ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wnioski z XIX Konferencji Ochrona Środowiska

Wnioski z XIX Konferencji Ochrona Środowiska

 

Po konsultacjach z uczestnikami, organizatorzy Konferencji przedkładają wnioski, którymi pragną zainteresować i przekazać do wszystkich Osób i Instytucji mogących mieć wpływ na ich realizację.

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
OCHRONA ŚRODOWISKA Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania. Trendy
Ustroń-Jaszowiec 24-26 października 2018 r.

 

WNIOSKI

 

Po wysłuchaniu wykładów i dyskusji, uczestnicy Konferencji sformułowali następujące wnioski:

  1. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące BAT (najlepszych dostępnych technik) są wprowadzane w Polsce aktami prawnymi, bez dostatecznych konsultacji z przemysłem, a to skutkuje licznymi wątpliwościami co do treści tych dokumentów, albo wręcz uniemożliwia ich wykonanie. Niezbędne są jednoznaczne interpretacje wiążące przemysł i administrację w procedurach administracyjnych.
  2. Samorządy zabiegające o poprawę stanu środowiska i zdrowia mieszkańców, przy projektowaniu nowych rozwiązań urbanistycznych powinny uwzględniać nowoczesne narzędzia takiego projektowania, zawarte np. w programie Nature Based Solutions – uwzględniającym kompleksowo zarówno ochronę klimatu w mieście, w tym m.in. tereny zieleni, wody opadowe i emisje szczytowe, jak i dotrzymywanie standardów projektowania budynków i stref zieleni w mieście.
  3. Należy dokładać wszelkich starań dla zmniejszenia niskiej emisji z palenisk domowych. Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne kotłów opalanych węglem oraz systematyczna edukacja w zakresie sposobów rozpalania i zasilania kotłów, powinny być promowane jako proste i skuteczne metody redukcji emisji zanieczyszczeń w spalinach i zmniejszenie zużycia węgla do spalania. Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie są działania na terenie Gminy Rajcza.
  4. W związku z gwałtownym rozwojem zastosowań urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz obserwowanym ich negatywnym wpływem na organizmy żywe, zasadne jest podjęcie działań dla ograniczenia tego zjawiska.
  5. Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadzona po serii pożarów na składowiskach odpadów, zawiera bardzo kosztowne i praktycznie niemożliwe do spełnienia wymagania, które mogą zniechęcać do recyklingu odpadów wobec braku opłacalności takiego biznesu.
  6. Wobec nagromadzenia i wciąż rosnącej produkcji tworzyw sztucznych, przeznaczonych w 1/3 na opakowania jednorazowe, niezbędne są działania zmierzające do zwiększania świadomości społecznej i zmniejszania masy plastików, w tym przeznaczonych na opakowania. Należy rozpocząć prace nad kompleksową zmianą sposobów i metod pakowania różnych wyrobów, eliminując plastik.
  7. W obszarze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, kluczowa jest znajomość stwarzanych przez zakłady przemysłowe zagrożeń oraz stała edukacja i ćwiczenia symulujące działania w razie niebezpiecznych zdarzeń.
  8. Przewidywana w prawodawstwie Unii Europejskiej zasada ostrożności jest często stosowana,a niekiedy nadużywana. Zrozumienie troski o zdrowie człowieka i środowisko przeplata się z podejrzeniem o przesadne obawy, a nawet próby ingerencji w rynek chemikaliów.
  9. Celowe jest przywrócenie przepisów zawartych w Ustawie o OZE sprzed 2016 r. niedyskryminujących energetyki wiatrowej ani małych elektrowni wodnych.
  10. Jako Organizacja od ćwierć wieku realizująca działania ekologiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego deklaruje pomoc i chęć współpracy ze wszystkimi podmiotami przy realizacji projektów związanych z ochroną środowiska. Nasza deklaracja oparta jest na doświadczeniu i kompetencjach członków SITPChem realizujących powyższe zadania w zakładach przemysłowych i placówkach naukowo-badawczych.

 

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej XIX Konferencji
mgr inż. Anna Czumak Bieniecka

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego
mgr inż. Jerzy Kropiwnicki

Ustroń, 26 października 2018

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.