Prezydium – kadencja 2014-2018

Zarząd Główny wybiera spośród siebie: wiceprezesów, skarbnika, sekretarza generalnego i członków w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium w liczbie nie większej niż 1/3 składu osobowego Zarządu Głównego. Organizację oraz tryb pracy Prezydium Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem.

Prezydium Zarządu Głównego w kadencji 2014-2018:

Prezes

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Zakład Syntezy i Inżynierii Chemicznej

Zespół Wspomagania Procesów Petrobiorafineryjnych i Recyklingu

ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

tel. 22 568 22 13

e-mail: jacek.kijenski@ichp.pl

Członek Honorowy Zarządu Głównego

mgr inż. Jerzy Paprocki †

Zarząd Główny SITPChem

ul. T. Czackiego 3/5

00 – 043 Warszawa

tel. 22 826 78 96

Wiceprezes

mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka

Zarząd Główny SITPChem

ul. T. Czackiego 3/5

00 – 043 Warszawa

tel.: 664 421 353

e-mail: anna.bieniecka@sitpchem.org.pl

Wiceprezes

prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko

Politechnika Gdańska. Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 28 10

e-mail: kawalecb@gmail.com

Wiceprezes

mgr inż. Zbigniew Paprocki

Grupa Azoty SA

ul. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

tel.: tel. (14) 637 41 10

e-mail: Zbigniew.Paprocki@grupaazoty.com

Skarbnik

mgr inż. Stefan Oborski

Zarząd Oddziału SITPChem

ul.Piernikarska 4/6

87-100 Toruń

e-mail: s.oborski@op.pl

Członek Prezydium

mgr Lech Bartkowski

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

ul. Wojska Polskiego 71b

60-630 Poznań

tel. 61 845 58 74

e-mail: lbart@onet.eu

Sekretarz Generalny

mgr inż. Jerzy Kropiwnicki

Zarząd Oddziału SITPChem

ul. Górnych Wałów 25

44-100 Gliwice

tel.: (32) 231 27 26

e-mail: jerzykropiwnicki@wp.pl

ZG SITPChem

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

(22) 826 78 96

e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

Zakres działania Prezydium Zarządu Głównego:

1) realizacja uchwał Zarządu Głównego,

2) kierowanie bieżącą działalnością SITPChem,

3) ocena działalności oddziałów, komitetów, komisji i sekcji SITPChem,

4) nadawanie uprawnień rzeczoznawców SITPChem,

5) występowanie w sprawie nagród, odznak i odznaczeń dla członków SITPChem oraz zatwierdzanie wniosków zgodnie z przedmiotowymi regulaminami,

6) przedstawianie Zarządowi Głównemu projektów planów pracy działalności i preliminarzy budżetów SITPChem,

7) podejmowanie decyzji o gospodarowaniu funduszami Zarządu Głównego SITPChem,

8) opiniowanie wniosków o:

a) powołanie lub likwidację organizacyjnych jednostek terenowych,

b) nawiązanie współpracy lub przystąpienie do organizacji krajowych i zagranicznych oraz desygnowanie do nich przedstawicieli SITPChem

9) składanie wniosku do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem.

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca