Na posiedzeniu Zarządu Głównego SITPChem 11 grudnia 2019 r. został przyjęty plan pracy Stowarzyszenia na 2020rok. Wiele zapisanych w tym planie aktywności jest kontynuacją działań z lat poprzednich; ale sporo wymaga wielkiej mobilizacji i wspólnej pracy dla osiągnięcia zamierzonych celów. Przedstawione dalej punkty planu opisują zadania dla wszystkich członków SITPChem:

 1. Prowadzić stałe działania dla zwiększenia liczby członków Stowarzyszenia. Sformułować metody, sposoby i możliwości zainteresowania nowych członków działalnością w SITPChem.
 2. Zorganizować sympozjum/konferencję dla młodzieży studenckiej na temat np. „Rola inżynierów i techników w tworzeniu i rozwoju przemysłu – decydujących o wzroście gospodarki narodowej”.
 3. Podejmować kolejne próby zainteresowania organów administracji państwowej i gospodarczej działalnością SITPChem. Starać się o włączenie się SITPChem w prace Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego i/lub do innych zespołów ekspertów.
 4. Kontynuować działania edukacyjne na rzecz poprawy wizerunku chemii i pogłębiania wiedzy o wiodącej roli chemii w życiu, w gospodarce i rozwoju cywilizacyjnym świata. Podjąć próbę stworzenia drugiego etapu programu „Słoneczna Chemia – bezpieczna chemia na co dzień”.
 5. Dążyć do organizowania spotkań na uczelniach i w szkołach dla zainteresowania chemią młodzieży; popularyzować informacje o znaczeniu chemii i nauk chemicznych dla gospodarki narodowej.
 6. Kontynuować i rozszerzać działania Sekcji, Komisji SITPChem oraz Komitetów NOT. 7. Nawiązywać kontakty z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 7. Propagować kartę zawodową inżyniera, tytuł rzeczoznawcy, eksperta i stopnie specjalizacji zawodowej – jako potencjalne korzyści przynależności do SITPChem. Wskazywać inne możliwości awansu zawodowego, związane z przynależnością do SITPChem.
 8. Dążyć do reaktywowania miesięcznika „CHEMIK”
 9. Wspierać Oddziały znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej.
 10. Informować i szeroko upowszechniać wnioski z organizowanych konferencji, imprez i spotkań SITPChem – przekazywać materiały do wszystkich osób i instytucji, które mogą mieć wpływ na ich realizację.
 11. Prowadzić intensywne i skuteczne działania zmierzające do dobrej realizacji przez SITPChem organizacji międzynarodowego Kongresu ETCC2020 w Krakowie.
 12. Zrealizować Międzyzjazdowy Zjazd Delegatów na XXXI WZD SITPChem w połowie kadencji 2018-2022.
 13. Kontynuować konkursy na najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii przemysłowej dla absolwentów wyższych uczelni
 14. Systematycznie aktualizować i uatrakcyjniać stronę internetową www.sitpchem.org.pl
 15. Kontynuować wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji; Newsletter, Facebook, Instagram.
 16. Kontynuować tworzenie wirtualnego muzeum przemysłu chemicznego.
 17. Wspierać działalność Klubu Członków Honorowych przy ZG SITPChem.
 18. Przeanalizować zasady rozliczeń finansowych oddziałów z ZG SITPChem

(Inf. SITPChem 16.01.2020)