Główny Sąd Koleżeński

Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych Stowarzyszenia. Główny Sąd Koleżeński podlega bezpośrednio Walnemu Zjazdowi SITPChem. Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem.

 

Główny Sąd Koleżeński w kadencji 2018-2022:

Zakres działania Głównego Sądu Koleżeńskiego:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie – w składzie 3-osobowym w pierwszej instancji – spraw wniesionych przeciwko członkom SITPChem oraz władzom Stowarzyszenia wszystkich szczebli, a dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów, uchwał SITPChem, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów, powstałych na tle działalności SITPChem,

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie w składzie 5-osobowym w drugiej instancji – odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydanych w pierwszej instancji; odwołania te powinny być złożone do Głównego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie,

3) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów SITPChem.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.