem mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Członkiem Rady Programowej Magazynu Chemia Przemysłowa, Członkiem Rady Naukowej Czasopisma Biegły Sądowy, Sekretarzem Rady Programowej Czasopisma Przemysł Chemiczny, Członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Członkiem Stowarzyszenia Płockich Naftowców.
Pełnił funkcję Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. W latach 2015-2019 był Wiceprezesem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. W latach 2010-2018 Członkiem Kapituły Programu Responsible Care. Był również Członkiem Komitetu Naukowego Konferencji Naukowo-Technicznej Innowacje w Przemyśle Chemicznym oraz Konferencji Naukowo-Technicznej Ochrona Środowiska w Teorii i Praktyce. Prowadził prace w zakresie doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw. Przez 14 lat pracował na Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, które były podstawą opinii i ekspertyz oraz wykorzystywane w kształceniu młodzieży.

Jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów i publikacji naukowych. Otrzymał 4 nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, Wyróżnienie w konkursie „Złoty Inżynier” w kategorii nauka (2014) oraz Złotą Odznakę Zasłużony dla Budownictwa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Koledze wielu następnych sukcesów.
(inf. SITPChem, czerwiec 2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.