Walny Zjazd SITPChem

Statut SITPChem stanowi, że Walny Zjazd SITPChem jest najwyższą władzę organizacji (Rozdział IV §21 p. 1). Walny Zjazd SITPChem zwoływany jest przez zarząd Główny raz na 4 lata (Rozdział IV §23 p. 1). Walny Zjazd SITPChem  uchwala zasady i kierunki działalności SITPChem (Rozdział IV §22 p. 1).

Ostatni, 30. Walny Zjazd Stowarzyszenia odbywał się w Cieszynie, w dniach 24-26 września 2014 r., został zorganizowany przez miejscowy oddział Stowarzyszenia. Podczas Zjazdu została podjęta uchwała:

 

UCHWAŁA 30. Walnego Zjazdu SITPChem
Cieszyn, 24-26 września 2014 r.

 

 1. Kontynuować współpracę z organizacjami gospodarczymi i naukowymi w Polsce (m. in. PIPC, PTChem, Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej) oraz zagranicznymi (m. in. CEFIC, EFCE, FATIPEC, DECHEMA).
 2. Wobec niskiej wiedzy technicznej, jaką absolwenci wydziałów chemicznych politechnik wynoszą z uczelni, Stowarzyszenie powinno podjąć działania na rzecz rozszerzenia kształcenia w obszarze przedmiotów technicznych na tych wydziałach w celu lepszego niż obecnie przygotowania absolwentów do pracy w przemyśle i do realizacji prac naukowo-badawczych o charakterze innowacyjnym, rozwojowym i wdrożeniowym.
 3. Wypracować i podejmować różne sposoby zainteresowania działalnością SITPChem w celu pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia.
 4. Podjąć działania wspierające racjonalizację stanowiska administracji państwowej i gospodarczej wobec polityki klimatycznej.
 5. Kontynuować działalność promującą i wspierającą stworzenie w Polsce krajowego systemu odzysku energetycznego i recyklingu odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw polimerowych.
 6. Kontynuować działania na rzecz stworzenia w Polsce realnej koncepcji wykorzystania dostępnych źródeł surowcowych i nośników energii dla przemysłu i energetyki.
 7. Rozszerzyć działania edukacyjne i propagujące poprawę wizerunku i podnoszenie wiedzy o wiodącej roli chemii w życiu i w gospodarce, m. in. poprzez uruchomienie projektu  „Słoneczna Chemia – bezpieczna chemia na co dzień”.
 8. Kontynuować działania Komisji Prawodawstwa Chemicznego przy ZG SITPChem z uwzględnieniem opiniowania nowych i zmienianych aktów prawnych polskich i europejskich.
 9. Kontynuować konkursy SITPChem na najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii   dla absolwentów wyższych uczelni – z opcją nagród w postaci staży w firmach chemicznych.
 10. Rozpocząć II etap tworzenia wirtualnego muzeum polskiego przemysłu chemicznego.
 11. Podjąć starania o uchwalenie w Polsce Roku prof. Wojciecha Świętosławskiego, 2018 w pięćdziesięciolecie śmierci uczonego.
 12. Przygotować materiały niezbędne do sformułowania uprawnień do prowadzenia mikro-, małej i średniej produkcji chemicznej.
 13. Upowszechniać (także poprzez Biuletyn FSNT NOT) informacje o działaniach oraz kompetencjach i doświadczeniu SITPChem.
 14. Dokonać analizy możliwości zwiększenia liczby delegatów wybieranych przez Oddziały na Walne Zjazdy SITPChem.
 15. Zorganizować konferencję międzyzjazdową SITPChem w połowie kadencji 2014-2018.
 16. Zorganizować uroczystość Jubileuszu 90-lecia SITPChem w 2017 r.

Cieszyn, 26 września 2014 r.

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca