ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXII Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”

XXII Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”

 

23-25 maja 2018 r., Krynica-Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort SPA &Conference

XXII Konferencję Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów i Grupa Azoty SA , w tym roku pod hasłem świadomość ekologiczna odbiorców produktów chemicznych.
„Wrażenie, że człowiek jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy współczesnego świata jest tylko pozorne. W zaawansowanym technologicznie świecie, w dobie masowej informacji i cyfryzacji, niemal na każdym kroku ludzkość boryka się z podstawowymi problemami, wśród których zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się kwestia wyżywienia nieustannie zwiększającej się populacji. Obecnie naszą planetę zamieszkuje blisko 7,5 mld ludzi; wg danych ONZ w 2050 r. liczba ta ma przekroczyć 9 mld!
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność systematycznego, proporcjonalnego zwiększania produkcji żywności. Nie da się tego osiągnąć bez produktów przemysłu chemicznego – w szczególności nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Równocześnie jednak wzrasta świadomość konsumencka ludzkości, która oczekuje produktów zdrowych i ekologicznych. Oczekiwania te odzwierciedlają się w stosownych uregulowaniach prawnych, które stawiają przemysł chemiczny w obliczu nowych wyzwań.
Jak produkować i nawozić ekologicznie? W jaki sposób doskonalić technologie, by nie szkodziły zdrowiu i środowisku naturalnemu? Jak minimalizować ludzkie i środowiskowe koszty związane z produkcją? Jak, przestrzegając norm i standardów, osiągnąć jak najlepszy efekt ekonomiczny i ekologiczny? Jak świadomie przekształcać się z producenta nawozów w producenta procesu nawożenia? W jaki sposób budować relacje z klientem?” – napisał Zbigniew Paprocki, prezes Tarnowskiego Oddziału SITPChem w zaproszeniu na XXII Trendy Ekorozwoju. Poszukiwanie odpowiedzi na te i wiele innych pytań nurtujących współczesny przemysł chemiczny było przewodnim tematem tegorocznej konferencji.

 

Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy grupą Azoty SA a SITPChem

 

Do Krynicy przyjechało blisko 130 osób – przedstawicieli firm przemysłowych z całej Polski, a także producentów sprzętu i aparatury oraz projektantów technologii i systemów w różny sposób zabezpieczających produkcję. Konferencja kolejny raz odbywała się w pięknej Krynicy, w Hotelu Czarny Potok Resort SPA &Conference. Otworzyli ją Zbigniew Paprocki, prezes Tarnowskiego Oddziału SITPChem i dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty SA. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad, prof. Jacek Kijeński i dr Wojciech Wardacki podpisali List intencyjny pomiędzy grupą Azoty SA a SITPChem, w którym strony zadeklarowały podpisanie umowy o współpracy, w ramach której lokalne oddziały SITPChem, działające przy poszczególnych firmach Grupy Azoty, będą przeprowadzać co pięć lat egzaminy pozwalające uzyskać kwalifikacje energetyczne. (pełny tekst Listu Intencyjnego zamieszczony jest na końcu niniejszej informacji o Konferencji)

Ostatnie edycje Trendów Ekorozwoju rozpoczynają się debatą na temat wiodący w danym roku. Moderatorem Panelu dyskusyjnego na temat świadomość ekologiczna odbiorców produktów chemicznych był Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr Tomasz Zieliński, a uczestniczyli w nim: Prezes Grupy Azoty SA, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Dyrektor Instytutu ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, prof. Bożena Łozowicka; Prezes Synthos Agro Sp. z o.o., Agnieszka Sarkowicz; Prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Florian Gambuś, przedstawiciele dystrybutora i odbiorcy produktów nawozowych, Jan Haniszewski, Krzysztof Paszkowski i Tomasz Gajdowicz. Konstatując niezbędność ciągłego podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej wszystkich uczestników rynku produktów chemicznych, w tym nawozów i środków ochrony roślin, uczestnicy panelu wskazali liczne działania przemysłu chemicznego  na rzecz zrównoważonego rozwoju branży. Odpowiedzialność ekologiczna przemysłu chemicznego  jest równoznaczna obecnie z odpowiedzialnością gospodarczą, uwzględniając 17% udział przemysłu chemicznego  w całej produkcji przemysłu w Polsce i 300-tysięczną grupę pracowników tego przemysłu. Kolejne wykłady nawiązywały do wskazanych w panelu dyskusyjnym problemów.

 

Panel dyskusyjny nt. świadomości ekologicznej odbiorców produktów chemicznych

 

Dr Tomasz Zieliński, Prezes PIPC w wykładzie na temat „Odpowiedzialna Chemia – znaczenie Przemysłu Chemicznego dla gospodarki podkreślał, że wielkość i znaczenie sektora chemicznego w Polsce musi przekładać się na wzrost świadomości społecznej w zakresie pozytywnego wpływu chemii na całą polską gospodarkę. Trzeba jak najszerzej informować wszystkich uczestników rynku o odpowiedzialnym funkcjonowaniu chemii w zakresie ochrony środowiska oraz działaniach prospołecznych branży chemicznej. W dyskusji prof. Jacek Kijeński podkreślał, że niezbędne są działania całej społeczności polskiej chemii w odniesieniu do instytucji państwowych odpowiedzialnych za edukację i dążenie do podniesienia poziomu nauczania chemii, fizyki i matematyki na każdym poziomie edukacji.

Pani Małgorzata Typko z Ministerstwa Środowiska – jak co roku – informowała o najważniejszych zmianach i terminach w prawie dotyczącym branży chemicznej, w tym roku o konkluzjach BAT – problemach integracyjnych przy wdrażaniu.

Pani prof. Barbara Gworek, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, omówiła LAC w ocenie wpływu nawozów azotowych na zdrowie i środowisko (temat przygotowany wspólnie z  Martą Kijeńską, Magdalenią Zaborowską, Lidią Tokarz i Andrzejem Barański z tego Instytutu). Tomasz Galoch z Ramboll Environ omówił społeczną i środowiskową odpowiedzialność biznesu (temat przygotowany wspólnie z Magdaleną Trybuch), a prof. Florian Gambuś (UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej) przedstawił działalność Uniwersytetu Rolniczego w zakresie korzystania ze środowiska i możliwość nawiązania – w tym kontekście – współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym a Grupą Azoty. W dyskusji podkreślano, że mega trendy rozwoju rolnictwa wskazują na 70% wzrost zapotrzebowania na produkty rolnicze do 2050 r., wobec rosnącej populacji świata. Dotyczą one także rozwoju biotechnologii w rolnictwie oraz zmiany praktyk rolniczych w stosowanych technologii. Prowadzenie produkcji rolniczej musi zapewnić wykonywanie odpowiednich, coraz bardziej precyzyjnych zabiegów i innowacyjność sektora. Działania wszystkich uczestników sektora prowadzą do innowacyjności w zakresie stosowanych technologii i sprzętu oraz do rolnictwa precyzyjnego.

Dr Andrzej Krueger, dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, przybliżył planowane zmiany organizacyjne dotyczące instytutów badawczych w Polsce. Koncepcja tworzenia Narodowego Instytutu Technologicznego z 36. instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju, została zastąpiona projektem ustawy i Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytuty sieci zachowają osobowość prawną, swoją markę i uprawnienia, a ich działalność ma być koordynowana przez Centrum Łukasiewicz. Trwa proces legislacyjny, w trakcie którego zostaną wprowadzone poprawki uzgodnione przez RG JBR i MNiSW dotyczące zachowania przez Instytuty Sieci statusu jednostki naukowej, a instytuty badawcze pozostające poza Siecią będą nadal wspomagane dotacją na działalność statutową.

Prof. Jacek Kijeński, prezes ZG SITPChem, reprezentujący IChP Warszawa i PW Filia w Płocku, zwracał uwagę na gospodarkę wodorową – w drodze do czystej energii (wykład przygotowany wspólnie z dr Martą Kijeńską z IOŚ-PIB). Wykorzystanie mineralnych źródeł surowcowych przede wszystkim do pozyskiwania energii i jej nośników w obecnej postaci, istotnie zagraża czystości atmosfery, człowiekowi i środowisku naszej planety w ogóle. Wyjątkowe miejsce w hierarchii czystych nośników energii zajmuje wodór. Nawet otrzymując wodór metodami konwencjonalnymi, wykorzystując go jako materiał pędny w transporcie, można zastąpić wielką liczbę emiterów (pojazdów) jednym centralnym źródłem emisji, znacznie łatwiej poddającym się kontroli.

Prof. Bożenia Łozowicka, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego omówiła bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego w kontekście pozostałości środków ochrony roślin i myto toksyn, a dr Janusz Kurpanek, Mariusz Kalisz i Marek Matejczyk z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic, wspólnie z dr inż. Bartoszem Nowakiem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówili zarządzanie substancjami uznanymi za niebezpieczne w świetle Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych, a Pani Beata Drąg wspólnie z Bartoszem Nowakiem z tego Urzędu przeprowadzili analizę pozwoleń zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji BAT w odniesieniu do wielko tonażowej produkcji organicznych substancji chemicznych (LVOC), w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE oraz ustawy Prawo ochrony Środowiska.

Organizatorzy Konferencji – SITPChem O/Tarnów i Grypa Azoty SA – dziękują Patronowi tegorocznej Konferencji – Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wszystkim Partnerom Konferencji. Uczestnicy Konferencji sformułowali wnioski, na podstawie zaprezentowanych wykładów i dyskusji. Wnioski te mają być przekazane do firm i instytucji mogących mieć wpływ na ich rozważenie i realizację. Dziękując PT Organizatorom za przygotowanie merytoryczne i organizacyjne Konferencji, uczestnicy konferencji postulowali kontynuowanie konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym w następnych latach.

Anna Bieniecka, 11 czerwca 2018 r.

 

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.