Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Prezes ZA SITPChem

Profesor Jacek Kijeński jest wybitnym specjalistą w zakresie strategii rozwoju przemysłu chemicznego, technologii chemicznej, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Od 1997 r. jest profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej. W latach 1984-1987 był prodziekanem ds. ogólnych i nauki, a od 1987 do 1990 Dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Członek Senatu PW w latach 1996-2006. Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w latach 2002-2007. Od 2008 r. do 2012 r. był Dziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii i Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku.

Od roku 2002, już czwartą kadencję, pełni funkcję Prezesa ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Jako doświadczony menedżer oraz ekspert w dziedzinie kierunków rozwoju technologii chemicznej został powołany przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej do pracy w Zespole Międzyresortowym ds. Przekształceń Własnościowych Jednostek Badawczo-Rozwojowych, a jako przedstawiciel pracodawców (Business Centre Club) przez szereg lat uczestniczył w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej. Był członkiem panelu głównego Zrównoważony Rozwój Polski w Narodowym Programie Foresight Polska 2020. Kolejną kadencję jest członkiem Prezydium Komitetu Chemii PAN, obecnie jako Wiceprzewodniczący.

Profesor Jacek Kijeński jest Członkiem Komitetu Stałego Kongresów Technologii Chemicznej, Współprzewodniczącym Środkowoeuropejskich konferencji z cyklu Recykling Polimerów Nauka–Gospodarka–Przemysł. Jest Przewodniczącym Komitetu Naukowego Seminarium z cyklu Restrukturyzacja Przemysłu Chemicznego oraz członkiem komitetów naukowych wielu innych zjazdów, kongresów i konferencji.

Jest Członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń, m. in. American Chemical Society, DECHEMA, SITPChem, PTChem, Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów, Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Członek rad programowych czasopism Przemysł Chemiczny (przewodniczący Rady), CHEMIK nauka-technika-rynek, Polimery, Ochrona przed Korozją, Rynek Chemiczny, Wiadomości Chemiczne (do 2006 r.). Profesor Jacek Kijeński jest inspiratorem, animatorem i współorganizatorem licznych konferencji, sympozjów i spotkań dyskusyjnych z obszaru kierunków rozwoju przemysłu chemicznego, nowoczesnych technik i technologii, rozwoju krajowej bazy surowcowej i zagospodarowania odpadów. Od wielu lat jest pomysłodawcą i organizatorem konsorcyjnych przedsięwzięć w ważnych dla gospodarki obszarach chemii i technologii chemicznej. Jest współtwórcą i Koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, skupiającej kilkadziesiąt jednostek badawczych i największych firm przemysłowych działających w obszarze szeroko pojętnej gospodarki wodorowej, założycielem Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów (członek komitetu sterującego). Jest pomysłodawcą i Koordynatorem Projektu Badawczego Zamawianego „Gospodarka i Rozwój Technicznego Wykorzystania Odpadów z Tworzyw Polimerowych w Polsce”, a także współorganizatorem i Koordynatorem części Projektu Badawczego Zamawianego „Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla”.

Dorobek naukowy prof. dr. hab. inż. Jacka Kijeńskiego obejmuje ok. 170 publikacji, głównie z listy filadelfijskiej, między innymi w Specialist Periodical Rewiew, Studies on Surface Science and Catalysis, J. Catalysis, Applied Catalysis, J. Chem. Soc. Faraday Trans., J. Phys. Chem., J. Chem. Soc. Perkin Trans., J. Res. Inst. Catalysis, Hokkaido Univ, React. Kinet. Catal. Lett., Catal Rev, Catal. Lett., Przem. Chem., Pol. J. Chem., Polimery, Chemik. Prof. Jacek Kijeński jest także współautorem kilku monografii, jedna z nich: J. Kijeński, A. Baiker Acidic Sites on Solid Surfaces and Their Determination, wydana jako specjalny numer Catalysis Today (Elsevier 1989), weszła do światowego kanonu literatury poświęconej katalizie kwasowej.

Do największych osiągnięć naukowych Profesora Jacka Kijeńskiego należy odkrycie, wspólnie z prof. St. Malinowskim, stałych superzasad (1974), opracowanie nowej metody syntezy tlenkowych katalizatorów monowarstwowych nośnikach tlenkowych (tailored catalyst 1983-845) wspólnie z A. Baikerem i M. Glińskim, zastosowanie organicznych donorów wodoru w selektywnej redukcji nienasyconych grup funkcyjnych w syntezie szeregu wysokoprzetworzonych związków chemicznych (1980-1995). Te ostatnie prace, obok licznych publikacji, stały się podstawą do podjęcia cyklu badań rozwojowych w ramach Projektów Resortowych i Międzyresortowych, które doprowadziły w końcu lat 80. ub. w. do powstania projektów procesowych technologii otrzymywania alkoholu 2-fenyloetylowego (głównie składnik olejku różanego), otrzymywania tlenku styrenu i aldehydu fenylooctowego, otrzymywania lilialu i cyklamalu, zrealizowanych dla Zakładów Pollena-Aroma w Henrykowie i do sformułowania założeń procesowych dla procesu redukcji nitrobenzenu metanolem dla Zakładów Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy.
Kolejne osiągnięcia Profesora Jacka Kijeńskiego, to wykorzystanie metod mechanochemicznych (ultradźwięki, mikrofale, wysokie ciśnienia) w przemysłowej syntezie organicznej, z których jedno – Synteza alkoholu dwuoctanowego w polu ultradźwiękowym – zostało skomercjalizowane w 2006 r.; ma realną perspektywę wdrożenia w Malezji. Profesor Jacek Kijeński od wielu lat zajmuje się tematyką rentownego otrzymywania biopaliw – estrów alkilowych kwasów tłuszczowych i zagospodarowania gliceryny. Badania te zaowocowały licznymi wynalazkami (biopaliwo do silników wysokoprężnych Gliperol, biopaliwo z oleju palmowego, biopaliwo z odpadów tłuszczowych i przeterminowanych tłuszczów jadalnych, estryfikacja i eteryfikacja gliceryny rafineryjną frakcją n-C4 do produkcji dodatku do benzyny i oleju dieslowskiego, zagospodarowanie odpadowej gliceryny do produkcji kwasu akrylowego i akrylanów). Wynalazki te cieszą się dużym zainteresowaniem. Instytut Chemii Przemysłowej podpisał lis intencyjny z firmą Elstar Oil w sprawie produkcji Gliperolu, a projekt przerobu gliceryny do akrylanów jest komercjalizowany w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wielką zasługą i osiągnięciem Profesora Jacka Kijeńskiego są jego opracowania dotyczące strategicznych kierunków rozwoju branż przemysłu chemicznego (związki wysokoprzetworzone fine chemicals, gospodarka wodorowa, gospodarka metanolem, wykorzystanie odnawialnych źródeł surowcowych i nośników energii, kompleksowe energetyczne i surowcowe wykorzystanie odpadów), które były prezentowane nie tylko w czasopismach, ale także w postaci porywających wykładów plenarnych na zjazdach, konferencjach i sympozjach. Profesor Jacek Kijeński stworzył szkołę racjonalizacji wizji rozwojowych na podstawie termodynamiki, bilansów i zdroworozsądkowego podejścia do przemijających trendów politycznych, społecznych i naukowych.
Za działalność naukową Profesor Jacek Kijeński został trzykrotnie wyróżniony Nagrodą I Stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie nagrodą III stopnia. W 2006 r. był nominowany do Nagrody Naukowej Ministra Gospodarki. Jest laureatem Medalu im. prof. Wojciecha Świętosławskiego.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński jest cenionym wynalazcą. W swoim dorobku posiada ponad 30 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym kilka europejskich i zagranicznych. Jego wynalazki były wielokrotnie wyróżniane na światowych i międzynarodowych wystawach wynalazków. Między innymi wynalazek „New biofuel for compression ignitron engine” (współautorzy A. Lipkowski, W. Walisiewicz-Niedbalska), otrzymał złote medale na wystawach Eureka 2004 w Brukseli, na Światowej Wystawie Innowacji w Seulu 2004, na VIII Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej ARCHIMED 2005 w Moskwie, na 33 International Exhibition of Inventions, New Techniques and Products w Genewie 2005 (z wyróżnieniem Jury), na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2005 w Gdańsku (z wyróżnieniem Jury), na Międzynarodowej Wystawie „Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty” IENA 2006 w Norymberdze i Nagrodę za Najlepsze Rozwiązanie na VI Międzynarodowym Konkursie na Najlepsze Rozwiązanie w Dziedzinie Ochrony Środowiska w Częstochowie 2005. Za wynalazek ten Profesor Jacek Kijeński uzyskał Złoty Medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WAIPO i tytuł Outstanding Inventor oraz nagrodę Specjalną Ministra Nauki Federacji Rosyjskiej. Liczne złote i srebrne medale na wystawach wynalazków, uzyskiwały też wynalazki „Biodiesel z oleju palmowego” (współautorzy A. Lipkowski, W. Walisiewicz-Niedbalska, K. Różycki) i „Sposób przerobu frakcji glicerynowej z procesu tranestryfikacji oleju rzepakowego” (współautorzy R. Migdał, O. Osuwaru, E. Śmigiera).

Profesor Jacek Kijeński jest wybitnym popularyzatorem wiedzy inżynierskiej i technologicznej. Jego, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, przepojone treściami humanistycznymi i filozoficznymi, wykłady na otwartych sesjach, jubileuszach i okolicznościowych zjazdach ukazują holistyczną wizję świata, w której nauki ścisłe i technika są wiodącym impulsem rozwoju duchowego i cywilizacyjnego społeczeństwa. Profesor Jacek Kijeński jest współpomysłodawcą i inspiratorem Programu „Słoneczna Chemia”, zakrojonej na szeroką skalę próby zmiany społecznego wizerunku chemii poprzez promocję programu edukacyjno-popularyzatorskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w redakcji miesięcznika naukowo-technicznego CHEMIK, z udziałem najwybitniejszych autorytetów z dziedziny chemii, technologii chemicznej i z obszaru współczesnego przemysłu chemicznego. Program Słoneczna Chemia był wpisany w obchody IYC’2011 w Polsce.
Jednocześnie z uznanym dorobkiem inżyniera i naukowca, Profesor Jacek Kijeński jest wybitnym humanistą, erudytą, znawcą literatury, sztuki, historii cywilizacji.

Profesor był wielokrotnie wyróżniany za swoją pracę naukową i działalność edukacyjną, popularyzatorską i społeczną. Odznaczenia i odznaki Profesora Jacka Kijeńskiego, to m. in.: Honorowa Odznaka SITPChem (2004), Medal im. prof. Wojciecha. Świętosławskiego (2006), Godność Członka Honorowego SITPChem (2010), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998), Złoty Krzyż Zasługi (1989), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Nagroda I stopnia Ministra Edukacji Narodowej (1977,1982,1991), Nagroda III stopnia Ministra Edukacji Narodowej (1977, 1984), Order Królestwa Belgii stopnia oficerskiego za zasługi w dziedzinie wynalazczości (2003), Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej (2004).

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca