ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXIX walny zjazd

XXIX walny zjazd

 

XXIX Walny Zjazd SITPChem

Toruń, 22-24 września 2010 r.

 

Od 22 do 24 września 2010 r. obradował XXIX Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Toruniu – najwyższa władza Stowarzyszenia, skupiająca delegatów z 22 Oddziałów Stowarzyszenia wybranych wcześniej na Walnych Zjazdach Oddziałów SITPChem. W Walnym Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym, oprócz delegatów, także Honorowi Członkowie SITPChem.

01

Prezes ZG SITPChem, prof. Jacek Kijeński otwiera XXIX Walny Zjazd SITPChem

 

XXIX Walny Zjazd SITPChem w Toruniu obradował pierwszego dnia w Sali Mieszczańskiej Ratusza na Rynku Staromiejskim; tam odbywało się otwarcie Zjazdu przy towarzyszącym tej uroczystości Sztandarze SITPChem, wygłaszano adresy powitalne, ustępujący Prezes Zarządu Głównego składał sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2006-2010, Zjazd przyjmował sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej i jej rekomendację udzielenia absolutorium ustępującym władzom. Wielu członków Stowarzyszenia otrzymało najwyższe wyróżnienia SITPChem, w tym Medale im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego i NOT, Złote, Srebrne i Diamentowe Odznaki Honorowe NOT.

02

Obrady XXIX WZ SITPChem w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu

 

Po komunikacie Komisji Mandatowej XXIX WZ SITPChem o prawomocności Zjazdu, ustępujący Prezes zarekomendował XXIX Walnemu Zjazdowi nadanie godności Członka Honorowego SITPChem wieloletnim działaczom Stowarzyszenia. Walny Zjazd jednogłośnie przyznał godność Członka Honorowego 11 zasłużonym Członkom SITPChem, kol.: Zdzisławowi Burkowi, Barbarze Teresie Chmieleckiej, Profesorowi Jackowi Kijeńskiemu, Profesorowi Włodzimierzowi Kotowskiemu, Profesorowi Edwinowi Makarewiczowi, Profesorowi Andrzejowi Matyni, Ewie Nowackiej, Marii Piotrowskiej-Baran, Andrzejowi Skalskiemu, Krystynie Stemler- Korczak i Kazimierze Tyczkowskiej. Delegaci na XXIX Walny Zjazd SITPChem – 65 delegatów i 26 członków Honorowych – przyjęli sprawozdania Prezesa ZG, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego w głosowaniach jawnych i udzielili absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia. W drugim dniu, 23 października br., XXIX Walny Zjazd obradował w na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w audytorium im. Prof. Antoniego Swinarskiego. Tam odbywała się dyskusja i procedury Zjazdowe, w tym wybory Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego oraz wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Efektem dyskusji jest Uchwała XXIX Walnego Zjazdu SITPChem, która będzie wskazywała najważniejsze kierunki działania Stowarzyszenia w nadchodzącej kadencji. Realizatorami Uchwały są wszyscy członkowie naszej organizacji; od ich aktywności i pracy zależy sukces i wzrastające znaczenie SITPChem.

Wyniki tajnych wyborów do władz SITPChem w kadencji 2010- 2014 są następujące:

 

Skład władz naczelnych SITPChem w kadencji 2010-2014

 

Prezes prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński O/Gliwice

 

Zarząd Główny

mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka O/Gliwice

prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec–Pietrenko O/Gdańsk

dr inż. Józef Sas O/Puławy

mgr inż. Zbigniew Paprocki O/Tarnów

mgr inż. Jerzy Kropiwnicki O/Gliwice

mgr inż. Marcin Flakiewicz O/Płock

mgr inż. Zbigniew Ślęzak O/Kędzierzyn – Koźle

mgr inż. Grażyna Król O/Gliwice

dr inż. Adam Tarniowy O/Oświęcim

mgr Lech Bartkowski O/Poznań

mgr inż. Jerzy Klimczak O/Cieszyn

mgr inż. Stefan Oborski O/Toruń

mgr inż. Stanisław Oczkowicz O/Tarnów

mgr inż. Grzegorz Florek O/Tarnów

mgr inż. Józef Kozieł O/Cieszyn

mgr inż. Teodor Bek O/Kędzierzyn-Koźle

dr inż. Janusz Kucharski O/Puławy

dr inż. Piotr Grzybowski O/Warszawa

inż. Jerzy Marcinko O/Puławy

mgr inż. Ewa Głowacka O/Bydgoszcz

Główna Komisja Rewizyjna

mgr inż. Stanisław Gruszka O/Cieszyn

dr Janusz Kruk O/Puławy

mgr inż. Jerzy Paprocki O/Warszawa

mgr inż. Stanisław Łasocha O/Kędzierzyn-Koźle

dr hab. Roman Buczkowski O/Toruń

inż. Krystyna Wojarska O/Gliwice

mgr inż. Tomasz Klikowicz O/Tarnów

Główny Sąd Koleżeński

mgr inż. Wiesław Bartyzel O/Oświęcim

mgr Maria Piotrowska-Baran O/Gliwice

dr Ryszard Grzybek O/Kędzierzyn-Koźle

inż. Tadeusz Janosik O/Tarnów

mgr inż. Piotr Antecki O/Włocławek

mgr inż. Maria Toporowicz O/Puławy

prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska O/Gdańsk

 

Gratulujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom wybranym do władz SITPChem, z radością konstatujemy kontynuację pracy kol. Profesora Jacka Kijeńskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Głównego dziękując, że poświęca swój czas i energię dla wspólnej stowarzyszeniowej działalności.

03

Głosowanie za przyjęciem Uchwały Walnego Zjazdu SITPChem w Auli im. Prof. Antoniego Swinarskiego na Wydziale Chemii UMK w Toruniu

04

Uśmiechy i oklaski uczestników na zakończenie XXIX WZ SITPChem w Toruniu

 

XXIX Walny Zjazd SITPChem w Toruniu przygotowali koledzy z nielicznego Oddziału SITPChem w Toruniu, we współpracy z biurem ZG SITPChem w Warszawie. Zjazd był wielkim sukcesem organizacyjnym, odbywał się w pięknych wnętrzach Ratusza na Rynku Staromiejskim w Toruniu i w niemającym chyba odpowiednika w polskich ośrodkach akademickich, kampusie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na wielkiej przestrzeni, właściwie w lesie, wśród wielu niewysokich budynków Uczelni i domów studenckich. Uniwersytet, pamięta swoich twórców – nauczycieli akademickich, wychowawców. Wszystkie aule mają swoich patronów, przypominając naturalnie Ich postaci i wkład w tworzenie tej pięknej uczelni. Słowa uznania i serdeczne podziękowania należą się kol. Stefanowi Oborskiemu, prezesowi Zarządu Oddziału w Toruniu i Panu Dziekanowi Wydziału Chemii, UMK za udostępnienie pomieszczeń Wydziału Chemii za wychowanków – młodych pracowników Wydziału Chemii – bardzo kompetentnych. Gratulacje! (foto. Joanna Małecka – dziękujemy)

 

Anna Bieniecka-Czumak

 

UCHWAŁA XXIX Walnego Zjazdu SITPChem

Toruń, 22-24 września 2010 r.

1. Aktywnie uczestniczyć w Światowym Roku Chemii 2011, w tym wykorzystując doświadczenia projektu „Słoneczna Chemia” i formułując nowe projekty.

2. Kontynuować i intensyfikować współpracę z organizacjami gospodarczymi i naukowymi w Polsce (m.in. PTCh, PIPC, Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej) oraz zagranicznymi (m.in. CEFIC, EFCE, FATIPEC, DECHEMA).

3. Wykorzystywać możliwość wpływania na kształcenie kadry inżynieryjno-technicznej dla przemysłu krajowego i uczestniczyć w kształtowaniu programów nauczania pod kątem potrzeb pracodawców.

4. Współpracować z instytucjami, które mają wpływ na reorganizację

i rozwój przemysłu chemicznego oraz stan zaplecza naukowobadawczego.

5. Formułować i realizować nowe sposoby zainteresowania i zaangażowania młodej kadry w działalność stowarzyszeniową.

6. Zainicjować działalność promującą i wspierającą stworzenia w Polsce ogólnokrajowego systemu odzysku energetycznego i recyklingu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw polimerowych.

7. Zainicjować działania na rzecz stworzenia w Polsce realnej koncepcji alternatywnych źródeł surowcowych i nośników energii dla przemysłu i energetyki.

8. Rozszerzyć działania edukacyjne dla poprawy wizerunku i podnoszenia wiedzy o wiodącej roli chemii w gospodarce.

9. Kontynuować konkursy SITPChem na najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii.

10. Zakończyć opracowanie XX tomu „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego”.

11. Podjąć skuteczne działania zmierzające do archiwizacji dokumentacji historycznej firm chemicznych oraz do stworzenia krajowego muzeum przemysłu chemicznego, w tym wykorzystując techniki wirtualne i multimedialne.

12. Upowszechniać działania SITPChem i usprawniać komunikację wewnętrzną poprzez umożliwienie dostarczania wszystkim członkom SITPChem czasopism SITPChem, co pozwoli na wzmocnienie roli Stowarzyszenia w firmach i instytucjach chemicznych.

13. Ustanowić zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia przez oddziały nieposiadające osobowości prawnej.

14. Po uzyskaniu przez oddziały osobowości prawnej, majątek będący w Zarządzie Oddziału będzie przekazany przez Zarząd Główny temu Zarządowi pod warunkiem, że Zarząd Oddziału będzie się stosował do obowiązujących zasad rozliczeń z Zarządem Głównym.

15. Zorganizować uroczyste obchody jubileuszu 85-lecia SITPChem w roku 2012.

16. Wystąpić z listem gratulacyjnym dla dr. Bogdana Kuranta – wieloletniego Sekretarza Generalnego SITPChem.

 

icon_pdf Każdy sukces buduje podwaliny dla przyszłych działań – rozmowa z Profesorem Jackiem KIJEŃSKIM, Prezesem ZG SITPChem, przed XXIX Walnym Zjazdem SITPChem

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.