Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SITPChem, który podlega bezpośrednio Walnemu Zjazdowi SITPChem. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków i wybiera spośród swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych SITPChem ani pozostawać z członkami tych władz w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Główna Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy do roku. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym. Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin, uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem.

Główna Komisja Rewizyjna w kadencji 2018-2022:

Zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej:

1) kontrolowanie całokształtu działalności SITPChem, z wyjątkiem działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPChem.

2) składanie sprawozdania na Walnym Zjeździe SITPChem wraz z oceną działalności i wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

3) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności SITPChem,

4) instruowanie komisji rewizyjnych oddziałów,

5) rozpatrywanie wniosków o uchylenie decyzji Zarządu Głównego i władz oddziału sprzecznych z obowiązującym prawem, statutem lub interesem SITPChem,

6) złożenie, w razie potrzeby, wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem.

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca