Zarząd Główny

Zarząd Główny jest najwyższą władzą SITPChem w okresie między Walnymi Zjazdami SITPChem. Składa się z prezesa oraz od 18 do 25 członków, wybranych przez Walny Zjazd SITPChem. Zarząd Główny wybiera spośród siebie: wiceprezesów, skarbnika, sekretarza generalnego i członków. Organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Co najmniej raz na pół roku, na posiedzenia Zarządu Głównego, zapraszani są prezesi Zarządów Oddziałów.

Zarząd Główny kadencji 2018-2022:

Prezes

mgr inż. Jerzy Klimczak

O/Cieszyn

Wiceprezes

mgr inż. Jerzy Kropiwnicki

O/Gliwice

Wiceprezes

mgr inż. Jerzy Marcinko

O/Puławy

Wiceprezes

inż. Ryszard Bielas

O/Police

Wiceprezes

dr inż. Adam Tarniowy

O/Oświęcim

Wiceprezes

mgr inż. Józef Kozieł

O/Cieszyn

Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Lech Bartkowski

O/Poznań

Członek ZG/Sekretarz Generalny

mgr inż. Stanisław Oczkowicz

O/Tarnów

Członek ZG

mgr inż. Teodor Bek

O/Kędzierzyn-Koźle

Członek ZG

dr inż. Janusz Kucharski

O/Puławy

Członek ZG

mgr inż. Stanisława Dąbrowska

O/Oświęcim

Członek ZG

Zbigniew Paprocki

O/Tarnów

Członek ZG

dr inż. Piotr Grzybowski

O/Warszawa

Członek ZG

mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka

O/Gliwice

Członek ZG

mgr Małgorzata Curyło

O/Puławy

Członek ZG

mgr Remigiusz Sylwestrowicz

O/Puławy

Członek ZG

Tadeusz Szczęśniak

O/Bydgoszcz

Członek ZG

mgr inż. Jacek Kupiniak

O/Tarnów

Członek ZG

prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko

O/Gdańsk

Członek ZG

mgr inż. Zbigniew Ślęzak

O/Kędzierzyn-Koźle

Członek ZG

inż. Teresa Wałga

O/Cieszyn

Zakres działania Zarządu Głównego:

1) organizowanie i kierowanie działalnością SITPChem, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu SITPChem,

2) reprezentowanie SITPChem na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) reprezentowanie interesów zawodowych członków SITPChem i środowiska technicznego,

4) zarządzanie majątkiem i finansami SITPChem,

5) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych SITPChem, z wyłączeniem majątku będącego własnością oddziałów posiadających osobowość prawną,

6) sporządzanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych Zarządu Głównego,

7) sporządzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Zarządu Głównego,

8) powoływanie i rozwiązywanie organizacyjnych jednostek terenowych i specjalistycznych, zatwierdzanie regulaminów działania oraz ocenianie ich działalności,

9) podejmowanie uchwał o nawiązaniu współpracy lub przystąpieniu SITPChem do związków stowarzyszeń naukowo-technicznych lub innych organizacji krajowych i zagranicznych,

10) wybór przedstawicieli SITPChem do władz związku stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz innych organizacji,

11) wspomaganie i inspirowanie działalności oddziałów, komisji, sekcji itp.,

12) informowanie oddziałów o swojej działalności,

13) realizowanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,

14) zwoływanie Walnych Zjazdów SITPChem,

15) powoływanie i nadzorowanie zespołu rzeczoznawców oraz innych jednostek działalności gospodarczej funkcjonujących przy Zarządzie Głównym w tym zatwierdzanie regulaminów i trybu działania,

16) ustalanie zasad organizowania pomocy koleżeńskiej w SITPChem oraz nadzór nad gospodarką funduszami pomocy koleżeńskiej,

17) ustalanie wysokości składek członkowskich według zasad określonych przez Walny Zjazd SITPChem,

18) wnoszenie spraw do Głównego Sądu Koleżeńskiego,

19) ustalanie zasad przyznawania honorowych odznak i medali,

20) nadawanie członkom SITPChem odznak honorowych, medali i dyplomów,

21) występowanie w sprawie nagród, orderów, odznaczeń i innych wyróżnień dla członków SITPChem oraz zatwierdzanie wniosków zgodnie z przedmiotowymi regulaminami.

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca