ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Andrzej Krześlak – Ostatnie pożegnanie

Andrzej Krześlak – Ostatnie pożegnanie

ANDRZEJ KRZEŚLAK
Nasz serdeczny Kolega, wybitny znawca i popularyzator prawodawstwa chemicznego.
Odszedł od nas 20 sierpnia 2018 r. w wieku 60 lat. Pogrzeb śp. Andrzeja Krześlaka odbędzie się 28 sierpnia na Cmentarzu Północnym w Warszawie (Wólka). Początek uroczystości o godz. 13:30 w Domu Pogrzebowym – Sala B.

Pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej i współdziałał z Ministerstwem Gospodarki i Handlu oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, a także Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Specjalizował się głównie w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, dotyczących zarządzania chemikaliami i bezpieczeństwa chemicznego.

Studiował zapowiedzi nowych przepisów i przedstawiał je przedstawicielom polskich przedsiębiorstw i innych organizacji na szkoleniach i seminariach. Przy udziale Marceli Palczewskiej-Tulińskiej zorganizował w IChP Centrum ds. REACH (Rozporządzenie ws. rejestracji, oceny i dopuszczania bądź ograniczania lub zakazu stosowania chemikaliów) oraz CLP (Rozporządzenie ws. klasyfikacji oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych). Wraz z zespołem prowadził niezliczone wykłady i warsztaty dla osób zajmujących się tymi zagadnieniami. Organizował i występował na wielu seminariach i konferencjach, przybliżając zawiłości obowiązującego w Unii prawa chemicznego. Szczególnie dobre wspomnienia wiążemy z aktywną obecnością Andrzeja na ogólnopolskich spotkaniach poświęconych rozwojowi chemii i ochronie środowiska, zwoływanych przez SITPChem. Był świetnym wykładowcą. Mówił bardzo interesująco i nie wahał się wskazywać nieścisłości, błędy lub negatywne skutki nowych przepisów. Zawsze służył radą i konsultacją.

Dzięki tej działalności setki ludzi w Polsce zapoznało się z obowiązującym w Unii prawodawstwem chemicznym, które ma zapewnić skuteczną ochronę zdrowia i środowiska. Zaczynało się od przekazywania wiadomości podstawowych, aby stopniowo pogłębiać i doskonalić nabytą wiedzę. Większość uczestników tych szkoleń stała się specjalistami zdolnymi do samodzielnego działania w relacji z Europejską Agencją Chemikaliów oraz partnerami w państwach członkowskich. Polskie firmy potrafiły prawidłowo wdrożyć regulacje dotyczące zarządzania chemikaliami. Ten okres nowego podejścia do substancji chemicznych zawsze będziemy kojarzyć z Andrzejem Krześlakiem. Jego dzieło jest ogromne, choć przerwane. Jeszcze w bieżącym roku Andrzej zaplanował kolejne kursy, gdyż takie jest zapotrzebowanie. Odbędą się bez Andrzeja…

W ciągu ostatnich kilkunastu lat śp. Andrzej Krześlak wykreował zastępy specjalistów w dziedzinie legislacji chemicznej. Zapewne wszyscy, którzy współdziałali lub kontaktowali się z Andrzejem, zachowali bardzo ciepłe wspomnienia, a także wdzięczność. Tylko, czy ktoś spośród nich ośmieli się mienić Jego następcą? Tę garstkę wspomnień dedykujemy śp. Andrzejowi w imieniu koleżanek i kolegów z SITPChem.

Zbigniew Ślęzak i Jerzy Kropiwnicki

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.