Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny SITPChem jest pracownikiem etatowym i pełni funkcję kierownika zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników biura Zarządu Głównego. Sekretarz Generalny SITPChem odpowiada przed Prezydium ZG i Zarządem Głównym za całokształt pracy biura Zarządu Głównego i agend SITPChem. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności Sekretarza Generalnego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Sekretarz Generalny w kadencji 2014-2018:

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca