ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarła prof. dr inż. Bożena Natalia Kolarz

Zmarła prof. dr inż. Bożena Natalia Kolarz

4 sierpnia 2019 r. w wieku 86 lat zmarła prof. Bożena Natalia Kolarz – zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów i kadr naukowych.

 

Pani Profesor Bożena Kolarz w pracy

Prof. dr hab. inż. Bożena N. Kolarz była chemikiem. W 1956 r. ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, specjalizując się w zakresie chemii i technologii polimerów. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 1966 r., a doktora habilitowanego w 1981 (za habilitację uzyskała nagrodę Ministra NSWiT). W 1995 r. otrzymała tytuł profesora nauk chemicznych. Kierowała Zakładem Fizykochemii Polimerów (1987−1990), była zastępcą dyrektora Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych PWr (1984−1987 i 1990-1993). Była Członkiem: Komisji Analizy Polimerów PAN (1986−1990); Komitetu Nauki o Materiałach PAN (1994-2003); Rady Naukowej Centrum Chemii Polimerów PAN (1994−2002), Rady Naukowej czasopisma Polimery (1987−2011), Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Działalność naukowa prof. Bożeny Kolarz koncentrowała się wokół zagadnień wiązanych z poznaniem struktury i właściwości usieciowanych polimerów z grupami aktywnymi do różnorodnych zastosowań jako jonity, jonitosorbenty lub nośniki.

Głównym obiektem zainteresowań była struktura nadcząsteczkowa usieciowanych kopolimerów mono- i divinylowych oraz zmiany zachodzące podczas modyfikowania ich do użytkowej formy jonitów i jonosorbentów. Wyniki tych prac, w połączeniu z badaniami właściwości kopolimerów styrenu, kopolimeru kwasu metakrylowego oraz innych monomerów z diwinylobenzenem (DVB) lub innymi monomerami sieciującymi umożliwiły poznanie układów o wzajemnie przenikających się sieciach (IPN).

Wspólnie z zespołem doktorantów (wypromowała 14 doktorów), zajmowała się badaniami struktury i właściwości usieciowanych kopolimerów wytwarzanych metodą polimeryzacji suspensyjnej. Te pogłębione badania pozwoliły na sformułowanie fundamentalnych wniosków o strukturze nadcząsteczkowej usieciowanych polimerów, otrzymywanych tą metodą. Dotyczy to m.in. kationitów karboksylowych stosowanych do selektywnej sorpcji antybiotyków. Opracowała nową generację nośników-hydrożeli.

Obiektem badań były też reaktywne polimery z grupami funkcyjnymi wprowadzonymi metodą aminolizy kopolimerów AN/DVB w aspekcie różnorodnych zastosowań zwłaszcza jako nośników do immobilizacji substancji biologicznie czynnych.

Zakres prac Pani Profesor był bardzo szeroki a wyniki badań były szczegółowo udokumentowane za pomocą nowoczesnych technik badawczych i opublikowane w blisko 200 artykułach naukowych.

Zespół kierowany przez Profesor Kolarz opracował metodę syntezy ponad 200 kopolimerów i nośników. Za cykl publikacji i patentów otrzymała zespołową nagrodę Ministra NSWiT w 1989 r. (Żuchowska D. Działalność naukowa prof. dr hab. inż. Bożeny N. Kolarz, Prace Nauk. Inst. Techn. Org. i Tworzyw. Sztucznych PWr, Nr 52, seria: Konferencje Nr 25, 2003, 17-25).

Praca badawcza i dydaktyczna Profesor Bożeny Kolarz była doceniana, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Rektora PWr.

Była osobą niezwykle ciepłą i życzliwą. Cieszyła się uznaniem w środowisku naukowym w Polsce i za granicą. Powierzono jej wielokrotnie obowiązki recenzenta rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, wniosków grantowych oraz wniosków o tytuł profesora.

Na podkreślenie zasługuje Jej umiejętność współpracy z Zespołem, nie tylko z macierzystego Instytutu, ale również z pracownikami naukowymi z innych uczelni i ośrodków naukowych, w tym z Instytutu Chemii Makromolekularnej w Pradze. Była promotorem doktoratu h.c. PWr znakomitego czeskiego uczonego prof. Karla Duška.

Żegnamy wspaniałego Człowieka i wybitnego Naukowca. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako serdeczny Przyjaciel z pogodnym uśmiechem, pasjonujący się turystyką, o czym chętnie i ciekawie opowiadała.

Pogrzeb Profesor Bożeny Kolarz odbył się 9 sierpnia 2019 r. na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Odona Bujwida we Wrocławiu. W ostatniej drodze, oprócz Rodziny towarzyszyło Jej liczne grono Przyjaciół i współpracowników z uczelni oraz wiele Koleżanek i Kolegów.

opr. prof. Danuta Żuchowska

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.