ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wideoposiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPChem, 18 maja 2020

Wideoposiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPChem, 18 maja 2020

Posiedzenie Prezydium odbywało się za pomocą Skype’a. Otworzył je Prezes ZG SITPChem, dziękując za liczne spotkanie i życząc wszystkim zdrowia. Przypomniał, że taki sposób komunikacji jest wykorzystywany w wielu dziedzinach bieżącej działalności SITPChem, przede wszystkim w bieżących kontaktach z PTChem, z Komitetem Organizacyjnym i Naukowym ETCC2020, z niektórymi Oddziałami i członkami SITPChem. Także w kontaktach z biurem ZG SITPChem. W posiedzeniu Prezydium ZG SITPChem uczestniczyła także Pani Justyna Fila, dyrektor biura zarządu.

W górnym pasku od lewej: Jerzy Kropiwnicki, Anna Bieniecka, Józef Kozieł i Stanisław Gruszka; w dolnym Pani Justyna Fila i Prezes, Jerzy Klimczak

Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty; podobnie protokół z poprzedniego Prezydium ZG SITPChem. Następnie Prezes i Sekretarz Generalny przypomnieli działania SITPChem w zakresie stanu wiedzy dotyczącego spraw związanych z „nowelą” ustawy Prawo energetyczne. Kol. Stanisław Oczkowicz omówił działania podjęte w związku z uruchamianiem nowej strony internetowej SITPChem i poinformował o pomyślnym zakończeniu działań i przygotowywaniu się teraz do operatywnego administrowania stroną i aktualizowania informacji.

Kolejną sprawą w Stowarzyszeniu jest dostosowanie wszystkich regulaminów obowiązujących w SITPChem do nowego Statutu; prace te są w zakresie działań Komisji Regulaminowo-Statutowej SITPChem, której przewodniczy kol. Lech Bartkowski.

W Stowarzyszeniu działa Komisja Prawodawstwa Chemicznego. Kol. Prezes i kol. Józef Kozieł zaproponowali bliższą współpracę tej Komisji z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. Przewodniczenie Sekcji Nawozowej SITPChem, zlokalizowanej przy Oddziale Puławy, powierzono kol. Jerzemu Marcinko. Kol. Prezes omówił działanie Klubu Członków Honorowych SITPChem. Wobec sytuacji związanej z koronawirusem, kontakty pomiędzy członkami Klubu odbywają się drogą mailową.

Kol. Sekretarz Generalny zaprezentował rozliczenia związane z bilansem ZG SITPChem za 2019 rok. W dyskusji wskazywano na korzystny wynik działań Stowarzyszenia w ramach projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego oraz znaczącą w przychodach SITPChem dywidendę Wydawnictwa SIGMA-NOT, wypracowaną także przez Czasopisma SITPChem wydawane przez to Wydawnictwo: Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją, a także przychody z działalności Komisji Energetycznych pracujących przy Oddziałach SITPChem. Bilans nie jest jeszcze zamknięty. Rozważano pokrótce zmienione warunki funkcjonowania Stowarzyszenia w 2020 roku i możliwe niekorzystne konsekwencje finansowe dla SITPChem. Bilans 2019 będzie przedstawiony ZG SITPChem na posiedzeniu 22 czerwca br.

Wobec braku możliwości systematycznego spotykania się Prezydium, Prezes poinformował o aktywnościach Stowarzyszenia w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w tym o współpracy z PIPC i staraniach w sprawie przystąpienia Izby do SITPChem jako Partnera Instytucjonalnego SITPChem, o korespondencji SITPChem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – pisma SITPChem do Ministra w sprawie punktacji czasopism naukowo-technicznych oraz o przygotowaniach do ETCC2020 (szeroka informacja na początku tego serwisu). Szczególne podziękowania Prezydium skierowało do p. prof. Marii Zieleckiej – przewodniczącej Komitetu Naukowego Kongresu, która przyjęła ponad 200 zgłoszonych na ETCC2020 referatów i posterów z całego świata. Warto zaznaczyć, że podczas ETCC2020 planowanych jest 6 równoległych sesji tematycznych, co jest rekordem w dotychczasowej tradycji kongresów.

Na zakończenie posiedzenia podjęto jeszcze krótką dyskusję, zainicjowaną przez kol. Józefa Kozieła, na temat zmiany nazwy Stowarzyszenia na krótszą i bardziej aktualną w odniesieniu do tytułów zawodowych inżyniera i technika, oraz uwzględniającą znacznie szerszy niż przed laty udział nie-chemików w aktywności SITPChem. Na przykład Stowarzyszenie Polskich Chemików – SPChem (ang. Polish Chemists Association). Temat ewentualnej zmiany nazwy Stowarzysznia będzie aktualny do czasu Walnego Zjazdu SITPChem w 2022 roku. Bowiem tylko Walny Zjazd może podjąć taką decyzję; jednak dyskusję trzeba rozpocząć wcześniej i zebrać argumenty za i przeciw takiemu działaniu.

Od lewej w górnym pasku: Stanisław Gruszka, Justyna Fila, Jerzy Kropiwnicki i Anna Bieniecka; na dole Sekretarz generalny Stanisław Oczkowicz i Prezes Jerzy Klimczak

Na koniec spotkania jeszcze kol. Stanisław Gruszka powiedział o webinarium Komisji FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora oraz Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej i spółki NOT Informatyka, pt.”Wpływ COVID-19 na gałęzie inżynierskie gospodarki, mitygację ryzyk i minimalizację strat” . W webinarium uczestniczył także kol. Jerzy Kropiwnicki. Obydwaj uznali taką formę prowadzenia seminarium jako interesującą, choć na początku jeszcze skromną w wypowiedziach uczestników. Wszyscy byli zgodni jednak, że forma webinarium dobrze służy komunikacji w czasach bardzo ograniczonej możliwości spotkań.

(inf. SITPChem 23.05.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.